Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2021. godina, XLVI sjednica V saziva Senata Univerziteta Crne Gore

 Predsjednik Senata, prof. dr Danilo Nikolić

Sjednica Senata zakazana je četvrtak, 21. januar 2021. godine, sa početkom u 13 časova

Mjesto održavanja sjednice: zgrada Rektorata, Podgorica, Cetinjska br. 2

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red sjednice Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa elektronske XLV sjednice VI saziva Senata od 15-16.01.2021. godine [download]
 
1. Razmatranje referata iz Biltena br. 514 
 Bilten br. 514: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Fizika na Prirodno-matematičkom fakultetu, doc. dr Gordana Jovanović [download]
 Bilten br. 514: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Organska hemija i biohemija na Prirodno-matematičkom fakultetu, doc. dr Vlatko Kastratović [download]
 Bilten br. 514: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Sportske nauke, kandidatkinja doc. dr Aldijana Nokić [download]
 
2. Izvršenje pravosnažne i izvršne Presude Osnovnog suda u Podgorici, P. br 629/18-15 od 28.12.2015 
 Dopis Senatu dr Dušana Bugarina sa sudskim presudama [download]
 Odluka Senata br. 08-14351/1 od 28.05.2020. godine, poništena Presudom Osnovnog suda P.br 629/18-15 [download]
 Referat za izbor nastavnika za predmete:Biohemija biljaka, Biohemija životinja i Fiziologija životinja na Biotehničkom fakultetu objavaljen u Biltenu UCG br. 338/15 [download]
 Priijedlog Odluke Senata u izvršenju pravosnažne sudske presude Osnovnog suda u Podgorici P. br. 626/18-15 [download]
 
3. Imenovanje komisija 
 Prjedlog komisija za pracenje inauguracionih predavanja [download]
 Prijedlog komisija za praćenje pristupnih predavanja [download]
 
4. Doktorske disertacije (imenovanje mentora, ocjena podobnosti doktorske teze i kandidata, imenovanje komisija, utvrđivanje ispunjenosti uslova i razmatranje izvještaja komisije za ocjenu doktorske disertacije) 
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme, mr Kristina Gvozdenović, Fakultet političkih nauka [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme, mr Nikola Konatar,PMF [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme, Mirjana Nedović Vuković, Medicinski fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme, Isidora Rovčanin Dragović, Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata, mr Teodora Stanković, Fakultet političkih nauka [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata, Rifat Međedović, Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata, Emir Muzurović, Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, mr Marija Markoč, Biotehnički fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora i komentora, Muhedin Kadić, Medicinski fakultet [download]
 
5. Prijedlog Elaborata o opravdanosti osnivanja interdisciplinarnog doktorskog studijskog programa Održivi razvoj Univerziteta Crne Gore-Centra za doktrorske studije 
 Mišljenje Centra za unapređenje kvaliteta o osnovanju interdiscoplinarnog doktrskog studijskog programa Održivi razvoj [download]
 Prijedlog Elaborata o opravdanosti osnovanja interdisciplonarnog doktrskog studijskog programa Održivi razvoj Univerziteta Crne Gore-Centra za doktrske studije [download]
 Prijedlog Odluke o osnivanju interdisciplinarnog doktorskog studijskog programa Održivi razvoj [download]
 
6. Prijedlog Uređivačkog odbora za štampanje rukopisa kao univerzitetskih publikacija [download]
 
7. Godišnji izvještaj o radu Etičkog odbora Univerziteta Crne Gore [download]