Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2019. godina, XI SJEDNICA VI SAZIVA SENATA UNIVERZITETA CRNE GORE

 Predsjednik Senata, prof. dr Danilo Nikolić, rektor

XI sjednica VI saziva Senata zakazana je srijedu 18 septembar, sa počekom u 13 časova.

Mjesto održavanje sjednice;Sala Senata u zgradi Rektorata, Podgorica, Cetinjska br. 2

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XIX sjednice VI saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa VIII sjednice VI saziva Senata održane 09.09.2019. godine [download]
 
1. Razmatranje referata iz Biltena UCG br. 461 i i referata iz Biltena UCG br. 465 
 Bilten br. 461:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Arhtektonsko projektovanje na Arhitektonskom fakultetu, kandidatkinja doc. dr Slavica Stamatović Vučković [download]
 Bilten br. 461:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Francuski jezik struke na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo, kandidatkinja, prof. dr Ivona Jovanović [download]
 Bilten br. 461:Referat za izbor u akademsko zvanje za predmete:Tipografija, Layout, Tipografija i pismo, Tipografija i pismo MA, kandidatkinja mr Adela Zejnilović [download]
 Bilten br. 461:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Vajarstvo na Fakultetu likovnih umjetnosti, kandidat doc. mr Željko Reljić [download]
 Bilten br. 461:Referat za izbor u naučno zvanje za oblast Antička istorija na tlu Crne Gore i Mediterana na Istorijskom institutu, kandidatkinja dr Olga Pelcer Vujačić [download]
 Bilten br. 461:Referat za izbor u akademsko zvanje za grupu Opštih stomatoloških predmeta (Dentalna morfologija i Stomatološki materijali) i Ortopedija vilice na Medicinskom fakultetu, kandidatkinja prof. dr Jasminka Anđelić [download]
 Bilten br. 461:Referat za izbor u naučno zvanje za oblast Fitoplankton u Institutu za biologiju mora, kandidatkinja dr Dragana Drakulović [download]
 Bilten br. 465:Referat za izbor u naučno zvanje za oblast Geologija, kandidat dr Slobodan Radusinović [download]
 Bilten br. 465:Referat za izbor u naučno zvanje za oblast Geologija, kandidat dr Darko Božović [download]
 Bilten br. 465:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Sportske nauke, na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje, kandidat dr Bojan Mašanović [download]
 Bilten br. 465:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Anatomija iz Morfološke grupe bazičnih medicinskih predmeta, na Medicinskom fakultetu, kandidat, prof. dr Miroslav Radunović [download]
 Bilten br. 465:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblasti: Bolesti zuba, preventivna i dječja stomalologija i Opšti stomatološki predmeti (za grupu predmeta; Preventivna stomatologija I, Preventivna stomatologija II, Dječja stomatologija, Restaurativna odontologija, Predklinička endodoncija i Uvod u stomatologiju i istorija stomatologije) na Medicinskom fakultetu, kandidatkinja doc. dr Mirjana Đuričković [download]
 Bilten br. 465:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Internistička grupa kliničkih medicinskih predmeta (Interna medicina-gastroenterohepatologija, Klinička propedevtika i Zdravstvena njega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti), na Medicinskom fakultetu, kandidatkinja doc. dr Brigita Smolović [download]
 Bilten br. 465:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Šumarstvo na Biotehničkom fakultetu, kandidat dr Milić Čurović [download]
 Bilten br. 465:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Turizam i turistička geografija (Osnovi turizma, Turistička geografija, Turističke regije i Turizam i kulturni resursi) na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo, kandidatkinja prof. dr Đurđica Perović [download]
 
2. Imenovanje komisija 
 Prijedlog komisije, za oblast Primijenjena matematika na Pomorskom fakultetu, kandidat prof. dr Nikola Mihaljević [download]
 Prijedlog komisije, za oblast Rusistika-Ruski jezik na Filološkom fakultetu-kandidatkinja doc. dr Natalija Milikić [download]
 Prijedlog Komisije, za oblast Hidrotehnika na Građevinskom fakultetu, kandidatkinja dr Ivana Ćipranić [download]
 Prijedlog Komisije, za oblast Društvena geografija na Filozofskom fakultetu, kandidatkinja doc. dr Dragica Mijanović [download]
 Prijedlog Komisije, za Poslovno-pravnu oblast na Pravnom fakultetu, kandidat prof. dr Vladimir Savković [download]
 Prijedlog Komsije, za oblast Zaštita bilja na Biotehničkom fakultetu, kandidat dr Igor Pajović [download]
 
