Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2021. godina, XLVIII sjednica VI saziva Senata Univerziteta Crne Gore

Predsjednik Senata, v.f.rektora prof. dr Vladimir Božović

Sjednica Senata zakazana je za srijedu, 10. mart 2021. godine sa početkom u 12 časova

Mjesto održavanja sjednice: zgrada Rektorata, Podgorica, Cetinjska br 2

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XLVIII sjednice VI saziva Senata [download]
 Zapisnik sa XLVII elektronske sjednice Senata od 11-12.02.2021. [download]
 Konstatovanje prestanka članstva članu Senata-predstavniku Fakulteta likovnih umjetnosti [download]
 
1. Razmatranje referata za izbor u akademska zvanja po Biltenu UCG, br. 519/21, Biltenu UCG, br. 518/21, Biltenu UCG br. 516/20 i Biltenu UCG, br. 514/20 
 Bilten br.519: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblasti Metodika razredne i razredno-predmetne nastave matematike i Metodika vaspitno-obrazovnog rada na Filozofskom fakultetu, kandidat dr Veselin Mićanović [download]
 Bilten br.519: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Izvođačke umjetnosti (Kamerna muzika)na Muzičkoj akademiji, kandidatkinja mr Nataša Popović [download]
 Bilten br.518: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Sportske nauke na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje, kandidatkinja dr Marina Vukotić [download]
 Bilten br.518: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Izvođačke umjetnosti na Muzičkoj akademiji, kandidatkinja mr Tatjana Krkeljić [download]
 Bilten br.518: Referat za izbor u naučno zvanje za oblast Fiziologija morskih organizama na Institutu za biologiju mora, kandidat dr Rajko Martinović [download]
 Bilten br.516: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Stočarstvo na Biotehničkom fakultetu, kandidatkinja dr Božidarka Marković [download]
 Bilten br.516: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Krmno bilje na Biotehničkom fakultetu, kandidat dr Radisav Dubljević [download]
 Bilten br.516: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblasti Socijalna psihologija i Pedagoška psihologija na Filozofskom fakultetu, kandidatkinja dr Jelena Mašnić [download]
 Bilten br.516: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Inkluzivno obrazovanje na Filozofskom fakultetu, kandidatkinja dr Nada Šakotić [download]
 Bilten br.516: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Nacionalna istorija i Opšta istorija na Filozofskom fakultetu, kandidati dr Adnan Prekić i dr Aleksandar Stamatović [download]
 Bilten br.516: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Anglistika-književnost i civilizacija na Filološkom fakultetu, kandidatkinja dr Marija Krivokapić [download]
 Bilten br.516: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Romanistika-Francuska književnost na Filološkom fakultetu, kandidatkinja dr Spomenka Delibašić [download]
 Bilten br.516: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Grafika na Fakultetu likovnih umjetnosti, kandidatkinja mr Marija Kapisoda [download]
 Bilten br.516: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Elektroenergetski sistemi na Elektrotehničkom fakultetu, kandidatkinja dr Snežana Vujošević [download]
 Bilten br.516: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Automatika na Elektrotehničkom fakultetu, kandidat dr Milovan Radulović [download]
 Bilten br.516: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Vajarstvo na Fakultetu likovnih umjetnosti, kandidatkinja dr Ivana Radovanović [download]
 Bilten br.516: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblasti Telekomunikacije i Računarstvo na Prirodno-matematičkom fakultetu, kandidati dr Uglješa Urošević i dr Maja Delibašić [download]
 Bilten br.514:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblasti Digitalna obrada signala i Elektronika na Elektrotehničkom fakultetu, kandidatkinja dr Anđela Draganić [download]
 Bilten br.514:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Crtanje na Fakultetu likovnih umjetnosti, kandidat mr Draško Dragaš [download]
 Bilten br.514:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Turizam i turistička geografija na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo, kandidat dr Duško Vujačić [download]
 
