Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2022. godina, VII SJEDNICA VII SAZIVA SENATA UNIVERZITETA CRNE GORE

Predsjednik Senata prof. dr Vladimir Božović, rektor

VII sjednica VII saziva Senata zakazana je za petak16. septembar 2022. godine, sa početkom u 11 časova.

Mjesto održavanja sjednice: Sala Senata u zgradi Rektorata, Podgorica, Cetinjska br. 2

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red VII sjednice VII saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa V sjednice VII saziva Senata Univerziteta Crne Gore održane 20.07.2022. godine [download]
 Zapisnik sa elektronske VI sjednice VII saziva Senata od 02. do 03. septembra 2022. godine [download]
 -Konstatovanje prestanka članstva dosadašnjem članu -prestavniku Filozofskog fakulteta u Vijeću za društvene nauke i verifikacija mandata novom članu [download]
 
1. Razmatranje referata za izbor u akademska i naučna zvanja po Biltenu UCG br. 558, Biltenu UCG br. 560, Biltenu UCG br. 561, Biltenu UCG. br. 562 i Biltenu UCG. br. 563 
 Bilten br. 558: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Finansije u turizmu i hotelijesrtvu na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo, kandidatkinja prof. dr Tatjana Stanovčić [download]
 Bilten br. 560: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Ekonomska analiza i politika(grupa pravnih predmeta) na Ekonomskom fakultetu, kandidat prof. dr Mijat Jocović [download]
 Bilten br. 560: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Drumska vozila i saobraćaj na Mašinskom fakultetu, kandidat prof. dr Radoje Vujadinović [download]
 Bilten br. 560: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Primijenjena mehanika na Mašinskom fakultetu, kandidat dr Stefan Ćulafić [download]
 Bilten br. 560: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Srbistika-Srpski jezik na Filološkom fakultetu, kandidatkinja dr Jelena Gazdić [download]
 Bilten br. 560: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Anglistika-Engleski jezik na Filološkom fakultetu, kandidatkinja doc. dr Marijana Cerović [download]
 Bilten br. 560: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Anglistika-Anglofona književnost i civilizacija i Anglistika-Engleski jezik na Filološkom fakultetu, kandidatkinja dr Saša Simović [download]
 Bilten br. 560: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Ekologija na Prirodno-matematičkom fakultetu, kandidatkinja prof. dr Danka Caković [download]
 Bilten br. 560: Referat za izbor u naučno zvanje za oblast Kasnoantička i srednjovjekovna umjetnost na tlu Crne Gore na Istorijskom institutu, kandidatkinja dr Tatjana Koprivica [download]
 Bilten br. 561: Referat za izbor u naučno zvanje za oblast Integralna multitrofička akvakultura na Institutu za biologiju mora, kandidatkinja dr Slađana Nikolić [download]
 Bilten br. 561: Referat za izbor u naučno zvanje za oblast Geohemija i bioakumulacija materijala na Institutu za biologiju mora, kandidatkinja dr Ana Perošević Bajčeta [download]
 Bilten br. 562: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Arhitektonsko projektovanje na Arhitektonskom fakultetu, kandidatkinja dr Marija Bojović [download]
 Bilten br. 562: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Sportske nauke na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje, kandidat dr Jovica Petković [download]
 Bilten br. 562: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Betonske i zidane konstrukcije na Građevinskom fakultetu, kandidatkinja, prof. dr Radmila Sinđić Grebović [download]
 Bilten br. 563: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Sportske nauke na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje, kandidat dr Kosta Goranović [download]
 Bilten br. 563: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Engleski jezik struke-Pomorstvo na Pomorskom fakultetu, kandidatkinja dr Zorica Djurović [download]
 Bilten br. 563: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Anglistika-Engleski jezik, dr Sanja Ćetković [download]
 Bilten br. 536: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Film i mediji na Fakultetu dramskih umjetnosti, kandidat doc. mr Dragutin Draško Đurović [download]
 
