Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2020. godina, ELEKTRONSKA XLIII SJEDNICA VI SAZIVA SENATA OD 11. DO 12. DECEMBRA 2020

 ELEKTRONSKA XLIII SJEDNICA VI SAZIVA SENATA OD 11. DO 12. DECEMBRA 2020. GODINE

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red elektronske XLIII sjednice VI saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa XLII elektronske sjednice VI saziva Senata od 04. do 05. decembra 2020. godine [download]
 -Zapisnik sa elektronske sjednice Vijeća za društvene nauke od 09.12.202. godine [download]
 - Zapisnik sa elektronske sjednice Vijeća za prirodne i tehničke nauke od 09.12.2020. godine [download]
 
1. Imenovanje komisija 
 Prijedlog Komisije za oblast Montenegristika-Crnogorska i južnoslovenske književnosti na Folološkom fakultetu, kandidatkinja prof dr Tatjana Đurišić Bečanović [download]
 Prijedlog za imenovanje Komisije za pristupna predavanja po Biltenu UCG br. 514 [download]
 Prijedlog za imenovanje Komisije za inauguraciono predavanje po Bilten UCG br. 514 [download]
 
2. Doktorske disertacije (imenovanje mentora, ocjena podobnosti doktorske teze i kandidata, imenovanje komisija, utvrđivanje ispunjenosti uslova i razmatranje izvještaja komisije za ocjenu doktorske disertacije) 
 OBRAZAC D2: Ocjena o ispunjenosti uslova i imenovanje komisije za ocjenu doktorske disertacije, mr Gentiana Beqa Ahmeti, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme, mr Milena Mitrović, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme, mr Pavle Malović, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme, mr Dragan Baćović, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme, mr Arijana LIagajević Govori,Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme, mr Jovana Davidović, Fakultet političkih nauka [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme, mr Svetlana Mandić, Fakultet političkih nauka [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme, mr Milena Đokić, Biotehnički fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora i komentora mr Milena Ivanović, Fakultet političkih nauka [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata, mr Nikola Konatar-PMF [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora i komentora, Borislav Đurišić, Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora i komentora, Berina Ljuca, Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora i komentora, Vladimir Krgović,Medicinski fakultet [download]
 
3. Izmjene u organizaciji nastave za studijsku 2020/21. godinu 
 Prijedlog odluke Senata i Vijeća Biotehničkog fakulteta [download]
 
4. Informacije i pitanja 
 Tabelarni pregled predloženih studenata za dodjelu nagrade za postignu najbolji uspjeh [download]