Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2020. godina, XXX SJEDNICA VI SAZIVA SENATA UNIVERZITETA CRNE GORE

Predsjednik Senata, prof. dr Danilo Nikolić, rektor

XXX sjedica VI saziva Senata zakazana je utorak 21. jul 2020. godine sa početkom u 11 časova

Mjesto održavanja sjednice: Plava sala Senata u zgradi Rektorata, Podgorica, Cetinjska br. 2

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XXX sjednice VI saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa sjednice Vijeća za prirodne i tehničke nauke održane 20.07.2020. godine [download]
 Zapisnik sa XXIX elektronske sjednice VI saziva Senata od 09. do 10. 07.2020. godine [download]
 
1. Razmatranje referata iz Biltena UCG br. 498 i referata iz Biltena UCG br. 499 
 Bilten br. 498:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Sportske nauke na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje, kandidat dr Jovan Gardašević [download]
 Bilten br. 498:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Anglistika-Engleski jezik, kandidatkinja prof. dr Aleksandra Nikčević-Batrićević [download]
 Bilten br. 498: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Urbanističko planiraje i projektovanje, kandidatkinja doc. dr Svetlana K. Perović [download]
 Bilten br. 498:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Urbanističko planiranje i projektovanje na Arhitektonskom fakultetu, kandidat dr Vladimir Bojković [download]
 Bilten br. 499:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Montenegristika-Crnogorski jezik, kandidatkinja dr Miodarka Tepavčević [download]
 Bilten br. 499:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Montenegristika/Srbistika - Južnoslovenska književnost na Filološkom fakultetu, kandidatkinja prof. dr Vesna Vukićević Janković [download]
 Bilten br. 499:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Računarstvo na Elektrotehničkom fakutetu, kandidatkinja dr Nevena Radović [download]
 
2. Imenovanje komisija 
 Prijedlog Komisije za oblast Politička teorija na Fakultetu političkih nauka, kandidatkinja doc. dr Danijela Vuković-Ćalsan [download]
 Prijedlog komisija za inauguraciona predavanja [download]
 
3. Prijedlog dodatnog broja studenata za upis u I godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2020/21 godinu 
 Prijedlog Vijeća Arhitektonskog fakulteta [download]
 Prijedlog Vijeća Medicinskog fakulteta [download]
 
4. Dopuna Akademskog kalendara za studijsku 2020/21. godinu [download]
 
5. Izvještaj Centralne Komisije za upis-verifikacija odluka o upisu u I godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2020/21 godinu [download]