Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2019. godina, XIII sjednica VI saziva Senata Univerziteta crne Gore

 Predsjednik Senata, prof. dr Danilo Nikolić, rektor

XIII sjednica VI saziva Senata zakazana je za petak, 29. novembar 2019. godine, sa počekom u 13 časova.

Mjesto održavanja sjednice, Sala Senata u zgradi Rektorata, Podgorica, Cetinjska br. 2

 

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XIII sjednice VI saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa XII sjednice VI saziva Senata održane 11.11.2019. godine [download]
 
1. Razmatranje referata iz Biltena UCG br. 471 
 Bilten br. 471:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Izvođačke umjetnosti (kamerna muzika), kandidatkinja prof. mr Žana Lekić [download]
 Bilten br. 471:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Izvođačke umjetnosti (harmonika), kandidat, prof. mr Predrag Janković [download]
 Bilten br. 471:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Izvođačke umjetnosti (korepeticija), kandidat, prof. mr Oleksij Molčanov [download]
 Bilten br. 471:Referat za izbor u akademsko zvanje za stručno-umetničku oblast Grafički dizajn na Fakultetu likovnih umjetnosti, kandidat, mr Zdravko Delibašić [download]
 Bilten br. 471:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Agrohemija na Biotehničkom fakultetu, kandidatkinja dr Ana Topalović [download]
 Bilten br. 471:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Melioracije zemljišta na Biotehničkom fakultetu, kandidat dr Mirko Knežević [download]
 Bilten br. 471:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Romanistika na Filološkom fakultetu i na nematičnim fakultetima, kandidatkinja prof. dr Aleksandra Banjević [download]
 Bilten br. 471:Referat za izbor u akademsko zvanje za za oblast: Anglistika - Engleski jezik na Filološkom fakultelu i nematičnim fakultetima, kandidatkinja prof. dr Vesna Bulatović [download]
 
2. Imenovanje komisija 
 Prijedlog Komisije, za oblast Brodska elektrotehnika i elektronika na Pomorskom fakultetu-kandidatkinja, doc dr Tatjana Dlabač [download]
 Prijedlog Komisije, za oblast Opšta grupa bioloških predmeta i Ekologija, kandidatkinja, prof. dr Anđelka Šćepanović [download]
 Prijedlog Komisije, za oblast Zaštita bilja na Biotehničkom fakultetu, kandidat prof. dr Nedeljko Latinović [download]
 
3. Doktorske disertacije (imenovanje mentora, ocjena podobnosti doktorske teze i kandidata, imenovanje komisija, utvrđivanje ispunjenosti uslova i razmatranje izvještaja komisije za ocjenu doktorske disertacije) 
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme, mr Tamara Labudović, Filološki fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme, mr Milica Kankaraš-PMF [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme, mr Vidosava Vilotijević-Mašinski fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme, mr Boris Banjević,Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata, mr Marija Draganić-Filozofski fakultet [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata, mr Esko Muratović-Filozofski fakultet [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata, mr Andrej Vizi-PMF [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, mr Kristina Gvozdenović, Fakultet političkih nauka [download]
 
4. Prijedlozi izmjena u organizaciji nastave za studijsku 2019/20. godinu 
 Prijedlog Vijeća Mašinskog fakulteta [download]
 Prijedlog Vijeća Eletrotehničkog fakulteta [download]
 Prijedlog Vijeća Filološkog fakulteta [download]
 
5. Prijedlog izmjena i dopuna Pravila studiranja na postdiplomskim studijama 
 Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravila studiranja na postdiplomskim studijama [download]
 Pravila studiranja na postdiplomskim studijama [download]
 
6. Prijedlog za organizovanje mentorske nastave [download]
 
7. Zahtjevi za angažovanje na drugim visokoobrazovnim institucijama van Univerziteta Crne Gore 
 Zahtjev-Mašinski fakultet, prof. dr Radoslav Tomović [download]
 Zahtjev-Biotehnički fakultet, prof. dr Zoran Jovović [download]
 
8. Zahtjev Studentskog parlamenta [download]
 
9. Informacije i pitanja 
 Tabelarni pregled predloženih studenata za dodjelu nagrade za postignu uspjeh tokom studija [download]