Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2022. godina, IV SJEDNICA VII SAZIVA SENATA UNIVERZITETA CRNE GORE

 Predsjednik Senata, prof. dr Vladimir Božović, rektor

IV sjednica VII saziva Senata zakazana je za ponedjeljak, 04. jul 2022. godine u 12 časova

Mjesto održavanja sjednice:Sala Senata u zgradi Rektorata, Cetinja br. 2 , Podgorica

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red IV sjednice VII saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa I sjednice VII saziva Senata Univerziteta Crne Gore od 17.05.2022. godine [download]
 Zapisnik sa II elektronske sjednice VII saziva Senata Univerziteta Crne Gore od 31.05. do 01.06.2022. godine [download]
 Zapisnik sa III elektronske sjednice VII saziva Senata od 10. do 13. 06.2022. godine [download]
 
1. Razmatranje referata za izbor u akademska zvanja po Biltenu UCG, br. 553, Biltenu UCG br. 555 i Biltenu UCG, br. 557 
 Bilten br. 553: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Ekonomska analiza i politika na Ekonomskom fakultetu, kandidat dr Damir Šehović [download]
 Bilten br. 555: Referat za izbor u akademsko zvanje za Krivičnopravnu oblast na Pravnom fakultetu, kandidat dr Darko Radulović [download]
 Bilten br. 555: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Sportske nauke na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje, dr Danilo Bojanić [download]
 Bilten br. 555: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Film i mediji na Fakultetu dramskih umjetnosti, kandidat mr Relja Eraković [download]
 Bilten br. 555: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Posebne sociološke discipline na Filozofskom fakultetu, kandidatkinja dr Ljiljana Vujadinović [download]
 Bilten br. 555: Referat za izbor u naučno zvanje za oblast Sociologija na Institutu za napredne studije, kandidat dr Bojan Baća [download]
 Bilten br. 555: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Medicinski predmeti iz grupe Javnog zdravlja i predmeti iz oblasti Socijalna farmacija na Medicinskom fakultetu, kandidat dr Boban Mugoša [download]
 Bilten br. 555: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Numerička analiza na Prirodno-matematičkom fakultetu i Matematika na nematičnim fakultetima, kandidatkinja dr Vanja Vukoslavčević [download]
 Bilten br. 557: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Sportske nauke na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje, kandidat dr Milovan Ljubojević [download]
 Bilten br. 557: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblasti Metodika nastave jezika i književnosti i Metodika vaspitno-obrazovnog rada na Filološkom fakultetu, kandidatkinja dr Dušanka Popović [download]
 
2. Imenovanje komisija 
 Prijedlog komisije, za oblast Računarstvo na Elektrotehničkom fakultetu, kandidat dr Milutin Radonjić [download]
 Priedlog Komisije, za oblast Posebne sociološke discipline na Filozofskom fakultetu, kandidatkinja dr Tatjana Vujović [download]
 Prijedlog Komisije, za oblast Estetika, Ontologija i Savremena filozofija na Filozofskom fakultetu, kandidat dr Srđan Maraš [download]
 Prijedlog Komisije, za oblast Opšta sociologija sa metodologijom socioloških istraživanja i Sociologija kulture na Filozofskom fakultetu, kandidatkinja dr Miomirka Rakonjac [download]
 Prijedlog Komisije, za oblast Crtanje na Fakultetu likovnih umjetnosti, kandidat Vladimir Đuranović [download]
 Prijedlog Komisije, za oblast Vinogradarstvo na Biotehničkom fakultetu, kandidatkinja dr Tatjana Popović i dr Vesna Maraš [download]
 Prijedlog Komisije, za Umjetničko teorijsku oblast na Muzičkoj akademiji, kandidat Aleksandar Perunović [download]
 Prijedlog Komisije, za oblasti Dijagnostička grupa kliničkih medicinskih predmeta i Morfološka grupa bazičnih medicinskih predmeta na Medicinskom fakultetu, kandidatkinja dr Mirjana Miladinović [download]
 Prijedlog Komisije za oblast Internistička grupa kliničkih medicinskih predmeta na Medicinskom fakultetu, kandidatkinja dr Milena Cojić [download]
 Prijedlog komisije za oblast Socijalna politika i socijalni rad na Fakultetu političkih nauka, kandidatkinja dr Ena Grbović [download]
 Prijedlog Komisije za oblast Sportske nauke na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje, kandidat doc. dr Jovica Petković [download]
 Prijedlog Komisije za oblast Sportske nauke na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje, kandidat dr Kosta Goranović [download]
 Prijedlog komisija za praćenje inauguracionih predavanja kandidata po Biltenu UCG br. 558 i br. 560 [download]
 Predlog Komisije za praćenje j pristupnih predavanja kandidata po Biltenu UCg br. 558 i br. 560 [download]
 
