Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2020. godina, XXII elektronska sjednica VI saziva Senata Univerziteta Crne Gore

ELEKTRONSKA SJEDNICA SENATA 07-08.05.2020. godine

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XXII elektronske sjednice Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 -Zapisnik sa elektronske sjednice Vijeća za prirodne i tehničke nauke 05-06.05.2020. godine [download]
 -Zapisnik sa elektronske sjednice Vijeća za društvene nauke 05-06.05.2020. godine [download]
 -Zapisnik sa XXI elektronske sjednice VI saziva Senata održane 27.04.2020. godine [download]
 
1. Imenovanje komisija 
 Prijedlog Komisije, za oblast Društvo i privreda srednjevjekovnih gradova na tlu Crne Gore na Istorijskom institutu, kandidat dr Miljan Gogić [download]
 Prijedlog Komisije za oblast Istorija Crne Gore u novom vijeku na Istorijskom institutu, kandidat dr Slavko Burzanović [download]
 Prijedlog komisije, za oblast Italijanistika-Italijanski jezik na Filološkom fakultetu, kandidatkinja doc. dr Deja Piletić [download]
 Prijedlog Komisije za oblast Romanistika na Filološkom fakultetu, kandidatkinja doc dr Jasmina Nikčević [download]
 Prijedlog Komisije, za oblast Arhitektonsko projektovanje na Arhitektonskom fakultetu, kandidat prof. dr Rifat Alihodžić [download]
 Prijedlog Komisije, za oblast Urbanističko planiranje i projektovanje na Arhitektonskom fakultetu, kandidat dr Vladimir Bojković [download]
 Prijedlog Komisije, za oblast Računarstvo na Elektrotehničkom fakultetu, kandidatkinja dr Nevena Radović [download]
 Prijedlozi komisija za praćenje javnih inauguracionih predavanja [download]
 Prijedlog za imenovanje Komisije za pristupna predavanja [download]
 
2. Doktorske disertacije (imenovanje mentora, ocjena podobnosti doktorske teze i kandidata, imenovanje komisija, utvrđivanje ispunjenosti uslova i razmatranje izvještaja komisije za ocjenu doktorske disertacije) 
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme, mr Milica Stanišić,PMF [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme, mr Milica Jovanović,PMF [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme, mr Krenar Kepuška, PMF [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, mr Dragan Baćović, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, mr Milena Mitrović, fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, mr Pavle Malović,Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, mr Ana Radulović,PFK [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, mr Dalibor Prelević,PFK [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, mr Nexhat Kapidani,PFK [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, mr Milena Đokić,BTF [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, mr Vladan Rakonjac,BTF [download]
 
3. Organiazcija nastave za studijksu 2019/20 godinu 
 Prijedlog odluke Senata i prijedlog Vijeća Filozofskog fakulteta za honorarno angažovanje prof. Dragana Jakovljevica [download]
 Prijedllog odluke Senata i prijedlog Vijeća Filozofskog fakulteta za honorarno angažovanje prof. dr Sava Lausevića [download]