Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2021. godina, LXIII SJEDNICA SENATA UNIVERZITETA CRNE GORE

 Predsjednik Senata, prof.dr Vladimir Božović, rektor

LXIII sjednica VI saziva Senata zakazana je za srijedu,15. decembar 2021. godine, sa početkom u 11 časova.

Mjesto održavanja sjednice, Plava sala u zgradi Rektorata, Podgorica, Cetinjska br. 2

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red LXIII sjednice VI saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa LXII elektronske sjednice Senata od 29 do 30.11.2021. godine [download]
 Zapisnik sa LXI elektronske sjednice Senata od 18 do 19.11.2021. godine [download]
 Zapisnik sa LX sjednice VI sazive Senata od 09.11.2021. godine [download]
 Konstatovanje prestanka članstva dosadašnjem članu -prestavniku Filološkog fakulteta u Senatu i verifikacija mandata novom članu [download]
 
1. Razmatranje referata za izbor u akademska zvanja po Biltenu UCG br. 538, Biltenu UCG br. 540, Biltenu UCG br.541, Biltenu UCG br. 543 i Biltenu UCG, br 544 
 Bilten br. 538: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Matematika na PMF-u, kandidat, doc. dr Božidar Popović [download]
 Bilten br. 538: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Matematika na PMF-u, kandidatkinja doc. dr Nevena Mijajlović [download]
 Bilten br. 540: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Matematika na PMF-u, kandidat doc. dr Marjan Marković [download]
 Bilten br. 540: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Montenegristika-Crnogorski jezik na Filološkom fakultetu, kandidat prof. Miloš Krivokapić [download]
 Bilten br. 540: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblastI Opšta grupa bioloških predmeta i Ekologija na PMF-u, kandidatkinja prof. dr Marijana Krivokapić [download]
 Bilten br. 541: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Voćarstvo na Biotehničkom fakultetu, kandidat prof. dr Vučeta Jaćimović [download]
 Bilten br. 541: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Zaštita bilja na Biotehničkom fakultetu, kandidatkinja prof. dr Jelena Latinović [download]
 Bilten br. 541: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Automatika na Elektrotehničkom fakultetu, kandidat doc. dr Žarko Zečević [download]
 Bilten br. 541: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Klinička farmacija i farmakoterapija i Farmakološka grupa medicinskih predmeta, kandidatkinja dr Snežana Mugoša [download]
 Bilten br. 541: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Maksilofacijalna hirurgija iz Opšte grupe klinickih medicinskih predmeta na Medicinskom fakultetu, kandidatkinja dr Tanja Boljević [download]
 Bilten br. 543: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Elektroenergetski sistemi na Elektrotehničkom fakultetu, prof. dr Vladan Radulović [download]
 Biten br. 543, referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Anglistika-Engleski jezik na Filološkom fakultetu, kandidat prof dr Igor Lakić [download]
 Bilten br. 544: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Elektronika na Elektrotehničkom fakultetu, doc. dr Milena Đukanović [download]
 Bilten br. 544: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Fizička metalurgija i upravljanje životnom sredinom na Metalurško-tehnološkom fakultetu, kandidatkinja prof. dr Vanja Asanović [download]
 
2. Izbor jednog predstavnika akademskog osoblja sa akademskim zvanjem iz oblasti prirodnih i tehničkih nauka na upražnjeno mjesto u V sazivu Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore 
 Izvještaj Izborne komisije za sprovođenje postupka izbora jednog predstanika akademskog osoblja sa akademskim zvanjem iz oblasti prirodnih i tehničkih nauka na upražnjeno mjesto u V sazivu Upravnog odbora UCG [download]
 Pravilnik o proceduri izbora i postupku prestanka članstva i razrješenja predstavnika akademskog osoblja sa akademskim zvanjem u Upravnom odboru UCG [download]
 