2. Imenovanje komisija 
 Prijedlog Komisije, za oblast Mašinski elementi i konstruisanje mašina na Mašinskom fakultetu, kandidat dr Radoslav Tomović [download]
 Prijedlog Komisije, za oblast Saobraćaj i transport, na Mašinskom fakultetu, kandidat dr Boško Matović [download]
 Prijedlog Komisije, za oblast Industrijski inženjering, na Mašinskom fakultetu, kandidatkinja dr Jelena Šaković Jovanović [download]
 Prijedlog Komisije, za oblasti Inžinjerstvo materijala i Metalurško inžinjerstvo na Metalurško-tehnološkom fakultetu, kandidatkinja dr Irena Nikolić [download]
 Prijedlog Komisije, za oblasti Internistička grupa kliničkih medicinskih predmeta i Grupa predmeta uvoda u medicinu na Medicinskom fakultetu, kandidatkinja dr Vesna Miranović [download]
 Prijedlog Komisije, za oblasti Hirurška grupa kliničkih medicinskih predmeta i Medicinske grupe predmeta na Medicinskom fakultetu, kandidat dr Zoran Terzić [download]
 Prijedlog Komisije, za oblast Funkcionalna grupa bazičnih medicinskih predmeta na Medicinskom fakultetu, kandidatkinja dr Snežana Pantović [download]
 Prijedlog Komisije, za oblasti Anglistika-Metodika nastave i Anglistika-Engleski jezik na Filološkom fakultetu, kandidatkinje dr Marija Mijušković i dr Branka Živković [download]
 Prijedlog Komisije, za oblast Germanistikia - Njemačka književnost na Filološkom fakultetu, kandidatkinja dr Sabina Osmanović [download]
 Prijedlog Komisije, za oblast Kvantitativna ekonomija na Ekonomskom fakultetu, kandidatkinje dr Milena Lipovina Božović i dr Tamara Backović [download]
 Prijedlog Komisije, za oblast Drama i pozorište na Fakultetu dramskih umjetnosti, kandidat Aleksandar Radunović [download]
 Prijedlog Komisije, za oblast Film i mediji na Fakultetu dramskih umjetnosti, kandidatkinja mr Jovana Bojović [download]
 Prijedlog Komisije, za oblast Grafički dizajn na Fakultetu likovnih umjetnosti, kandidatkinja mr Suzana Pajović [download]
 Prijedlog Komisije, za oblast Biohemija biljaka, Biohemija životinja i fiziologija biljaka na Biotehničkom fakultetu, kandidati dr Gordana Šebek i dr Dušan Bugarin [download]
 Prijedlog Komisije, za oblast Fizička geografija na Filozofskom fakultetu, kandidati dr Goran Barović i dr Saša Bakrač [download]
 Prijedlog Komisije, za oblasti Opšta pedagogija i Opšte pedagoške oblasti u predškolstvu na Filozofskom fakultetu, kandidat dr Vučina Zorić [download]
 Prijedlog Komisije, za oblast Ekonomska analiza i politika na Ekonomskom fakultetu, kandidatkinje dr Milena Lipovina Božović i dr Milena Konatar [download]
 Prijedlog Komisije za praćenje inauguracionih predavanja kandidata po Biltenu UCG, br. 520 i Biltenu UCG br. 522 [download]
 
3. Doktorske disertacije (imenovanje mentora, ocjena podobnosti doktorske teze i kandidata, imenovanje komisija, utvrđivanje ispunjenosti uslova i razmatranje izvještaja komisije za ocjenu doktorske disertacije) 
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije- Biljana Mićković, Filozofski fakultet [download]
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije- mr Ena Grbović, Fakultet političkih nauka [download]
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije- mr Gentiana Beqa Ahmeti, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena o ispunjenosti uslova i imenovanje komisije za ocjenu doktorske disertacije-mr Martin Bojaj, Ekonomski fakultet [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata, mr Kosta Pavlović, Prirodno-matematički fakultet [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata, mr Nevena Cupara, Prirodno-matematički fakultet [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata, Ninoslava Lalatović, Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, mr Bojana Knežević, Prirodno-matematički fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, mr Ilija Ćetković, Prirodno-matematički fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, mr Milica Divanović, Prirodno-matematički fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, mr Nikola Đorđević, Prirodno-matematički fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, mr Svetlana Perović, Prirodno-matematički fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, mr Vladimir Ivanović, Prirodno-matematički fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora i komentora, mr Itana Bubanja, Prirodno-matematički fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, mr Petar Subotić, Građevinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, mr Ivana Drobnjak, Građevinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, mr Ivan Mrdak, Građevinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora i komentora, mr Maja Laušević Odalović, Građevinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora i komentora, mr Borko Miladinović, Građevinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, mr Alma Crnovršanin Mucević, Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora i komentora, mr Dragana Ćirović, Ekonomski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora i komentora, mr Boris Hrnčić, Mašinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora i komentora, mr Marko Mumović, Mašinski fakultet [download]
 
4. Izmjene u organizaciji nastave za studijsku 2020/21. godinu 
 Prijedlog Vijeća Elektrotehničkog fakulteta [download]
 Prijedlog Vijeća Medicinskog fakulteta [download]
 
5. Zahtjevi za angažovanje na drugim visokoobrazovnim ustanovama van UCG 
 Zahtjev-Pravni fakultet, prof. dr Ranko Mujović [download]
 Zahtjev-Filološki fakultet, prof. dr Ana Pejanović [download]