Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2020. godina, XVII SJEDNICA V I SAZIVA SENATA UNIVERZITETA CRNE GORE

  Predsjednik Senata, prof. dr Danilo Nikolić, rektor

XVII sjednica VI saziva Senata Univerziteta Crne Gore zakazana je za četvrtak 12.03. 2020. godine sa početkom u 13 časova.

Mjesto održavanja sjednice:Sala Senata u Zgradi Rektorata, Podgorica, Cetinjska br. 2

 

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XVII sjednice VI saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa XVI sjednice VI saziva Senata održane 10.02.2020. godine [download]
 -Verifikacija mandata novog člana Senata-predstavnika Pravnog fakulteta [download]
 -Verifikacija mandata novog člana Vijeća za prirodne i tehničke nauke-predstavnika Pomorskog fakulteta [download]
 
1. Razmatranje referata iz Biltena UCG br. 485 i Biltena br. 480 
 Bilten br. 485:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Brodska elektrotehnika i elektronika na Pomorskom fakultetu-kandidatkinja doc. dr Tatjana Dlabač [download]
 Bilten br. 485:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Zaštita bilja na Biotehničkom fakultetu, kandidat prof. dr Nedeljko Latinović [download]
 Bilten br. 485:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Primijenjena matematika na Pomorskom fakultetu, kandidat dr Nikola Mihaljević [download]
 Bilten br.480: Referat za izbor u naučno zvanje za oblast Fizika, kandidat dr Nikola Svrkota [download]
 
2. Imenovanje komisija 
 Prijedlog Komisije, za oblast Matematika na Prirodno-matematičkom fakultetu, kandidat prof. dr Vladimir Božović [download]
 Prijedlog komisije, za oblast Botanika i Opšta grupa bioloških predmeta na Prirodno-matematičkom fakultetu, kandidatkinja prof. dr Danijela Stešević [download]
 Prijedlog Komisije, za oblasti Računarstvo i Digitalna obrada signala na Elektrotehničkom fakultetu, kandidatkinja prof. dr Vesna Popović-Bugarin [download]
 Prijedlog Komisije, za oblasti Računarstvo i Digitalna obrada signala na Elektrotehničkom fakultetu, kandidatkinja prof. dr Irena Orović [download]
 Prijedlog Komisije za oblast Kvantitativna ekonomija na Ekonomskom fakultetu, kandidatkinje dr Julija Cerović Smolović i dr Milena Lipovina Božović [download]
 Prijedlog Komisije, za oblasti:Opšte pedagoške oblasti u predškolstvu i Pedagogija ranog djetinjstva na Filozofskom fakultetu-kandidatkinja, prof. dr Tatjana Novović [download]
 Prijedlog Komisije, za oblast Nacionalna istorija i Opšta istorija na Filozofskom fakultetu, dr Dragutin Papović [download]
 Prijedlog Komisije, za oblast Sociologija porodice i Sociologija prostora na Filozofskom fakultetu, kandidat doc. dr Rade Šarović [download]
 Prijedlog Komisije, za oblast Opšta istorija novog vijeka i Kulturna istorija Evrope, kandidatkinja prof. dr Nada Tomović [download]
 Prijedlog Komisije, za oblast Istorija srednje vijeka, kandidat doc. dr Marjan Premović [download]
 Prijedlog Komisije, za oblast Hidrotehnika, kandidatkinja dr Ivana Ćipranić [download]
 Prijedlog Komisije, za oblast Opšta grupa bioloških predmeta i Ekologija, na Prirodno-matematičkom fakultetu, kandidat dr Miloje Šundić [download]
 Prijedlog Komisije za praćenje javnog inauguracionog predavanja [download]
 Prijedlog Komisije za praćenje javnih pristupnih predavanja [download]
 
3. Doktorske disertacije (imenovanje mentora, ocjena podobnosti doktorske teze i kandidata, imenovanje komisija, utvrđivanje ispunjenosti uslova i razmatranje izvještaja komisije za ocjenu doktorske disertacije) 
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije- mr Jelisaveta Blagojević-FPN [download]
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-mr Slađana Gvozdenović-PMF [download]
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije- mr Violeta Berlajoli, PMF [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena o ispunjenosti uslova i imenovanje komisije za ocjenu doktorske disertacije, mr Milica Jelić, Filozofski fakultet [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena o ispunjenosti uslova i imenovanje komisije za ocjenu doktorske disertacije, mr Ivan Radević, Ekonomski fakultet [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena o ispunjenosti uslova i imenovanje komisije za ocjenu doktorske disertacije, mr Branko Anđić, PMF [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena o ispunjenosti uslova i imenovanje komisije za ocjenu doktorske disertacije- mr Olivera Blagojević, Fakultet za turizam i hotelijerstvo [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena o ispunjenosti uslova i imenovanje komisije za ocjenu doktorske disertacije, Biljana Milošević, Medicinski fakultet [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena o ispunjenosti uslova i imenovanje komisije za ocjenu doktorske disertacije, mr Vladimir Đurišić, Ekonomski fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme, Tijana Mićović, Medicinski fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme, Milena Lopičić, Medicinski fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme, Gordana Boljević, Medicinski fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme, mr Sunčica Rogić, Ekonomski fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme, mr Olga Jokanović, BTF [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme, Balša Bajagić, BTF [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme, mr Andrej Vizi, PMF [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme, Marija Draganić, Filozofski fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme, mr Ana Velimirović,BTF [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, mr Milica Vukčević,Ekonomski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, mr Filip Petrović, Ekonomski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, Benida Šahmanović-Škrijelj,Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora i komentora, Mirko Lipovac, Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovane mentora,Anton Đokaj, PMF [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora i komentora, mr Anđela Mijanović,PMF [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora , mr Radmila Gagić, Pomorski fakultet Kotor [download]
 
4. Prijedlog Pravilnika o bližim uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu master studija Univerziteta Crne Gore [download]
 
5. Prijedlog Pravila studiranja na master studijama Univerziteta Crne Gore [download]
 
6. Prijedlog članova Komisije za dodjelu počasnih titula po inicijativi za dodjelu počasnog doktorata Univerziteta Crne Gore 
 - Prijedlog Odluke o imenovanju dva člana Komisije za dodjelu počasnih titula [download]
 -Inicijativa Vijeća Mašinskog fakulteta za dodjelu počasnog doktorata [download]
 - Pravilnik o dodjeli počasnih titula i drugih priznanja [download]
 
7. Organizacija nastave za studijsku 2019/20 godinu 
 Prijedlog Vijeća Arhitektonskog fakulteta [download]
 Prijedlog Vijeća Elektrotehničkog fakulteta [download]
 Prijedlog Vijeća Mašinskog fakulteta [download]
 
8. Zahtjevi za angažovanje na drugim visokoobrazovnim institucijama van Univerziteta Crne Gore 
 Zahtjev-Filozofski fakultet, prof. dr Nada Tomović [download]
 Zahtjev-Muzička akademija, prof.mr Danijel Cerović [download]
 
9. Verifikacija upisa na doktorske studije Univerziteta Crne Gore, za studijsku 2019/20. godinu-IV upisni rok [download]
 
10. Pokretanje procedure za izbor pet predstavnika akademskog osoblja sa akademskim zvanjem za V saziv Upravnog Odbora Univerziteta Crne Gore 
 Prijedlog Odluke o pokretanju procedure za izbor pet predstavnika akademskog osoblja sa akademskim zvanjem za V saziv Upravnog Odbora i Prijedlog Odluke o formiranju Izborne komisije za sprovođenje postupka izbora [download]
 
11. Informacije i pitanja