Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2020. godina, XLIV SJEDNICA VI SAZIVA SENATA

Predsjednik Senata, prof. dr Danilo Nikolić, rektor

XLIV sjednica VI saziva Senata Univerziteta Crne Gore zakazana je za srijedu, 23. decembar 2020. godine, sa početkom u 12 časova.

Mjesto održavanja sjednice: Zgrada Rektorata UCG, Podgorica, Cetinjska br. 2

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red sjednice Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 -Zapisnik sa elektronske XLIII sjednice Senata od 11-12.12.2020. godine [download]
 -Konstatovanje prestanka članstva i verifikacija mandata novom članu Senata-predstavniku saradnika 
 Konstatovanje prestanka članstva dosadašnjem članu Senata predstavniku saradnika u Senatu Univerziteta Crne Gore [download]
 Verifikacija mandata novog člana Senata-predstavnika saradnika u Senatu Univerziteta Crne Gore [download]
 
1. Razmatranje referata za izbor u akademska zvanja iz Biltena UCG br. 511 i Biltena UCG br. 509 
 Bilten br.511: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Sportske nauke na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje, kandidat dr Ivan Vasiljević [download]
 Bilten br.509: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Film i mediji na Fakultetu dramskih umjetnosti, kandidatkinja Marija Perović [download]
 Bilten br. 509:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Gluma na Fakultetu dramskih umjetnosti, kandidat mr Branko Ilić [download]
 Bilten br. 509:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Ekonomska analiza i politika na Ekonomskom fakultetu, kandidat dr Jovan Đurašković [download]
 
2. Imenovanje komisija 
 Prijedlog Komisije za oblast Romanistika - Francuski jezik, na Filološkom fakultetu kandidatkinje dr Olivera Vušović, dr Sonja Špadijer i dr Danijela Ljepavić [download]
 Prijedlog Komisije za oblast Sportske nauke na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje, kandidatkinja dr Marina Vukotić [download]
 
3. Doktorske disertacije (imenovanje mentora, ocjena podobnosti doktorske teze i kandidata, imenovanje komisija, utvrđivanje ispunjenosti uslova i razmatranje izvještaja komisije za ocjenu doktorske disertacije) 
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije- mr Isidora Stanković - Elektrotehnički fakultet [download]
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije- mr Miloš Rajković - Ekonomski fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme, mr Miloš Žarković, Ekonomski fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme, mr Milica Vukčević, Ekonomski fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme, mr Ksenija Rakočević, Filološki fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme, Milena Petrović, Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora i komentora, mr Arso Ivanović, Prirodno-matematički fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, Dejan Leković, Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, Aleksandar Brajović, Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, Irena Tomašević Vukmirović, Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora i komentora, Milena Popović Samardžić, Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora i komentora, Ninoslava Lalatović, Medicinski fakultet [download]
 
4. Prijedlog Strategije Internacionacionalizacije UCG 2021-2026 [download]
 
5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju člana Etičkog odbora Univerziteta Crne Gore [download]
 
6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o formiranju Odbora za upravljanje sistemom kvaliteta na Univerzitetu Crne Gore [download]
 
7. Izmjene u organizaciji nastave za studijsku 2020/21. godinu 
 Prijedlog Vijeća Ekonomskog fakulteta [download]
 Prijedlog Vijeća Pravnog fakulteta [download]
 
8. Zahtjev Studentskog parlamenta za odobravanje dodatnog ispitnog roka [download]
 
9. Informacije i pitanja