Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2020. godina, ELEKTRONSKA SJEDNICA SENATA10-11.09.2020

XXXIII ELEKTRONSKA SJEDNICA V SAZIVA SENATA, ČETVRTAK-PETAK 10-11.09.2020. GODINE DO 12 ČASOVA

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XXXIII elektronske sjednice Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa XXXI elektronske sjednice Senata od 24-25.07.2020. godine [download]
 Zapisnik sa XXXII elektronske sjednice Senata od 25.07.2020. godine [download]
 Zapisnik sa elektronske sjednice Vijeća za društvene nauke 09.09.2020 godine [download]
 Zapisnik sa elektronske sjednice Vijeća za prirodne i tehničke nauke od 09.09.2020. godine [download]
 -Konstatovanje prestanka članstva i verifikacija novih članova Senata-predstavnika studenata [download]
 
1. Doktorske disertacije (imenovanje mentora, ocjena podobnosti doktorske teze i kandidata, imenovanje komisija, utvrđivanje ispunjenosti uslova i razmatranje izvještaja komisije za ocjenu doktorske disertacije) 
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije- mr Marina Vukotić-Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena o ispunjenosti uslova i imenovanje komisije za ocjenu doktorske disertacije, mr Biljana Mićković-Filozofski fakultet [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena o ispunjenosti uslova i imenovanje komisije za ocjenu doktorske disertacije, mr Isidora Stanković-ETF [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata, mr Dalibor Pelević, Pomorski fakultet [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata, mr Ana Radulović, Pomorski fakultet [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata, mr Radmila Gagić, Pomorski fakultet [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata, mr Nexhat Kapidani, Pomorski fakultet [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata, Milena Petrović, Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, mr Milan Šćekić, Filozofski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, mr Milutin Radonjić, PMF [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora i komentora, mr Nevena Cupara, PMF [download]