Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2020. godina, XXV sjednica VI saziva Senata Univerziteta Crne Gore

Predsjednik Senata, prof. dr Danilo Nikolić, rektor

XXV sjednica VI saziva Senata zakazana je za četvrtak, 28. maj 2020. godine, sa početkom u 12 časova.

Mjesto održavanja sjednice: Plava sala, u zgradi Rektorata, Podgorica, Cetinjska br. 2

 

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XXV sjednice VI saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa XXIII sjednice VI saziva Senata održane 19.05.2020. godine [download]
 
1. Razmatranje referata za izbor u akademska zvanja iz Biltena UCG br. 490 i Biltena UCG br. 485 
 Bilten br. 490:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblasti Opšta grupa bioloških predmeta i Ekologija na Prirodno-matematičkom i nematičnim fakultetima, kandidatkinja doc. dr Anđelka Šćepanović [download]
 Bilten br. 490:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblasti Hemijsko inženjerstvo i inženjertsvo zaštite Životne sredine na Metalurško-tehnološkom fakultetu, kandidatknja doc. dr Milena Tadić [download]
 Bilten br. 490:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Menadžment i Marketing na Ekonomskom fakultetu-kandidat prof. dr Žarko Božović [download]
 Bilten br. 490:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Socijali rad na Fakultetu političkih nauka, kandidat dr Mehmed Đečević [download]
 Bilten br. 490:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Film i mediji na Fakuletu dramskih umjetnosti, kandidat dr Dušan Kasalica [download]
 Bilten br. 485:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Hidrotehnika na Građevinskom fakultetu-kandidat prof. dr Sreten Tomović [download]
 
2. Imenovanje komisija 
 Prijedlog Komisije za oblast Sistematska filozofija i Istorija filozofije na Filozofskom fakultetu, kandidat doc. dr Radoje Golović [download]
 
3. Prijedlog za dodjelu počasnog doktorata Univerziteta Crne Gore 
 Izvještaj Komisije za dodjelu univerzitetskih priznanja [download]
 Prijedlog za dodjelu počasnog doktorata Vijeća Mašinskog fakulteta [download]
 Pravilnik o dodjeli počasnih titula i drugih priznanja na Univerzitetu Crne Gore [download]
 
4. Izmjena Akademskog kalendara za studijsku 2019/20. godinu [download]
 
5. Informacije i pitanja 
 Dopis Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore [download]