Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2020. godina, XX elektronska sjednica VI saziva Senata Univerziteta Crne Gore

ELEKTRONSKA SJEDNICA SENATA 23-24.04.2020. godine

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XX elektronske sjednice Senata Univerziteta Crne Gore 
 -Zapisnik sa elektronske sjednice Vijeća za prirodne i tehničke nauke 21-22.04.2020. godine [download]
 -Zapisnik sa elektronske sjednice Vijeća za društvene nauke 21-22.04.2020. godine [download]
 -Zapisnik sa XIX sjednice VI saziva Senata održane 15-16.04.2020. godine [download]
 
1. Imenovanje komisija 
 Prijedlog Komisije, za oblast Sportske nauke na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje, kandidat dr Jovan Gardašević [download]
 Prijedlog Komsije, za oblast Finansije na Ekonomskom fakultetu, kandidatkinja dr Ana Mugoša [download]
 Prijedlog Komisije, za oblast Računovodstvo i revizija na Ekonomskom fakultetu, kandidat, dr Tanja Laković [download]
 Prijedlog Komisije, za oblast Montenegritika/Srbistika-Južnoslovenska književnost na Filološkom fakultetu, kandidatkinja prof. dr Vesna Vukićević Janković [download]
 Prijedlog Komisije za oblast Montenegristika-Crnogorski jezik na Folološkom fakultetu, kandidatkinja doc dr Miodarka Tepavčević [download]
 Prijedlog Komisije, za oblast Anglistika-Engleski jezik, kandidatkinja, prof. dr Aleksandra N Batrićević [download]
 Prijedlog Komisije, za oblast Arhitektonsko Urbanističko planiranje i projektovanje na Arhitektonskom fakultetu, kandidatkinja doc. dr Svetlana Perović [download]
 Prijedlog Komisije, za oblast Zaštita bilja na Biotehničkom fakultetu, kandidatkinja prof. dr Sanja Radonjić [download]
 Prijedlog Komisije, za oblast Voćarstvo na Biotehničkom fakultetu, kandidatkinja prof. dr Gordana Šebek [download]
 
2. Doktorske disertacije (imenovanje mentora, ocjena podobnosti doktorske teze i kandidata, imenovanje komisija, utvrđivanje ispunjenosti uslova i razmatranje izvještaja komisije za ocjenu doktorske disertacije) 
 OBRAZAC D2: Ocjena o ispunjenosti uslova i imenovanje komisije za ocjenu doktorske disertacije, mr Milena Radonjić [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata, mr Marija Bubanja, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, mr Zorana Sekulić, Metalurško-tehnološki fakultet [download]