Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2021. godina, LVI SJEDNICA VI SAZIVA SENATA UNIVERZITETA CRNE GORE

 LVI sjednica VI saziva Senata zakazana je za utorak 20. jul 2021. godine sa početkom u 12 časova.

Mjesto održavanja sjednice: Plava sala u zgradi Rektorata, Podgorica, Cetinjska br. 2

 

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red LVI sjednice VI saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa LIII sjednice IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore održane 24.06.2021 godine [download]
 Zapisnik sa LIV elekrotronske sjednice IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore od 01. do 02.07.2021. godine [download]
 Dnevni red LV sjednice VI saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 
1. Razmatranje referata za izbor u akademska i naučna zvanja po Biltenu UCG, br. 530, Biltenu UCG,br.531, Biltenu UCG, br. 532 i Bilten UCG, br. 533 
 Bilten br. 530: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Italijanistika-Italijanski jezik na Filološkom fakultetu, kandidatkinja dr Cvijeta Brajičić [download]
 Bilten br. 530: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Anglistika/Metodika nastave i Anglistika/Engleski jezik, na Filološkom fakultetu, kandidatkinje dr Marija Mijušković i dr Branka Živković [download]
 Bilten br. 530: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Industrijski inženjering na Mašinskom fakultetu, kandidatkinja prof. dr Jelena Šaković Jovanović [download]
 Bilten br. 531: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Menadžment u građevinarstvu na Građevinskom fakultetu, kandidatkinja doc. dr Snežana Rutešić [download]
 Bilten br. 532: Referat za izbor u naučno zvanje za oblast Zoobentos u Institutu za biologiju mora, kandidatkinja dr Slavica Petović [download]
 Bilten br. 532: Referat za izbor u naučno zvanje za oblast Zooplankton u Institutu za biologiju mora, kandidatkinja dr Branka Pestorić [download]
 Bilten br. 532: Referat za izbor u naučno zvanje za oblast Fitobentos u Institutu za biologiju mora, kandidatkinja dr Vesna Mačić [download]
 Bilten br. 532: Referat za izbor u naučno zvanje za oblast Morsko ribarstvo u Institutu za biologiju mora, kandidat dr Zdravko Ikica [download]
 Bilten br. 533: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Slikarstvo na Fakultetu likovnih umjetnosti, kandidat doc. mr Marko Marković [download]
 Bilten br. 533: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Pomorsko pravo na Pomorskom fakultetu, kandidatkinja prof. dr Jelena Nikčević [download]
 
2. Imenovanje komisija 
 Prijedlog komisije, za oblast Matematika na PMF-u, kandidat doc. dr Božidar Popović [download]
 Prijedlog komisije, za oblast Matematika na PMF-u, kandidat doc. dr Marjan Marković [download]
 Prijedlog komisije, za oblast Matematika, kandidatkinja dr Nevena Mijajlović [download]
 Prijedlog komisije, za oblast Rusistika-Ruska književnost i civilizacija na Filološkom fakulteta, kandidatkinja prof. dr Tatjana Jovović [download]
 Prijedlog komisije, za oblast Montenegristika-Crnogorski jezik na Filološkom fakultetu, kandidat prof. dr Miloš Krivokapić [download]
 Prijedlog komisije, za oblast Voćarstvo na Biotehničkom fakultetu, kandidat prof. dr Vučeta Jaćimović [download]
 Prijedlog komisije, za oblast Zaštita bilja na Biotehničkom fakultetu, kandidatkinja prof. dr Jelena Latinović [download]
 Prijedlog komisije, za oblast: Ekonomska analiza i politika na Ekonomskom fakultetu, kandidat prof. dr Slobodan Lakić [download]
 Prijedlog komisija inauguraciona predavanja [download]
 
3. Doktorske disertacije (imenovanje mentora, ocjena podobnosti doktorske teze i kandidata, imenovanje komisija, utvrđivanje ispunjenosti uslova i razmatranje izvještaja komisije za ocjenu doktorske disertacije) 
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-mr Sandra Jokanović, PMF [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme-Maja Raičević,Medicinski fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme-Miljana Anđelić,Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata,Irena Tomašević Vukmirović,Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata, mr Nikolina Čanović,Filološki fakultet [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata, mr Vladan Rakonjac,Biotehnički fakultet [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata, mr Milena Ivanović,Fakultet političkih nauka [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata,mr Ognjenka Šarenac PMF [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata, mr Svetlana Perović,PMF [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata,mr Ilija Ćetković,PMF [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata, mr Milutin Radonjić, PMF [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata, mr Marija Markoč, BTF [download]
 Prijedlog za imenovanje mnetora, mr Andreja Komnenić, BTF [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, Haris Kujundžić,Medicinski fakultet [download]
 
4. Prijedlog Akademskog kalendara za studijsku 2021/22. godinu [download]
 
5. Prijedlog broja studenata za upis na dvodišnje master studije Univerziteta Crne Gore za studijsku 2021/22. godinu 
 Tabelarni pregled predloženog broja studenata za upis na dvogodišnje master studije Univerziteta Crne Gore za studijsku 2021/22. godine [download]
 Mišljenje Centra za unapređenje kvaliteta o predloženom broju studenta za upis na master studije UCG [download]
 
6. Prijedlog broja studenata za upis na doktorske studije Univerziteta Crne Gore za studijsku 2021/22. godinu 
 Misljenje Centra za doktorske studije i Tabelarni pregled predloženog broja studenata za upis na doktorske studije Univerziteta Crne Gore za studijsku 2021/22. godinu [download]
 
7. Izbor jednog predstavnika akademskog osoblja sa akademskim zvanjem iz oblasti društvenih nauka na upražnjeno mjesto u V sazivu Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore [download]
 Izvještaj Izborne komisije za sprovođenje postupka izbora jedno predstanika akademskog osoblja sa akademskim zvanjem iz oblasti društvenih nauka na upražnjeno mjesto u V sazivu Upravnog odbora UCG [download]
 Pravilnik o proceduri izbora i postupku prestanka članstva i razrješenja predstavnika akademskog osoblja sa akademskim zvanjem u Upravnom odboru UCG [download]
 
8. Imenovanje članova komisije za dodjelu zvanja počasni profesor 
 Prijedlog Vijeća Prirodno-matenatičkog fakulteta za dodjelu zvanja počasni profesor [download]
 Pravilnik o dodjeli počasnih titula i drugih priznanja na Univerziteta Crne Gore [download]
 Pravilnik o dopunama Pravilnika o dodjeli počasnih titula i drugih priznanja na Univerziteta Crne Gore [download]
 
9. Prijedlozi Disciplinske komisije Pravnog Fakulteta 
 Prijedlog Disciplinske komisije-Neđeljko Krsmanović [download]
 Prijedlog disciplinke komisije-Amila Ajanović [download]
 Prijedlog Disciplinske komisije-Nikoleta Čavor [download]
 
10. Žalba Izedina Mehmetija na Rješenje o ispisu sa Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje [download]
 
11. Izmjene u organizaciji nastave za studijsku 2021/22 godinu 
 Prijedlog Vijeća Elektrotehničkog fakulteta [download]
 
12. Prijedlog dodatnog broja studenata za upis na studijske programime Medijske studije i novinarstvo i Socijalna politika i socijalni rad na Fakultetu političkih nauka [download]
 
13. Informacije i pitanja 
 Dopis Uređivačkog odbora [download]