Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2020. godina, ELEKTRONSKA SJEDNICA SENATA OD09 DO 10.07.2020. GODINE

 ELEKTRONSKA  XXIX SJEDNICA VI SAZIVA SENATA 09.07 do 10.07.2020. GODINE

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XXIX elektronske sjednice Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Konstatovanje prestanka članastva i verifikacija mandata novom članu Senata-predstavniku saradnika 
  [download]Konstatovanje prestanka članstva dosadašnjem članu Senata- predstavniku saradnika u Senatu Univerziteta Crne Gore [download]
  [download]Verifikacija mandata novog člana Senata-predstavnika saradnika u Senatu Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa elektronske sjednice Vijeća za prirodne i tehničke nauke 08.07.2020. godine [download]
 Zapisnik sa elektronske sjednice Vijeća za društvene nauke 08.07.2020. godine [download]
 Zapisnik sa elektronske sjednice Vijeća za umjetnost 08.07.2020. godine [download]
 Zapisnik sa XXVIII elektronske sjednice Senata 25. do 26.06.2020. godine [download]
 
1. Imenovanje komisija 
 Prijedlog Komisije za oblast Gluma na Fakultetu dramskih umjetnosti, kandidat doc.mr Branko Ilić [download]
 Prijedlog Komsije, za oblast Film i mediji na Fakultetu dramskih umjetnosti-dva izvršioca, kandidati: prof. Marija Perović i prof. dr Nikola Vukčević [download]
 Prijedlog Komisije, za oblast Tehnologija prehrambeno-poljoprivrednih proizvoidana Biotehničkom fakultetu, kandidatkinja prof. dr Radmila Pajović-Šćepanović [download]
 Prijedlog komisije, za oblast Zaštita bilja na Biotehničkom fakultetu, kandidatkinja, dr Jelena Zindović [download]
 
2. Doktorske disertacije (imenovanje mentora, ocjena podobnosti doktorske teze i kandidata, imenovanje komisija, utvrđivanje ispunjenosti uslova i razmatranje izvještaja komisije za ocjenu doktorske disertacije) 
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije- mr Olivera Blagojević, Fakultet za turizam i hotelijerstvo [download]
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije- mr Branko Anđić, PMF [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena o ispunjenosti uslova i imenovanje komisije za ocjenu doktorske disertacije, mr Ena Grbović, Fakultet političkih nauka [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme, Marija Bubanja, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata, mr Arijana Lljagajević Govori, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata, mr Kristina Gvozdenović, Fakultet političkih nauka [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata, mr Jovana Davidović, Fakultet političkih nauka [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata, mr Svetlana Mandić, Fakultet političkih nauka [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora i komentora, mr Alma Kurtiš,PMF [download]
 Prijedlog za imenovanje komentora, mr Neda Bošković,PMF [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, mr Maja Čabarkapa-PMF [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, mr Mladen Muhadinović, Građevinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, mr Miodrag Bujišić,Građevinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora i komentora, mr Šemsko Kalač,Građevinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora i komentora, Milanovan Roganović, Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog za razrješenje od komentorstva-Stefan Bulatović, Filološki fakultet [download]
 
3. Realizacija Internog oglasa Univerziteta Crne Gore za angažovanje u nastavi u studijskoj 2020/21. godini, objavljenog na Web stranici od 24. juna 2019. godine 
 Prijedlog Odluke Senata po Internom oglasu za angažovanje u nastavi za studijsku 2020/21. godinu [download]
 Tabelarni pregled predloženih kandidata po Internom oglasu za angažovanje u nastavi za studijsku 2020/21 godinu [download]
 Prijedlozi vijeća organizacionih jedinica sa izvještajem stručnih komisija o angažovanju u nastavi za studijsku 2019/20. godinu po Internom oglasu od 10.06.2019. [download]
 
4. Prijedlog Akademskog kalendara za studijsku 2020/21 godinu [download]
 
5. Prijedlog izmjena nastavnog plana na specijalsitičkim studijama na Fakultetu političkih nauka [download]
 
6. Informacija i pitanja 
 Rješenje Etičkog odbora Univerziteta Crne Gore [download]