3. Imenovanje komisija 
 Prijedlog komisije za oblasti Opšta sociologija i Posebne sociološke discipline na Filozofskom fakultetu, kandidat , doc. dr Vladimir Bakrač [download]
 Prijedlog komisije za oblast Filozofska antropologija i ontologija na Filozofskom fakultetu, kandidat prof. dr Dušan Krcunović [download]
 Prijedlog komisije za oblasti Opšta sociologija i Posebne sociološke discipline na Filozofskom fakultetu, kandidat, prof. dr Goran Ćeranić [download]
 Prijedlog komisije za oblasti Fizička geografija i Društvena geografija na Filozofskom fakultetu, kandidat prof. dr Miroslav Doderović [download]
 Prijedlog Komisije za oblast Građanskopravnu oblast na Pravnom fakultetu, kandidat dr Velibor Korać [download]
 Prijedlog Komisije za oblast Međunarodni odnosi u drugoj polovini 20. vijeka na Istorijskom institutu, kandidat dr Ivan Laković [download]
 Prijedlog Komisije za oblast Računarske nauke na PMF-u, kandidat dr Igor Jovančević [download]
 Prijedlog komisije za oblast Menadžment u građevinarstvu na Građevinskom fakultetu, kandidatkinja dr Željka Beljkaš [download]
 Prijedlog komisije za oblast Betonske i zidane konstrukcije na Građevinskom fakultetu, kandidatkinja dr Nina Serdar [download]
 Prijedlog Komisije za oblast Internistička grupa kliničkih medicinskih predmeta, prof. dr Milena Đurović [download]
 Prijedlog Komisije za oblast Funkcionalna grupa bazičnih medicinskih predmeta na Medicinskom fakultetu, dr Mihailo Vukmirović [download]
 Prijedlog Komisije za oblast Ekonomika i Organizacija na Ekonomskom fakultetu, kandidatkinja dr Mirjana Kuljak [download]
 Prijedlog komisije za oblast Menadžment i Marketing na Ekonomskom fakultetu, kandidat dr Vladimir Đurišić [download]
 Predlog komisije za predmete Tumačenje književnog djela I i Tumačenje književnog djela II, na osnovnom akademskom studijskom programu Crnogorski jezik i književnost, Teorija književnosti I i Teorija književnosti II na osnovnim akademskim studijskim programima: Ruski jezik i književnost, Italijanski jezik i književnost, Francuski jezik i književnost i Njemački jezik i književnost na Filološkom fakultetu, kandidatkinja, prof. dr Tatjana Đurišić Bečanović [download]
 Prijedlog Komisije za oblast Opšta i nacionalna geografija na Filozofskom fakuletu, kandidati prof. dr Nenad Perošević i dr Dalibor Elezović [download]
 Prigovor dr Dalibora Elezovića na predlog Komisije Opšta i nacionalna geografija na Filozofskom fakultetu [download]
 Prijedlog komisije za pristupna predavanja [download]
 
4. Doktorske disertacije (imenovanje mentora, ocjena prijave doktorske teze i kandidata, imenovanje komisija, utvrđivanje ispunjenosti uslova i razmatranje izvještaja komisije za ocjenu doktorske disertacije) 
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Marina Jakšić Kavarić,Medicinski fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme-Ilija Ćetković, PMF [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme-mr Marija Markoč-Biotehnički fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme- mr Mihailo Micev, Elektrotehnički fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme-Milena Ivanović, Fakultet političkih nauka [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme-mr Mladen Muhadinović,Građevinski fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme-mr Stefan Bulatović, Filološki fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme-mr Svetlana Perović, PMF [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme- mr Vladan Rakonjac, Biotehnički fakultet [download]
 Predlog komisije za ocjenu prijave doktorske disertacije, mr Andreja Komnenić, Biotehnički institut [download]
 Prijedlog Komisije za ocjenu prijave doktorske disertacije, mr Besa Jerliu, Filološki fakultet [download]
 Prijedlog Komisije za ocjenu prijave doktorske disertacije, mr Boris Hrnčić, Mašinski fakultet [download]
 Prijedlog Komisije za ocjenu prijave doktorske disertacije, Enisa Kujundžić,Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog Komisije za ocjenu prijave doktorske disertacije,Igor Gogić,Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog Komisije za ocjenu prijave doktorske disertacije, Jelena Vučinić,Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog Komisije za ocjenu prijave doktorske disertacije, mr Maja Lakićević Žarić-ETF [download]
 Prijedlog Komisije za ocjenu prijave doktorske disertacije, mr Milan Šćekić, Filozofski fakultet [download]
 Prijedlog Komisije za ocjenu prijave doktorske disertacije, mr Miodrag Bujišić, Građevinski fakultet [download]
 Prijedlog Komisije za ocjenu prijave doktorske disertacije, Muhedin Kadić,Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog Komisije za ocjenu prijave doktorske disertacije, mr Vuko Kovijanić, Mašinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, mr Ivan Martinović, ETF [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, mr Nikola Marvučić, Pomorski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, mr Ivana Knežević,Ekonomski fakultet [download]
 
5. Organizacija nastave za studijsku 2021/22. godine 
 Predlog Vijeća Fakulteta političkih nauka [download]
 Predlog Vijeća Filološkog fakulteta [download]
 Predlog Vijeća Biotehničkog fakulteta [download]
 Predlog Vijeća Arhitektonskog fakulteta [download]
 
6. Razmatranje elaborata o opravdanosti osnivanja programa cjeloživotnog učenja na Fakultetu na turizam i hotelijerstvo i Pomorskom fakultetu 
 Elaborat o opravdanosti osnivanja programa cjeloživotnog učenja Turizam preduzetništva baštine [download]
 Elaborat o opravdanosti osnivanja programa cjeloživotnog učenja Održivi razvoj jahting i kruzing industrije [download]
 Izvještaj Komisije za cjeloživotno učenje [download]
 
7. Prijednog izmjena nastavnog plana na studijskih programa na postdiplomskim master studijama i inoviranju ECTS kataloga na određenim predmetima na osnovnim studijama na studijskim programima Pomorskog fakulteta Kotor [download]
 Prijedlog Vijeća Pomorskog fakulteta [download]
 Mišljenje Centra za unapređenje kvaliteta [download]
 
8. Informacije i pitanja 
 Izvještaj o realizaciji ciljeva i aktivnosti utvrđenih Strategijom razvoja Univerziteta Crne Gore [download]