Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2021. godina, ELEKTRONSKA SJEDNICA SENATA UNIVERZITETA CRNE GORE

L elektronska sjednica VI saziva Senata Univerziteta Crne Gore, 20. april 2021. godine

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red L sjednice Senata [download]
 Zapisnik sa XLIX sjednice Senata održane 07.04.2021. godine [download]
 Zapisnik sa elektronske sjednice Vijeća za prirodne i tehničke nauke od 19.04.2021. godine [download]
 Zapisnik sa elektronske sjednice Vijeća za društvene nauke od 19.04.2021. godine [download]
 Zapisnik sa elektronske sjednice Vijeća za umjetnost od 19.04.2021. godine [download]
 
1. Imenovanje komisija 
 Prijedlog Komisije, za oblast Italijanistika - Italijanski jezik na Filološkom fakultetu, kandidatkinja dr Cvijeta Brajičić [download]
 Prijedlog Komisije, za oblast Montenegristika - Nauka o jeziku na Filološkom fakultetu, kandidatkinja dr Nataša Jovović [download]
 Prijedlog Komisije, za oblast Pomorsko pravo na Pomorskom fakultetu, kandidatkinja dr Jelena Nikčević [download]
 Prijedlog Komisije, za oblast Slikarstvo na Fakultetu likovnih umjetnosti, kandidat mr Marko Marković [download]
 Prijedlog komisija za praćenje inauguracionih predavanja kandidata po Biltenu UCG, br. 526 [download]
 Prijedlog Komisije za praćenje pristupnih predavanja kandidata po Biltenu UCG, br.526 [download]
 
2. Doktorske disertacije (imenovanje mentora, ocjena podobnosti doktorske teze i kandidata, imenovanje komisija, utvrđivanje ispunjenosti uslova i razmatranje izvještaja komisije za ocjenu doktorske disertacije) 
 OBRAZAC D2: Ocjena o ispunjenosti uslova i imenovanje komisije za ocjenu doktorske disertacije-mr Boris Banjević, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena o ispunjenosti uslova i imenovanje komisije za ocjenu doktorske disertacije-mr Jeton Havolli, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena o ispunjenosti uslova i imenovanje komisije za ocjenu doktorske disertacije-mr Jelena Mrkaić, Filološki fakultet [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena o ispunjenosti uslova i imenovanje komisije za ocjenu doktorske disertacije-Nikoleta Sjekloća, Medicinski fakultet [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena o ispunjenosti uslova i imenovanje komisije za ocjenu doktorske disertacije-mr Sandra Jokanović, Prirodno-matematički fakultet [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena o ispunjenosti uslova i imenovanje komisije za ocjenu doktorske disertacije-mr Stefan Vujović, Elektrotehnički fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme, Emir Muzirović, Medicinski fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme, Rifat Međedović, Medicinski fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme, mr Teodora Stanković, Fakultet političkih nauka [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata, mr Aleksa Delibašić, Pravni fakultet [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata, mr Petar Kadić, Pravni fakultet [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata, mr Radoje Kandić, Pravni fakultet [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata, mr Damir Sindik, Ekonomski fakultet [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata, mr Goran Jovetić, Ekonomski fakultet [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata, mr Vasilije Đurović, Ekonomski fakultet [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata, mr Stefan Bulatović, Filološki fakultet [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata, mr Alma Kurtiš, Prirodno-matematički fakultet [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata, mr Jovan Muhadinović, Filozofski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, mr Ana Vujović, Prirodno-matematički fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, mr Marija Antova, Fakultet političkih nauka [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, mr Milena Krtolica, Filozofski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje komentora, mr Filip Petrović, Ekonomski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, mr Stanica Nedović, Pomorski fakultet [download]
 
3. Organizacija nastave za studijsku 2020/21. godinu 
 Prijedlog Vijeća Pravnog fakulteta i Prijedlog Odluke Senata [download]
 Prijedlog Vijeća Pravnog fakulteta i Prijedlog Odluke Senata [download]
 
4. Prijedlog za izdavanje diplome bachelor 
 Prijedlog Vijeća Pravnog fakulteta i Prijedlog Odluke Senata [download]