Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2021. godina, LI sjednica VI saziva Senata Univerziteta Crne Gore

Predsjednik Senata, vršilac funkcije rektora prof. dr Vladimir Božović

LI sjednica Senata zakazana je za četvrtak, 13. maj 2021. godine, sa početkom u 12 časova

Mjesto održavanja sjednice: zgrada Rektorata, Cetinjska br. 2, Podgorica

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red LI sjednice Senata [download]
 Zapisnik sa L elektronske sjednice Senata od 20-21.04.2021. godine [download]
 
1. Razmatranje referata za izbor u akademska zvanja po Biltenu UCG, br. 525/21, Biltenu UCG, br. 522/21 i Biltenu UCG, br.520/21 
 Bilten br. 525: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Slikarstvo na Fakultetu likovnih umjetnosti, kandidatkinja mr Maja Šofranac [download]
 Bilten br. 522: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Tehnologija poljoprivredno-prehrambenih proizvoda na Biotehničkom fakultetu, kandidatkinja dr Danijela Raičević [download]
 Bilten br. 522: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Zaštita bilja na Biotehničkom fakultetu, kandidatkinja dr Tatjana Perović [download]
 Bilten br. 522: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Primijenjena matematika i programiranje na Prirodno-matematičkom fakultetu, kandidat dr Stevan Kordić [download]
 Bilten br. 522: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Dijagnostička grupa kliničkih medicinskih predmeta na Medicinskom fakultetu, kandidatkinja dr Gordana Mijović [download]
 Bilten br. 520: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Socijalno i radno pravo na Fakultetu političkih nauka, kandidatkinja dr Vesna Simović Zvicer [download]
 Bilten br. 520: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblasti Farmaceutska tehnologija i kozmetologija i Biofarmacija sa farmakokinetikom na Medicinskom fakultetu, kandidatkinja dr Tanja Vojinović [download]
 
2. Imenovanje komisija 
 Prijedlog Komisije, za oblast Opšta grupa bioloških predmeta i Ekologija na Prirodno-matematičkom fakultetu, kandidatkinja dr Marijana Krivokapić [download]
 Prijedlog Komisije za praćenje inauguracionih predavanja po Biltenu UCG, br. 527 i Biltenu UCG, br. 529 [download]
 Prijedlog komisija za praćenje pristupnih predavanja po Biltenu UCG br. 527 i Biltenu UCG, br. 529 [download]
 
3. Doktorske disertacije (imenovanje mentora, ocjena podobnosti doktorske teze i kandidata, imenovanje komisija, utvrđivanje ispunjenosti uslova i razmatranje izvještaja komisije za ocjenu doktorske disertacije) 
 OBRAZAC D2: Ocjena o ispunjenosti uslova i imenovanje komisije za ocjenu doktorske disertacije-Marina Jakšić Kavarić, Medicinski fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme, Ninoslava Lalatović, Medicinski fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme-mr Nevena Cupara, Prirodno-matematički fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme-mr Kosta Pavlović, Prirodno-matematički fakultet [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata-Maja Raičević, Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata-Miljana Anđelić, Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora-mr Aldin Kajević, Elektrotehnički fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora-mr Anastasija Sočenkova, Elektrotehnički fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora-mr Ivan Martinović, Elektrotehnički fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora-mr Natalija Podžaraja, Elektrotehnički fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora-Tanja Čađenović Nikolić, Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora i komentora-mr Mihail Micev, Elektrotehnički fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora i komentora-mr Nikolina Čanović, Filološki fakultet [download]
 
4. Prijedlozi planova organizacije nastave za studijsku 2021/22. godinu 
 Prijedlog Plana organizacije nastave-Arhitektonski fakultet [download]
 Prijedlog Plana organizacije nastave-Biotehnički fakultet [download]
 Prijedlog Plana organizacije nastave-Ekonomski fakultet [download]
 Prijedlog Plana organizacije nastave-Elektrotehnički fakultet [download]
 Prijedlog Plana organizacije nastave-Fakultet za turizam i hotelijerstvo [download]
 Prijedlog Plana organizacije nastave-Fakultet dramskih umjetnosti [download]
 Prijedlog Plana organizacije nastave-Filološki fakultet [download]
 Prijedlog Plana organizacije nastave-Filozofski fakultet [download]
 Prijedlog Plana organizacije nastave-Fakultet likovnih umjetnostio [download]
 Prijedlog Plana organizacije nastave-Fakultet političkih nauka [download]
 Prijedlog Plana organizacije nastave-Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 Prijedlog Plana organizacije nastave-Građevinski fakultet [download]
 Prijedlog Plana organizacije nastave-Mašinski fakultet [download]
 Prijedlog Plana organizacije nastave-Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog Plana organizacije nastave-Metalurško-tehnološki fakultet [download]
 Prijedlog Plana organizacije nastave-Muzička akademija [download]
 Prijedlog Plana organizacije nastave-Prirodno-matematički fakultet [download]
 Prijedlog Plana organizacije nastave-Pomorski fakultet [download]
 Prijedlog Plana organizacije nastave-Pravni fakultet [download]
 
5. Prijedlozi elaborata o opravdanosti osnivanja primijenjenih master studijskih programa na Medicinskom fakultetu 
 Mišljenje Centra za unapređenje kvaliteta na elaborate o opravdanosti osnivanja primijenjenih master studijskih programa na Medicinskom fakultetu [download]
 Elaborat o opravdanosti osnivanja master primijenjenog studijskog programa Fizioterapija na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore [download]
 Elaborat o opravdanosti osnivanja master primijenjenog studijskog programa Zdravstvena njega na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore [download]
 
6. Prijedlog izmjene Akademskog kalendara za studijsku 2020/21. godinu [download]
 
7. Žalba studentkinje Arijane Llagajviq Govori na rješenje o ispisu Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje [download]
 Mišljenje direktorice Sektora za pravne, kadrovske, opšte poslove i poslove staranja o imovini [download]
 Odluka Senata 03-4832/2 od 12.12.2020. godine [download]
 
8. Informacije i pitanja 
 Zahtjev za Reviziju Odluke o izboru u zvanje-dr Lidija Banjac [download]
 Referat za izbor u zvanje za oblasti Internistička grupa kliničkih medicinskih predmeta i Grupa predmeta uvoda u medicinu naMedicinskom fakultetu, kandidatkinja dr Lidija Banjac [download]
 Mišljenje direktorice Sektora za pravne, kadrovske, opšte poslove i poslove staranja o imovini [download]