Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2021. godina, LX SJEDNICA VI SAZIVA SENATA UNIVERZITETA CRNE GORE

 Predsjednik Senata, prof. dr Vladimir Božović, rektor

LX sjednica VI saziva Senata zakazana je za utorak 09.11.2021. godine.

Mjesto održavanja sjednice: Zgrada Rektorata UCG, Podgorica, Cetinjska br. 2

 

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red LX sjednice VI saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa elektronske LIX sjednice IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore od 11. do 12.10.2021. godine [download]
 Zapisnik sa LXIII sjednice IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore održane 24.09.2021. godine [download]
 -Konstatovanje prestanka članstva dr Draganu Baćoviću, kao predstavnika saradnika u Senatu Univerziteta Crne Gore [download]
 
1. Razmatranje referata iz Biltena UCG, br. 536, Biltena UCG, br. 538 i Biltena UCG br. 540 
 Bilten br. 536: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblasti Montenegristika-Crnogorska i južnoslovenske književnosti i Opšta književnost i Teorija književnosti na Filološkom fakultetu, kandidatkinja dr Olga Vojičić Komatina [download]
 Bilten br. 538 za izbor u akademsko zvanje za oblast Organska hemija i biohemija, kandidat doc. dr Miljan Bigović [download]
 Bilten br. 538: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Računarstvo na Elektrotehničkom fakultetu, kandidat prof. dr Nikola Žarić [download]
 Bilten br. 538: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Rusistika-Ruska književnost i civilizacija na Filološkom fakultetu, kandidatkinja prof. dr Tatjana Jovović [download]
 Bilten br. 538: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Ekonomska analiza i politika na Ekonomskom fakultetu, kandidat dr Slobodan Lakić [download]
 Bilten br. 540: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Montenegristika-Crnogorski jezik na Filološkom fakultetu, kandidat prof. dr Draško Došljak [download]
 
2. Imenovanje komisija 
 Prijedlozi komisija za inauguraciona predavanja [download]
 Komisija za pristupno predavanje [download]
 
3. Doktorske disertacije (imenovanje mentora, ocjena podobnosti doktorske teze i kandidata, imenovanje komisija, utvrđivanje ispunjenosti uslova i razmatranje izvještaja komisije za ocjenu doktorske disertacije) 
 Obrazac D2-Ocjena ispunjenosti uslova i imenovanje Komisije za ocjenu doktorske disertacije, kandidatkinja mr Zorica Djurović,Filološki fakultet [download]
 Obrazac D2-Ocjena ispunjenosti uslova i imenovanje Komisije za ocjenu doktorske disertacije, kandidatkinja mr Milice Kankaraš, Prirodno-matematički fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o ocjeni prijave doktorske disertacije, kandidatkinja mr Alma Kurtiš, Prirodno-matematički fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o ocjeni prijave doktorske disertacije, kandidatkinja mr Nikolina Čanović,Filološki fakultet [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu prijave doktorske disertacije, kandidat mr Balša Ivanović, Filološki fakultet [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu prijave doktorske disertacije, kandidatkinja mr Zorana Sekulić, Metalurško-tehnološki fakultet [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu prijave doktorske disertacije, kandidat mr Petar Subotić, Građevinski fakultet [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu prijave doktorske disertacije, kandidatkinja Nina Nikolić, Građevinski fakultet [download]
 
4. Pokretanje procedure za izbor jednog predstavnika akademskog osoblja sa akademskim zvanjem iz oblasti prirodnih i tehničkih nauka na upražnjeno mjesto u V sazivu Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore 
 Ostavka prof dr Miloša Kneževića na članstvo u Upravnom odboru Univerziteta Crne Gore [download]
 Konstatovanje prestanka članstva u Upravnom odboru prof. dr Milošu Kneževiću kao predstavniku akademskog osoblja za akademskim zvanjem [download]
 Pokretanje procedure za izbor jednog predstavnika akademskog osoblja sa akademskim zvanjem na upražnjeno mjesto u V sazivu Upravnog odbora za oblast prirodnih i tehničkih nauka [download]
 Izborna komisija za sprovođenje postupka izbora predstavnika akademskog osoblja sa akademskim zvanjem [download]
 
5. Predlog za dodjelu zvanja počasni profesor Univerziteta Crne Gore 
 Predlog Vijeća Pirodno-matematičkog fakulteta za dodjelu zvanja počasni profesor [download]
 Izvještaj Komisije za dodjelu zvanja počasni profesor [download]
 
6. Organizacija nastave za studijsku 2021/22 godinu 
 Prijedlog Vijeća Pravnog fakulteta-organizacija nastave na studijskom programu Pravne nauke u Bijelom Polju [download]
 Prijedlog Vijeća Pravnog fakulteta-izmjene u organizaciji nastave na Pravnom fakultetu [download]
 Prijedlog Vijeća Pravnog fakulteta-angažovanje gostujućih profesora na specijalističkim studijama [download]
 Predlog Vijeća Ekonomskog fakulteta [download]
 Predlog Vijeća Filološkog fakulteta [download]
 Predlog Vijeća Građevinskog fakulteta [download]
 Predlog Vijeća Pomorskog fakulteta [download]
 
7. Izvršenje pravosnažne sudske presude P. br. 6999/15 [download]
 
8. Predlog Disciplinske komisije Pravnog fakulteta [download]
 
9. Zahtjevi za angažovanje na drugim visokoobrazovnim ustanovama van Univerziteta Crne Gore 
 Zahtjev,Pravni fakultet, prof. dr Ranko Mujović [download]
 Zahtjev, Muzička akademija, prof. mr Danijel Cerović [download]
 Zahtjev, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, prof. dr Duško Bjelica [download]
 Zahtjev, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, prof. dr Stevo Popović [download]
 Zahtjev, Filološki fakultet, prof. dr Miodrag Jovanović [download]
 Zahtev-angžovanje na Univerzitetu u Beogradu, Filološki fakultet, doc. dr Jelena Knežević [download]
 Zahtjev-Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru, Filološki fakultet, doc. dr Jelena Knežević [download]
 
10. Prelazak studenata iz statusa samofinansiranja na finansiranje iz budžeta 
 Predlog Arhitektonskog fakulteta sa mišljenjem Centra za unapređenje kvaliteta [download]
 Predlog Medicinskog fakulteta sa mišljenjem Centra za unapređenje kvaliteta [download]
 Predlog Mašinskog fakulteta sa mišljenjem Centra za unapređenje kvaliteta [download]
 Predlog Ekonomskog fakulteta sa mišljenjem Centra za unapređenje kvaliteta [download]
 Predlog Elektrotehničkog fakulteta sa mišljenjem Centra za unapređenje kvaliteta [download]
 Predlog Pravnog fakulteta sa mišljenjem Centra za unapređenje kvaliteta [download]
 Predlog Pomorskog fakulteta sa mišljenjem Centra za unapređenje kvaliteta [download]
 Predlog Fakulteta dramskih umjetnosti sa mišljenjem Centra za unapređenje kvaliteta [download]
 Predlog Prirodno-matematičkog fakulteta sa mišljenjem Centra za unapređenje kvaliteta [download]
 
11. Odluka o izmjeni Odluke Senata UCG br. 03-1393/1 od 24.09.2021 godine [download]
 
12. Informacije i pitanja 
 Predlozi za dodjelu studentskih nagrada [download]
 Obavještenje Uređivačkog odbora UCG [download]