Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2021. godina, LVIII sjednica VI saziva Senata UCG

 Predsjednik Senata, prof. dr Vladimir Božović, rektor

LVIII sjednica zakazana je za petak, 24. septembar 2021. godine, sa početkom u 12 časova

Mjesto održavanja sjednice: zgrada Rektorata, Cetinjska br. 2, Podgorica

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red LVIII sjednice VI saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 -Zapisnik sa LVII sjednice Senata Univerziteta Crne Gore od 14.09.2021. godine [download]
 -Zapisnik sa LVI sjednice Senata Univerziteta Crne Gore održane 20.07.2021. godine [download]
 -Zapisnik sa LV sjednice Senata Univerziteta Crne Gore održane 20.07.2021. godine [download]
 
1. Razmatranje referata iz Biltena UCG, br. 533, Biltena UCG, br. 535 i Biltena UCG, br. 536 
 Bilten br. 533: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Menadžment u pomorrstvu na Pomorskom fakultetu, kandidatkinja dr Ranka Krivokapić [download]
 Bilten br. 535: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Menadžment i marketing na Ekonomskom fakultetu, kandidat prof. dr Boban Melović [download]
 Bilten br. 535: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Elektroenergetski sistemi na Elektrotehničkom fakultetu, kandidat prof. dr Saša Mujović [download]
 Bilten br. 536: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Arhitektonsko projektovanje na Arhitektonskom fakultetu, kandidat doc. dr Dragan Komatina [download]
 Bilten br. 536:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Urbanističko planiranje i projektovanje na Arhitektonskom fakultetu, kandidat prof. dr Svetislav G. Popović [download]
 Bilten br. 536: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Kvantitativna ekonomija na Ekonomskom fakultetu, kandidatkinja prof. dr Vesna Karadžić [download]
 Bilten br. 536: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Fizička hemija na Metalurško-tehnološkom fakultetu, kandidatkinja prof. dr Ivana Bošković [download]
 Bilten br. 536: Referat za izbor u akademsko zvanje za predmete :Biohemija biljaka, Biohemija životinja i Fiziologija biljaka na Biotehničkom fakultetu, kandidati: prof. dr Gordana Šebek i dr Dušan Bugarin [download]
 
2. Imenovanje komisija 
 Prijedlog Komisije za oblast Kvantitativna ekonomija na Ekonomskom fakultetu, kandidatkinja dr Milena Lipovina Božović [download]
 Prijedlog Komisije za oblast Menadžment u kuturi na FDU, kandidat, doc. dr Edin Jašarović [download]
 Prijedlog Komisije za oblast Film i mediji na FDU, kandidat doc. dr Vuk Vuković [download]
 Prijedlog komisije za oblasti Fizička metalurgija i Upravljanje životnom sredinom na Metalurško-tehnološkom fakultetu, kandidatkinja prof. dr Vanja Asanović [download]
 Prijedlog Komisije za Međunarodnopravnu oblast na Pravnom fakultetu, kandidatkinja dr Marina Jovićević [download]
 Predlog Komisije za inauguraciono predavanje [download]
 Predlog Komisije za pristupna predavanja [download]
 
3. Doktorske disertacije (imenovanje mentora, ocjena podobnosti doktorske teze i kandidata, imenovanje komisija, utvrđivanje ispunjenosti uslova i razmatranje izvještaja komisije za ocjenu doktorske disertacije) 
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-mr Jelena Mrkaić, Filološki fakultet [download]
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-mr Jeton Havolli, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Nikoleta Sjekloća, Medicinski fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme-mr Anđela Mijanović, Prirodno-matematički fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme-mr Božidar Šoškić, Prirodno-matematički fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme-mr Damir Sindik, Ekonomski fakultet [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata-Ognjen Kovačević, Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata-Muhedin Kadić, Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata-Dejan Leković, Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata-mr Mihailo Micev, Elektrotehnički fakultet [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata-mr Mladen Muhadinović, Građevinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora-mr Jovan Šušić, Pomorski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora-mr Andrijana Baltić, Filološki fakultet [download]
 
4. Donošenje odluka o angažovanju u nastavi za studijsku 2021/22. u realizaciji Javnog (Eksternog) oglasa Univerziteta Crne Gore od 05.07.2021. godine 
 
 Tabelarni pregled prijavljenih i predloženih kandidata po Javnom (Eksernom) oglasu UCG od 05.07.2021. godine [download]
 Predlozi organizacionih jedinica sa izvještajima stručnih komisija po Javnom (eksternom) oglasu Univerziteta Crne Gore [download]
 
5. Izveštaj Centralne komisije za upis i verifikacija odluka o upisu na Univerzitet Crne Gore za studijsku 2021/22. godinu-I,II i III upisni rok [download]
 
6. Organizacija nastave za studijsku 2020/21 godinu 
 Prijedlog Vijeća Prirodno-matematičkog fakulteta [download]
 
7. Žalba kandidatkinje za upis na Medicinski fakultet-Visoku medicinsku školu po principu afirmativne akcije [download]