2. Imenovanje komisije 
 Predlog Komisije za oblast Arhitektonske tehnologije na Arhitektonskom fakultetu, kandidatkinja dr Irena Rajković [download]
 Predlog Komisije za oblast Međunarodni odnosi i diplomatija na Fakultetu političkih nauka, kandidat prof. dr Boris Vukićević [download]
 Predlog Komsije za oblast Sportske nauke, kandidat doc. dr Dragan Krivokapić [download]
 Predlog Komisije za praćenje inauguracionog predavanja [download]
 
3. Doktorske disertacije (imenovanje mentora, ocjena podobnosti doktorske teze i kandidata, imenovanje komisija, utvrđivanje ispunjenosti uslova i razmatranje izvještaja komisije za ocjenu doktorske disertacije) 
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-mr Jovana Davidović, Fakultet političkih nauka [download]
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-mr Teodora Stanković, Fakultet političkih nauka [download]
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-mr Milica Jovanović, PMF [download]
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije Janja Raonić, Medicinski fakultet [download]
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-mr Tanja Bakić, Filološki fakultet [download]
 OBRAZAC D2-Ocjena ispunjenosti uslova i imenovanje Komisije za ocjenu doktorske disertacije, Milena Petrović, Medicinski fakultet [download]
 OBRAZAC D2-Ocjena ispunjenosti uslova i imenovanje Komisije za ocjenu doktorske disertacije, mr Miroslav Vukičević, Pomorski fakultet [download]
 OBRAZAC D2-Ocjena ispunjenosti uslova i imenovanje Komisije za ocjenu doktorske disertacije, mr Nikola Konatar, PMF [download]
 OBRAZAC D1-Izvještaj o ocjeni prijave doktorske disertacije i prihvatanje prijave, mr Ilaz Miftari, Medicinski fakultet [download]
 OBRAZAC D1-Izvještaj o ocjeni prijave doktorske disertacije i prihvatanje prijave, mr Luka Martinović, ETF [download]
 OBRAZAC D1-Izvještaj o ocjeni prijave doktorske disertacije i prihvatanje prijave, mr Šemso Kalač,Građevinski fakultet [download]
 OBRAZAC D1-Izvještaj o ocjeni prijave doktorske disertacije i prihvatanje prijave,mr Tamara Rakočević, Filološki fakultet [download]
 Predlog za imenovanje mentora-mr Ivan Vuković, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 Predlog za imenovanje mentora-mr Jovan Radulović, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 Predlog za imenovanje mentora-mr Marko Joksimović, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 Predlog za imenovanje mentora-mr Stanica Nedović, Pomorski fakultet [download]
 Predlog za imenovanje mentora-mr Ana Radović, Održivi razvoj, Centar za doktorske studije [download]
 Predlog za imenovanje mentora, mr Anita Marić, Održivi razvoj, Centar za doktorske studije [download]
 Predlog za imenovanje mentora-mr David Kočović, Održivi razvoj, Centar za doktorske studije [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, Neda Bošković, Održivi razvoj, Centar za doktorske studije [download]
 Predlog za imenovanje mentora i komentora-mr Snežana Lješnjak, Održivi razvoj, Centar za doktorske studije [download]
 
4. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora za doktorske studije [download]
 
5. Predlog broja studenta za upis na doktorske studije koje organizuje Univerzitet Crne Gore [download]
 
6. Predlog organizacije nastave na doktorskim studijama Univerziteta Crne Gore za studijsku 2022/23. godinu [download]
 
7. Organizacija nastave za studijsku 2021/22. godinu 
 Predlog Vijeća Prirodno-matematičkog fakulteta [download]
 Predlog Vijeća Filozofskog fakulteta [download]
 
8. Predlog za izdavanje diplome bachelor [download]
 Predlog Vijeća Pravnog fakulteta [download]
 
9. Zahtjev Studentskog parlamenta za produženje roka za odbranu master rada 
 -Zahtjev Studentskog parlamenta [download]
 -Mišljenje Centra za unapređenje kvaliteta [download]
 
10. Zahtjevi Studentskog parlamenta za odobrenje dva dodatna roka [download]
 
11. Izvještaj Centralne komisije za upis u I godinu osnovnih studija na studijske programe Univerziteta Crne Gore za studijsku 2022/23. godinu-II i III upisni rok [download]
 
12. Rješenje Etičkog Odbora Univerziteta Crne Gore [download]