3. Doktorske disertacije (imenovanje mentora, ocjena podobnosti doktorske teze i kandidata, imenovanje komisija, utvrđivanje ispunjenosti uslova i razmatranje izvještaja komisije za ocjenu doktorske disertacije) 
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-mr Dražana Radonjić, Prirodno-matematički fakultet [download]
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-mr Neda Bošković, Prirodno-matematički fakultet [download]
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-mr Nenad Koprivica, Fakultet političkih naukat [download]
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-mr Slađana Kavarić Mandić, Filozofski fakultet [download]
 Obrazac D2-Ocjena ispunjenosti uslova i imenovanje Komisije za ocjenu doktorske disertacije, kandidatkinja mr Ana Radulović, Pomorski fakultet Kotor [download]
 Obrazac D2-Ocjena ispunjenosti uslova i imenovanje Komisije za ocjenu doktorske disertacije, kandidat mr Nexhat Kapidani, Pomorski fakultet Kotor [download]
 Obrazac D2-Ocjena ispunjenosti uslova i imenovanje Komisije za ocjenu doktorske disertacije, kandidat mr Ilir Glarev, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 Obrazac D2-Ocjena ispunjenosti uslova i imenovanje Komisije za ocjenu doktorske disertacije, kandidatkinja mr Marija Bubanja, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 Obrazac D2-Ocjena ispunjenosti uslova i imenovanje Komisije za ocjenu doktorske disertacije, kandidat mr Luka Lazović, Elektrotehnički fakultet [download]
 Obrazac D2-Ocjena ispunjenosti uslova i imenovanje Komisije za ocjenu doktorske disertacije, kandidatkinja mr Tanja Bakić, Filološki fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o ocjeni prijave doktorske disertacije, kandidat mr Milan Šćekić, Filozofski fakultet [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu prijave doktorske disertacije, kandidatkinja mr Ana Vujović, Prirodno-matematički fakultet [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu prijave doktorske disertacije, kandidat mr Filip Petrović, Ekonomski fakultet [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu prijave doktorske disertacije, kandidat mr Luka Martinović, Elektrotehnički fakultet [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu prijave doktorske disertacije, kandidatkinja mr Tijana Rakočević, Filološki fakultet [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu prijave doktorske disertacije, kandidatkinja Tijana Vukadinović, Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, kandidat mr Erol Vrević, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, kandidatkinja Iliriana Osmani, Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, kandidatkina mr Jelena Crnogorac, Elektrotehnički fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, kandidatkinja mr Mira Radunović, Ekonomski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, kandidatkinja Andrea Radulović, Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog za izmjenu mentora, kandidatkinja Andrijana Baltić, Filološki fakultet [download]
 
4. Prijedlog Akademskog kalendara za studijsku 2022/23. godinu [download]
 
5. Realizacija Internog oglasa Univerziteta Crne Gore za studijsku 2022/23 godinu 
 Tabelarni pregled prijavljenih i predloženih kandidata za angažovanje u nastavi u studijskoj 2022/23 godine po Internom oglasu od 03.06.2022. godine [download]
 Prijedlozi organizacionih jedinica sa izvještajima stručnih komisija po Internom oglasu [download]
 
6. Prijedlog broja studenata za upis na master studije (obima120 ECTS) Univerziteta Crne Gore, za studijsku 2022/23. godinu [download]
 Mišljenje Centra za unapređenje kvaliteta o predloženom broju studenta za upis na master studije Univerziteta Crne Gore za studijsku 2022/23 godinu [download]
 
7. Prijedlog broja studenata za upis na postdiplomske specijalističke studije Univerziteta Crne Gore, za studijsku 2022/23 godinu [download]
 Mišljenje Centra za unapređenje kvaliteta o predloženom broju studenta za upis na specijalističke studije za studijsku 2022/23 godinu [download]
 
8. Prijedlog Centralne komisije za upis u studijsku 2022/23. godinu [download]
 
9. Izmjene u organizaciji nastave za studijsku 2021/22 godinu 
 Prijedlog Vijeća Mašinskog fakulteta za izmjene u organizaciji nastave [download]
 Prijedlog Vijeća Medicinskog fakulteta za honorarno angažovanje penzionisanog nastavnika [download]
 
10. Prigovor na Rješenje Vijeća Etičkog odbora Univerziteta Crne Gore br. 01/12-278 od 15.03.2022. godine 
 Prigovor na Rješenje Vijeća Etičkog odbora Univerziteta Crne Gore br. 01/12-278 od 15.03.2022. godine [download]
 Kompletna dokumentacija po prigovoru na Rješenje Vijeća Etičkog odbora [download]
 Izjašnjenje predsjednika Vijeća Etičkog odbora na prigovor na Rješenje Vijeća [download]
 
11. Prijedlog Odluke o formiranju Odbora za strateško planiranje razvoja nauke na Univerzitetu Crne Gore [download]
 
12. Prijedlog za izdavanje diplome bachelor [download]
 
13. Žalbe na rješenje o ispisu sa doktorskih studija Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje, Mr Ivica Šćepanović i mr Aleksandar Vlahović [download]
 
14. Prijedlog Pravila o izmjenama i dopunama Pravila doktorskih studija 
 Prijedlog Pravila o izmjenama i dopunama Pravila doktorskih studija [download]
 Pravila doktorskih studija (pregled predloženih izmjena) [download]
 
15. Informacije i pitanja 
 Žalba vršioca funkcije dekana prof. dr Rašida Hadžića na članove Vijeća Fakulteta za sport i vizičko vaspitanje [download]
 Žalba pojedinih članova Vijeća Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje na postupanje vršioca funkcije dekana [download]