Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2020. godina, XVI sjednica V saziva Senata Univerziteta Crne Gore

 Predsjednik Senata, prof. dr Danilo Nikolić, rektor

XIV sjednica VI saziva Senata Univerziteta Crne Gore zakazana je za ponedjeljak 10. februar 2020. godine sa početkom u 13 časova.

Mjesto održavanja sjednice:Sala Senata u Zgradi Rektorata, Podgorica, Cetinjska br. 2

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XVI sjednice VI saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa XV sjednice VI saziva Senata održane 21.01.2020. godine [download]
 
1. Razmatranje referata iz Biltena br. 480 
 Bilten br. 480:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Termo i hidro energetika na Mašinskom fakultetu, kandidat prof. dr Uroš Karadžić [download]
 Bilten br. 480:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Gluma na Fakultetu dramskih umjetnosti, kandidatkinja prof. mr Sanja Garić [download]
 Bilten br. 480:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Rusistika-Ruski jezik na Filološkom fakultetu, kandidatkinja doc. dr Natalija Milikić [download]
 Bilten br. 480:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Hirurška grupa kliničklih medicinskih predmeta (Hirurgija-oblast Urologija i Hirurgija sa traumatologijom), kandidat, prof. dr Bogdan Pajović [download]
 Bilten br. 480:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Farmakološka grupa medicinskih predmeta na Medicinskom fakultetu, kandidatkinja prof. dr Nataša Duborija Kovačević [download]
 
2. Imenovanje komisija 
 Prijedlog Komisije, za oblast Poslovno-pravnu i Međunarodno-pravnu oblast, kandidatkinja, prof. dr Aneta Spaić [download]
 Prijedlog Komisije, za Poslovno pravnu i Građansko pravnu oblast, kandidat dr Nikola Dožić [download]
 Prijedlog Komisije, za oblast Hirurška grupa kliničkih medicinskih predmeta i Grupa predmeta uvoda u medicinu na Medicinskom fakultetu, kandidat dr Novak Lakićević [download]
 Prijedlog Komisije, za oblast Internistička grupa kliničkih medicinskih predmeta i Grupa predmeta uvoda u medicinu-kandidatkinja doc. dr Lidija Banjac [download]
 Prijedlog komisije, za oblast Hemijsko inženjerstvo i upravljanje životnom sredinom, kandidatkinja prof. dr Jelena Šćepanović [download]
 Prijedlog Komisije, za oblast Fizička hemija i hemijsko inženjerstvo, kandidatkinja prof. dr Veselinka Grudić [download]
 Prijedlog Komisije za praćenje inauguracionih predavanja [download]
 
3. Organizacija nastave za studijsku 2019/20 godinu 
 Prijedlog Vijeća Fakulteta likovnih umjetnosti [download]
 Prijedlog Vijeća Pravnog fakulteta [download]
 Prijedlog Vijeća Pravnog fakulteta [download]
 Prijedlog Vijeća Ekonomskog fakulteta [download]
 
4. Prijedlog dodatnog broja studenata za upis na postdiplomske specijalističke studije za studijski program Građevinarstvo na Građevinskom fakultetu [download]
 
5. Prijedlog Pravila za programe cjeloživotnog učenja na Univerzitetu Crne Gore 
 Prijedlog Odluke o programima cjeloživotnog učenja na Univerzitetu Crne Gore [download]
 Prijedlog Pravila za programe cjeloživotnog učenja na Univerzitetu Crne Gore [download]
 
6. Informacije i pitanja