Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2020. godina, XLII SJEDNICA VI SAZIVA SENATA UNIVERZITETA CRNE GORE

 XLII ELEKRONSKA  SJEDNICA VI  SAZIVA SENATA UNIVERZITETA CRNE GORE-04 DECEMBAR 2020 GODINE

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XXXLII elektronske sjednice Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 -Zapisnik sa elektronske XLI sjednice VI saziva Senata Univerziteta Crne Gore od 25-26.11.2020. godine [download]
 - Konstatovanje prestanka članstva u Senatu dosadašnjim prorektorima UCG [download]
 -Verifikacija članstva novim prorektorima UCG u Senatu [download]
 - Verifikacija članstva novom članu Senata- predstavniku Fakulteta za turizam i hotelijerstvo [download]
 
1. Izmjene u organizaciji nastave za studijsku 2020/21. godinu 
 Prijedlog Odluke Senata i Prijedlog Vijeća Građevinskog fakulteta [download]
 
2. Prijedlozi jedinica za izdavanje diploma bachelor 
 Prijedlog odluke Senata i Vijeća Pravnog fakulteta [download]
 Prijedlog odluke Senata i Vijeća Pravnog fakulteta [download]
 
3. Informacije i pitanja 
 Izvršenje pravosnažne sudske presude P. br. 342/20 od 30.07.2020. [download]