Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2020. godina, XXXVIII SJEDNICA VI SAZIVA SENATA

Predsjednik Senata, prof. dr Danilo Nikolić, rektor

XXXVIII sjednica VI saziva Senata zakazana je za četvrtak 22. oktobar 2020 godine, sa počekom u 12 časova.

Mjesto održavanja sjednice: Zgrada Rektorata UCG, Podgorica, Cetinjska br. 2

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XXXVIII sjednice VI saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa XXXVIII elektronske sjednice VI saziva Senata od 14. do 15.10.2020. godine [download]
 
1. Razmatranje referata za izbor u akademska zvanja iz Biltena UCG br. 502, Biltena UCG br. 499 i Biltena UCG br. 498 
 Bilten br. 502:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Izvođačke umjetnosti na Muzičkoj akademiji, kandidat mr Bojan Martinović [download]
 Bilten br. 499: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Računovodstvo i revizija na Ekonomskom fakultetu, dr Tanja Laković [download]
 Bilten br. 498:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Finansije na Ekonomskom fakultetu, kandidatkinja dr Ana Mugoša [download]
 Bilten br. 495:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Kvantitativna ekonomija, kandidatkinje dr Julija Cerović Smolović i dr MIlena Lipovina Božović [download]
 Bilten br.498: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblasti Internistička grupa kliničkih medicinskih predmeta i grupa predmeta Uvoda u medicinu na Medicinskom fakultetu, kandidatkinja doc. dr Lidija Banjac [download]
 
2. Imenovanje komisija 
 Prijedlog Komisije, za oblast Socijalna i Pedagoška psihologija na Filozofskom fakultetu, kandidatkinja dr Jelena Mašnjić [download]
 Prijedlog Komisije, za oblast Grafika na Fakultetu likovnih umjetnosti, kandidatkinja doc mr Marija Kapisoda [download]
 Prijedlog Komisije za oblast Crtanje na Fakultetu likovnih umjetnosti, kandidat prof. mr Draško Dragaš [download]
 Prijedlog Komisije,za oblast Anglistika-Kniževnost i civilizacija na Filološkom fakultetu, kandidatkinja prof. dr Marija Krivokapić [download]
 Prijedlog Komisija za inauguraciono predavanje [download]
 
3. Verifikacija upisa na osnovne studije Univerziteta Crne Gore za studijsku 2020/21- II,III I IV upisni rok [download]
 
4. Prijedlog dodatnog broja studenata za upis na master jednogodišnje postdiplomske studije na Fakultetu političkih nauka [download]
 
5. Izmjene u organizaciji nastave za studijsku 2020/21. godinu 
 Prijedlog Vijeća Elektrotehničkog fakulteta [download]
 Prijedlog Vijeća Elektrotehničkog fakulteta [download]
 Prijedlog Vijeća Ekonomskog fakulteta [download]
 Prijedlog Vijeća Biotehničkog fakulteta [download]
 
6. Informacije i pitanja 
 Izvještaj Radnog tijela o realizaciji ciljeva i aktivnosti utvrđenih Strategijom razvoja Univerziteta Crne Gore [download]