Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2012. godina, XXII SJEDNICA III SAZIVA SENATA UNIVERZITETA CRNE GORE

Predsjednik Senata, prof. dr Predrag Miranović

XXII sjednica III saziva Senata Univerziteta održaće su u četvrtak 01. marta  2012 godine, sa početkom u 10 časova

Mjesto održavanja sjednice, Sala Senata  u zgradi Rektorata, Podgorica Cetinjska br. 2

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XXII sjednice III saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 - Verifikacija mandata predstavnika Instituta za biologiju mora u Senatu  [download]
 -Zapisnik sa XXI sjednice III saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 
1. Razmatranje referata iz Biltena br. 280 i ranije odloženih referata iz Biltena br. 279  
 Bilten br. 280 [download]
 Izvjestaj-inauguraciono predavanje po Biltenu 280 [download]
 Predlozi po Biltenu br. 280 [download]
 Bilten br. 279 [download]
 Predlozi po Biltenu br. 279 [download]
 Zahtjev za produženje izbornog perioda-doc. dr Milovan Radulović [download]
 
2. Imenovanje komisija za pisanje izvjestaja za izbor u akademska i naučna zvanja 
 Predlog Komisija-Elektrotehnički fakultet [download]
 Predlog Komisija-Prirodno-matematički fakultet [download]
 Predlog Komisije-Medicinski fakultet [download]
 Predlog Komisije-Institut za biologiju mora [download]
 Predlog Komisije-Arhitektonski fakultet [download]
 Predlog Komisija-Biotehnički fakultet [download]
 
3. Davanje saglasnosti na doktorske teme i imenovanje mentora i komisije 
 Predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Medicinski fakultet-Vesna Bokan Mirković [download]
 Predlog komisije za odbranu doktorske disertacije-ETF-Milena Zogović [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-Filozofski fakultet-Neda-Donat Krivokapić [download]
 Dopunske informacije u vezi doktorske disertacije-Neda Donat-Krivokapić [download]
 
4. Predlog izmjena Akademskog kalendara za studijsku 2011/12 godinu ( ljetnji semestar) [download]
 
5. Obrazovanje stručne komisije za ocjenu podnijetih inicijativa i pripremu mišljenja sa obrazloženjem za dodjelu počasnog zvanja profesor emeritus i informacija o podnijetim inicijativama [download]
 
6. Imenovanje Suda Časti Univerziteta Crne Gore [download]
 
7. Razmaatranje Elaborata o opravdanosti osnivanja studijskog programa Mehatronika na osnovnim studijama na Mašinskom fakultetu [download]
 Primjedbe i sugestije članova Senata-predstavnika PMF-a na elaborate o osnivanju osnovnih i magistarskiH studija Mehatronika [download]
 Odgovor Masinskog fakulteta na primjedbe PMF-a [download]
 
8. Razmaatranje Elaborata o opravdanosti osnivanja studijskog programa Meehatronika na postdiplomskim magistarskim studijama na Mašinskom fakultetu [download]
 
9. Predmeti disciplinske odgovornosti studenata Ekonomskog fakulteta 
 Predlog Disciplinske Komisije i Vijeće Fakulteta  [download]
 Mišljenje radne grupe za pripremu mišljenja i davanje predloga o disciplinskoj odgovornosti studenata [download]
 
10. Zahtjevi za angažovanje na drugim visokoobrazovnim ustanovama van Univerziteta Crne Gore 
 Zahtjev-prof. dr Nikola Mijanović [download]
 Zahtjev-prof. dr Jelica Stojanović [download]
 
11. Predlozi jedinica za izdavanje diploma bachelor [download]
 
12. Zahtjevi Studentskog parlamenta [download]
 
13. Pitanja i predlozi [download]