Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2020. godina, ELEKTRONSKA SJEDNICA SENATA 25 DO 26 JUNA 2020 GODINE

 ELEKTRONSKA  SJEDNICA SENATA UNIVERZITETA CRNE GORE 25. DO 26.06. 2020. GODINE

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red elektronske XXVIII sjednice VI saziva Senata [download]
 Zapisnik sa elektronske sjednice Vijeća za prirodne i tehničke nauke 24.06.2020. godine [download]
 Zapisnik sa sjednice Vijeća za društvene nauke OD23.06.2020. godine [download]
 Zapisnik sa XXVII sjednice VI saziva Senata održane 04.06.2020. godine [download]
 
1. Imenovanje komisija 
 Prijedlog Komisije za oblast,Metalurško inženjerstvo na MTF-u, kandidat dr Nebojša Tadić [download]
 Prijedlog Komisije, za oblasti Opšta i neorganska hemija i zagađivači u životnoj sredini na MTF-u, kandidatkinja dr Milica Kosović [download]
 Prijedlozi komisija za inauguraguraciona predavanja po Biltenu UCG 498 i Biltenu UCg 499 [download]
 Prijedlozi komisija za pristupna predavanja po Biltenu UCG 498 i Biltenu UCG 499 [download]
 
2. Doktorske disertacije (imenovanje mentora, ocjena podobnosti doktorske teze i kandidata, imenovanje komisija, utvrđivanje ispunjenosti uslova i razmatranje izvještaja komisije za ocjenu doktorske disertacije) 
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije- mr Milena Radonjić, Ekonomski fakultet [download]
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije- mr Milica Jelić [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena o ispunjenosti uslova i imenovanje komisije za ocjenu doktorske disertacije, mr Marina vukotič, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, mr Nina Perutović, Ekonomski fakultet [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata, mr Ramiz Kurpejović,Mašinski fakultet [download]
 
3. Prijedlog broja studenata za upis na postdiplomske specijalističke studijske programe Univerziteta Crne Gore za studijsku 2020/21. godinu 
 Prijedlog Senata o broju studenata za upis na postdiplomske specijalističke studijske programe Univerziteta Crne Gore za studijsku 2020/21 godinu [download]
 Mišljenje sa obrazloženjem Centra za unapređenje kvaliteta ucg o broju studenata za upis na postdiplomske specijalsitičke studije Univerziteta Crne Gore za studijsku 2020/21. godinu [download]
 Prijedlozi organizacionih jedinica o broju studenata za upis na postdiplomske specijalističke studije UCG za studijsku 2020/21 [download]
 
4. Prijedlog broja studenata za upis na master(jednogodišnje) studijske programe Univerziteta Crne Gore za studijsku 2020/21 godinu 
 Prijedlog Senata o broju studenata za upis na master (jednogodišnje) studijske programe Univerziteta Crne Gore za studijsku 2020/21 godinu [download]
 Mišljenje sa obrazloženjem Centra za unapređenje kvaliteta UCG o broju studenata za upis na master (jednogodišnje) Univerziteta Crne Gore za studijsku 2020/21. godinu [download]
 Prijedlozi organizacionih jedinica o broju studenata za upis na master (jednogodišnje) studijske programe UCG za studijsku 2020/21 [download]
 
5. Prijedlog Odluke Senata o imenovavnju Centralne komisije za upis za studijsku 2020/21 godinu [download]
 
6. Izmjene u organizaciji nastave za studijsku 2019/20. godinu 
 Prijedlog odluke Senata o honorarnom angažovanju do kraja studijske godine [download]