Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2020. godina, XXXIV SJEDNICA VI SAZIVA SENATA

Predsjednik Senata, prof. dr Danilo Nikolić, rektor

XXXIII sjednica VI saziva Senata zakazana je za srijedu, 16. septembar 2020 godine u 12 časova.

Mjesto održavanja sjednice: Zgrada Rektorata, Cetinjska br 2, Podgorica

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XXXIV sjednice VI saziva Senata Univerziteta Crne Gore 
 Zapisnik sa XXXIII elektronske sjednice VI sjednice Senata Univerziteta Crne Gore od 10-11.09.2020 [download]
 
1. Razmatranje referata za izbor u akademska i naučna zvanja iz Biltena UCG br. 498, Biltena UCG br. 501 i Biltena UCG br. 502 
 Bilten br. 498:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast oblasti hirurške grupe kliničkih medicinskih predmeta i i grupa predmeta Uvoda u medicinu na Medicinskom fakultetu -kandidat dr Novak Lakićević [download]
 Bilten br.498: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblasti Internistička grupa kliničkih medicinskih predmeta i grupa predmeta Uvoda u medicinu na Medicinskom fakultetu, kandidatkinja Lidija Banjac [download]
 Bilten br. 498: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Arhitektonsko projektovanje, kandidat prof. dr Rifat Alihodžić [download]
 Bilten br. 501: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Voćarstvo na Biotehničkom fakultetu, kandidatkinja prof. dr Gordana Šebek [download]
 Bilten br. 501: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Zaštita bilja na Biotehničkom fakultetu, kandidatkinja prof. dr Sanja Radonjić [download]
 Bilten br. 501: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Hirurška grupa kliničkih medicinskih predmeta na Medicinskom fakultetu, kandidatkinja doc. dr Antoaneta Adžić Zečević [download]
 Bilten br. 501: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Anatomija na Medicinskom fakultetu, kandidatkinja doc dr Aleksandra Vuksanović-Božarić [download]
 Bilten br. 501:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Funkcionalna grupa bazičnih medicinskih predmeta na Medicinskom fakultetu,kandidatkinja doc. dr Nataša Popović [download]
 Bilten br. 502: Referat za izbor u naučno zvanje za oblast Društvo i privreda srednjovjekovnih gradova na tlu Crne Gore u Istorijskom institutu, kandidat dr Mlijan Gogić [download]
 Bilten br. 502: Referat za izbor u naučno zvanje za oblast Istorija Crne Gore u novom vijeku u Istorijskom institutu, kandidat dr Slavko Burzanović [download]
 Bilten br. 502: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Montenegritika-Crnogorski jezik na Filološkom fakultetu, kandidatkinja prof. dr Sonja Nenezić [download]
 Bilten br. 502: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Italijanistika-Italijanski jezik na Filološkom fakultetu, kandidatkinja doc. dr Deja Piletić [download]
 Bilten br. 502: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Romanitika na Filološko fakultetu, kandidatkinja doc. dr Jasmina Nikčević [download]
 Bilten br. 501: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Bolesti zuba i Preventivna dječija stomatologija, kandidatkinja prof.dr Snežana Matijević [download]
 
2. Imenovanje komisija 
 Prijedlog Komisije za oblast Fizika na Prirodno-matematičkom fakultetu, kandidatkinja prof. dr Gordana Jovanović [download]
 Prijedlog Komisije za oblast Ekonomska analiza i politika na Ekonomskom fakultetu-kandidat dr Jovan Đurašković [download]
 Prijedlog za imenovanje Komisije za inauguraciono predavanje [download]
 
3. Prijedlog dodatnog broja studenata za upis na osnovne studije, studijski program Socijalna politika i socijalni rad na Fakultetu političkih nauka 
 Prijedlog Vijeća Fakulteta političkih nauka [download]
 Molba Studentskog parlamenta [download]
 Prijedlog Odluke Senata o dodatnom broju studenata za upis [download]
 
4. Prijedlozi jedinica za izdavanje diplome bachelor 
 Prijedlozi Vijeća Pravnog fakulteta [download]
 
5. Prijedlog broja studenata za upis na doktorske studije Univerziteta Crne Gore za studijsku 2020/21. godinu 
 Tabelarni pregled predloženog broja studenata za upis na doktrorske studije Univerziteta Crne Gore za studijsku 2020/2. godinu [download]
 Prijjedlozi organizacionih jedinica broja studenata za upis na doktorske studije [download]