Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2020. godina, ELEKTRONSKA SJEDNICA SENATA

 ELEKTRONSKA SJEDNICA SENATA, 14-15.10.2020. godine

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red elektronske sjednice Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa XXXVII elektronske sjednice VI saziva Senata Univerziteta Crne Gore od 25-26.10.2020. godine [download]
 Zapisnik sa elektronske sjednice Vijeća za društvene nauke od 13.10.2020. godine [download]
 Zapisnik sa elektronske sjednice Vijeća za prirodne i tehničke nauke od 13.10.2020. godine [download]
 Zapisnik sa elektronske sjednice Vijeća za umjetnost od 13.10.2020. godine [download]
 
1. Imenovanje komisija 
 Prijedlog Komisije, za oblast Sportske nauke na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje, kandidatkinja doc. dr Aldijana Nokić [download]
 Prijedlog Komisije, za oblast Sportske nauke na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje, kandidat dr Ivan Vasiljević [download]
 Prijedlog Komisije, za oblast Menadžment u turizmu i hotelijerstvu na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo, kandidat dr Ilija Moric [download]
 Prijedlog Komisije, za oblast Organska hemija i biohemija na Prirodno-matematičkom fakultetu, kandidat doc. dr Vlatko Kastratović [download]
 
2. Doktorske disertacije (imenovanje mentora, ocjena podobnosti doktorske teze i kandidata, imenovanje komisija, utvrđivanje ispunjenosti uslova i razmatranje izvještaja komisije za ocjenu doktorske disertacije) 
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije- Biljana Milošević,Medicinski fakultet [download]
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije- mr Nataša Kopitović Vuković,Građevinski fakultet [download]
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije- mr Željka Beljkaš-Građevinski fakultet [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena o ispunjenosti uslova i imenovanje komisije za ocjenu doktorske disertacije, mr Miloš Rajković-Ekonomski fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme, mr Ana Radulović, Pomorski fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme, Nexhat Kapidani [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme, mr Radmila Gagić,Pomorski fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme, mr Dalibor Pelević, Pomorski fakultet [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata, mr Pavle Malović-Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata, mr Dragan Baćović, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata, mr Milena Mitrović, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata, mr Ksenija Rakočević,Filološki fakultet [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata, mr Miloš Žarković,Ekonomski fakultet [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata,mr Milica Vukčević, Ekonomski fakultet [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata, Mirjana Nedović Vuković, Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata, Isidora Rovčanin, Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata, mr Milena Đokić, Biotehnički fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, mr Jovan Muhadinović, Filozofski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, mr Tijana Stanković, Ekonomski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, mr Goran Jovan Jovetić,Ekonomski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, mr Teodora Stanković, Fakultet političkih nauka [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, Igor Gogić,Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, Jelena Đuranović, Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, Janja Raonić,Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, Jelena Vučinić,Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora i komentora, Ognjenka Šarenac, Medicinski fakultet [download]
 
3. Prijedlog dodatnog broja studenata za upis na master akademske i primijenjene studije obima 12O ECTS kredita 
 Prijedlog Vijeća Filozofskog fakulteta za upis dodatnog broja studenata na master studijama, studijski program Psihologija [download]
 Prijedlog Vijeća Biotehničkog fakulteta za upis dodatnog broja studenata na master studijama, studijski programi Bezbjednost hrane i Rasadničarstvo [download]
 
4. Prijedlog dodatnog broja studenata za upis na master jednogodišnje akademske postdiplomske studije Stočarstvo na Biotehničkom fakultetu [download]
 
5. Prijedlog Centra za doktrorske studije za upis studenata na Doktrske interdisciplinarne studije, na studijski program Zaštita životne sredine za studijsku 2020/21. godinu [download]
 
6. Zahtjev Studentskog parlamenta za odobravanje dodatnog ispitnog roka studentima završne godine osnovnih studija [download]
 
7. Zahtjevi za angažovanje na drugim visokoobrazovnim institucijama van Univerziteta Crne Gore 
 Zahtjev -Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, prof. dr Duško Bjelica [download]
 Zahtjev - Filozofski fakultet, dr Marjan Premović [download]
 Zahtjev-Filološki fakultet, prof. dr Jelica Stojanović [download]
 Zahtjev-Biotehnički fakultet, prof. dr Snježana Hrnčić [download]
 Zahtjev-Muzička akademija, prof. Danijel Cerović [download]