3. Doktorske disertacije (imenovanje mentora, ocjena podobnosti doktorske teze i kandidata, imenovanje komisija, utvrđivanje ispunjenosti uslova i razmatranje izvještaja komisije za ocjenu doktorske disertacije) 
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije- mr Petar Božović, Filološki fakultet [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena o ispunjenosti uslova i imenovanje komisije za ocjenu doktorske disertacije, mr Besnik Morina-Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena o ispunjenosti uslova i imenovanje komisije za ocjenu doktorske disertacije, mr Besim Halilaj-Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 Prijedlog izmjene člana Komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata, mr Milena Krtolica-Filozofski fakultet [download]
 
4. Realizacija Javnog oglasa Univerziteta Crne Gore za angažovanje u nastavi u studijskoj 2019/20. godini, objavljenog 19.07.2019. godine 
 Prijedlozi vijeća organizacionih jedinica sa izvještajem stručnih komisija o angažovanju u nastavi za studijsku 2019/20. godinu po Javnom oglasu Univerziteta od 19.07.2019. godine [download]
 Tabelarni pregled prijavljenih i predloženih kandidata po Javnom oglasu za angažovanje u nastavi za studijsku 2019/20 godinu [download]
 Prijedlog Odluke-Javni oglas za angažovanje u nastavi u studijskoj 2019/20 godini [download]
 
5. Prijedlog broja studenata za upis na doktorske studije Univerziteta Crne Gore za studijsku 2019/20 godinu 
 Mišljenje Odbora za doktorske studije i tabelarni pregled prijedloga broja studenata za upis na doktroske studije Univerziteta Crne Gore za studijsku 2019/20. godine, sa prijedlozima vijeća fakulteta [download]
 
6. Organizacija nastave za studijsku 2019/20 godinu 
 Prijedlog Vijeća Fakulteta za turizam i hotelijerstvo [download]
 Prijedlog Vijeća Arhitektonskog fakulteta [download]
 Prijedlog Vijeća Elektrotehničkog fakulteta [download]
 Prijedlog Vijeća Pravnog fakulteta [download]
 
7. Prijedlozi jedinica za izdavanje diplome bachelor 
 Prijedlog Vijeća Fakulteta likovnih umjetnosti [download]
 
8. Prijedlog Etičkog kodeksa Univerziteta Crne Gore [download]
 
9. Razmatranje izvještaja Komisije Senata za sprovođenje postupka utvrđivanja plagijata 
 -predmet, prof. dr Bojana Lakićević-Đuranović [download]
 -predmet, Aleksa Bečić [download]
 
10. Prijedlog za imenovanje Uređivačkog odbora na Univerzitetu Crne Gore [download]
 
11. Zahtjevi za angažovanje na drugim visokoobrazovnim institucijama van Univerziteta Crne Gore 
 Prijedlog Odluke u vezi odobravanja angažovanja na drugim visokoobrazovnim ustanovama [download]
 Zahtjev-Mašinski fakultet [download]
 Zahtjev-Filološki fakultet, prof. dr Vesna Kilibarda [download]
 Zahtjev-Filološki fakultet, prof. dr Jelena Knežević [download]
 Zahtjev-Filozofski fakultet, prof. dr Savo Laušević [download]
 Zahtjev-Filozofski fakultet, prof. dr Boris Brajović [download]
 Zahtjev-Pomorski fakultet, prof. dr Danilo Nikolić [download]
 Zahtjev-Filozofski fakultet, prof. dr Saša Milić [download]
 Zahtjev-Filozofski fakultet, doc dr Nada Šakotić [download]
 
12. Informacije i pitanja 
 Dopisi rukovodioca st. programa Engleski jezik i književnost Filološkog fakulteta [download]
 Dopis Prirodno-matematičkog fakulteta [download]
 Misljenje sa preporukom Zaštitnika ljudskih prava i sloboda u predmetu prof mr Janko Ljumović [download]