Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2021. godina, XLIX sjednica VI saziva Senata Univerziteta Crne Gore

Predsjednik Senata, vršilac funkcije rektora prof. dr Vladimir Božović

Sjednica Senata zakazana je za srijedu 07. april 2021. godine, sa početkom u 12,00 časova

Mjesto održavanja sjednice: zgrada Rektorata, Cetinjska br. 2, Podgorica

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XLIX sjednice VI saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa XLVIII sjednice Senata održane 10.03.2021. godine [download]
 Verifikacija članstva novom članu Senata - predstavniku Fakulteta likovnih umjetnosti [download]
 
1. Razmatranje referata za izbor u akademska zvanja po Biltenu UCG, br. 520, Biltenu UCG br. 519 i Biltenu UCG, br. 516 
 Bilten br.520: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Organska hemija i biohemija na Prirodno-matematičkom fakultetu, kandidatkinja dr Slavica Vujović [download]
 Bilten br.520:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Matematika na Prirodno-matematičkom fakultetu, kandidat dr Đorđije Vujadinović [download]
 Bilten br.520: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblasti Sistematska filozofija i Istorija filozofije na Filozofskom fakultetu, kandidat dr Radoje Golović [download]
 Bilten br.520: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Internistička grupa kliničkih medicinskih predmeta na Medicinskom fakultetu, kandidat dr Danko Živković [download]
 Bilten br.519: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Likovna kultura na Filozofskom fakultetu, kandidatkinja dr Ana Miljkovac [download]
 Bilten br.516: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Menadžment u turizmu i hotelijerstvu na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo, kandidat dr Ilija Moric [download]
 
2. Imenovanje komisija 
 Prijedlog Komisije, za oblast Zooplankton na Institutu za biologiju mora, kandidatkinja dr Branka Pestorić [download]
 Prijedlog Komisije, za oblasti Fitobentos na Institutu za biologiju mora, kandidatkinja dr Vesna Mačić [download]
 Prijedlog Komisije, za oblast Morsko ribarstvo na Institutu za biologiju mora, kandidat dr Zdravko Ikica [download]
 Prijedlog Komisije, za oblast Zoobentos na Institutu za biologiju mora, kandidatkinja dr Slavica Petović [download]
 Prijedlog Komisije, za oblast Menadžment u pomorstvu na Pomorskom fakultetu, kandidatkinja dr Ranka Krivokapić [download]
 Prijedlog Komisije, za oblast Opšta sociologija sa metodologijom socioloških istraživanja na Filozofskom fakultetu, kandidatkinja dr Nataša Krivokapić [download]
 Prijedlog Komisije, za oblast Opšta sociologija sa metodologijom socioloških istraživanja na Filozofskom fakultetu, kandidat dr Predrag Živković [download]
 Prijedlog Komisije, za oblast Građevinarstvo - Opšte discipline na Građevinskom fakultetu, kandidatkinja dr Marija Jevrić [download]
 Prijedlog Komisije, za oblast Menadžment u građevinarstvu na Građevinskom fakultetu, kandidatkinja dr Snežana Rutešić [download]
 Prijedlog Komisije za praćenje inauguracionog predavanja po Biltenu UCG, br. 525 [download]
 Prijedlog Komisije za praćenje pristupnih predavanja kandidata po Biltenu UCG, br. 520 i Biltenu UCG br. 522 [download]
 Prijedlog Komisije za praćenje pristupnih predavanja kandidata po Biltenu UCG, br.525 [download]
 
3. Prijedlog za dodjelu zvanja profesor emeritus 
 Prijedlog Vijeća Mašinskog fakulteta za dodjelu zvanja profesor emeritus prof. dr Milanu Vukčeviću [download]
 Pravilnik o uslovima i postupku dodjeljivanja zvanja i pravima profesora emeritusa [download]
 
4. Prijedlozi za dodjelu nagrade za završene studije sa najboljim uspjehom - Plakete Univerziteta Crne Gore 
 Tabelarni pregled prijedloga za dodjelu plakete UCG sa pratećom dokumentacijom [download]
 Pravilnik o nagrađivanju najboljih studenata Univerziteta Crne Gore [download]
 
5. Izmjena člana Naučnog odbora Senata Univerziteta Crne Gore 
 Ostavka dosadašnjeg člana Naučnog odbora prof. mr Nenada Šoškića [download]
 Odluka o obrazovanju Naučnog odbora Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 
6. Izmjene u organizaciji nastave za studijsku 2020/21. godinu 
 Prijedlog Vijeća Filozofskog fakulteta [download]
 Prijedlog Vijeća Pomorskog fakulteta [download]
 Prijedlog Vijeća Pomorskog fakulteta [download]
 
7. Informacije i pitanja