Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2019. godina, XII sjednica VI saziva Senata Univerziteta crne Gore

 predsjednik Senata, prof. dr Danilo Nikolić, rektor

XII Sjednica VI saziva Senata zakazana je za ponedjeljka 11 novembar sa počekom u 14 časova.

Mjesto održavanja sjednice:Sala Senata u Zgradi Rektorata, Podgorica Cetinjska br. 2

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XII sjednice VI saziva Senata Univerziteta Crne Gore 
 Zapisnik sa XI sjednice VI saziva Senata održane 28.10.2019. godine [download]
 
1. Imenovanje komisija 
 Prijedlog Komisije, za oblast Termo i hidroenergetika na Mašinskom fakultetu, kandidat prof. dr Uroš Karadžić [download]
 Prijedlog Komsije, za oblast Socijalni rad na Fakultetu političkih nauka, kandidat dr Mehmed Đečević [download]
 Prijedlog Komisije za praćenje javnog inauguracionog predavanja [download]
 Prijedlog Komisije za praćenje javnog pristupnog predavanja [download]
 
2. Doktorske disertacije (imenovanje mentora, ocjena podobnosti doktorske teze i kandidata, imenovanje komisija, utvrđivanje ispunjenosti uslova i razmatranje izvještaja komisije za ocjenu doktorske disertacije) 
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-mr Besim Halilaj, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena o ispunjenosti uslova i imenovanje komisije za ocjenu doktorske disertacije, mr Ivan Vasiljević,Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata, mr Aleksandra Koprivica, Mašinski fakultet [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata, mr Vidoslava Vilotijević-Mašinski fakultet [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata, Gordana Boljević,Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata, Milena Lopičić, Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata, Tijana Mićović, Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata, mr Sunčica Rogić,Ekonomski fakultet [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata, mr Jelena Mijušković-PMF [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata, mr Marija Vojinović-PMF [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata, mr Marina Radonjić-PMF [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata, mr Neda Bošković-PMF [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata, mr Boris Banjević,Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata, mr Mirjana Đukić, Građevinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, mr Jovana Davidović-Fakultet političkih nauka [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, mr Sabina Ćatić, Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, Aleksandra Ljumović, Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora i komentora, Jovana Vuković Leković,Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, mr Arijana Llagjeviq Govori,Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, mr Svetlana Mandić,Fakultet političkih nauka [download]
 
3. Verifikacija upisa na doktorske studije za studijsku 2019/20. godinu II upisni rok [download]
 
4. Prijedlozi planova organizacije nastave na doktorskim studijama za studijsku 2019/20. godinu 
 Prijedlog Vijeća Pomorskog fakulteta [download]
 Prijedlog Vijeća Filološkog fakulteta [download]
 Prijedlog Vijeća Elektrotehničkog fakulteta [download]
 
5. Razmatranje izvještaja komisije za stručnu provjeru autentičnosti rada 
 Predmet Alekse Bečića [download]
 
6. Prijedlog za izdavanje diplome bachelor [download]
 
7. Zahtjevi za angažovanje na drugim visokoobrazovnim institucijama van Univerziteta Crne Gore 
 Zahtjev, Muzička akademija, Danijel Cerović [download]
 Zahtjev-Filološki fakultet, prof. dr Jelena Knežević [download]
 
8. Informacije i pitanja