Materijal sa sjednica Senata

2012. godina, XXII SJEDNICA III SAZIVA SENATA UNIVERZITETA CRNE GORE

Predsjednik Senata, prof. dr Predrag Miranović

XXII sjednica III saziva Senata Univerziteta održaće su u četvrtak 01. marta  2012 godine, sa početkom u 10 časova

Mjesto održavanja sjednice, Sala Senata  u zgradi Rektorata, Podgorica Cetinjska br. 2

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XXII sjednice III saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 - Verifikacija mandata predstavnika Instituta za biologiju mora u Senatu  [download]
 -Zapisnik sa XXI sjednice III saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 
1. Razmatranje referata iz Biltena br. 280 i ranije odloženih referata iz Biltena br. 279  
 Bilten br. 280 [download]
 Izvjestaj-inauguraciono predavanje po Biltenu 280 [download]
 Predlozi po Biltenu br. 280 [download]
 Bilten br. 279 [download]
 Predlozi po Biltenu br. 279 [download]
 Zahtjev za produženje izbornog perioda-doc. dr Milovan Radulović [download]
 
2. Imenovanje komisija za pisanje izvjestaja za izbor u akademska i naučna zvanja 
 Predlog Komisija-Elektrotehnički fakultet [download]
 Predlog Komisija-Prirodno-matematički fakultet [download]
 Predlog Komisije-Medicinski fakultet [download]
 Predlog Komisije-Institut za biologiju mora [download]
 Predlog Komisije-Arhitektonski fakultet [download]
 Predlog Komisija-Biotehnički fakultet [download]
 
3. Davanje saglasnosti na doktorske teme i imenovanje mentora i komisije 
 Predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Medicinski fakultet-Vesna Bokan Mirković [download]
 Predlog komisije za odbranu doktorske disertacije-ETF-Milena Zogović [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-Filozofski fakultet-Neda-Donat Krivokapić [download]
 Dopunske informacije u vezi doktorske disertacije-Neda Donat-Krivokapić [download]
 
4. Predlog izmjena Akademskog kalendara za studijsku 2011/12 godinu ( ljetnji semestar) [download]
 
5. Obrazovanje stručne komisije za ocjenu podnijetih inicijativa i pripremu mišljenja sa obrazloženjem za dodjelu počasnog zvanja profesor emeritus i informacija o podnijetim inicijativama [download]
 
6. Imenovanje Suda Časti Univerziteta Crne Gore [download]
 
7. Razmaatranje Elaborata o opravdanosti osnivanja studijskog programa Mehatronika na osnovnim studijama na Mašinskom fakultetu [download]
 Primjedbe i sugestije članova Senata-predstavnika PMF-a na elaborate o osnivanju osnovnih i magistarskiH studija Mehatronika [download]
 Odgovor Masinskog fakulteta na primjedbe PMF-a [download]
 
8. Razmaatranje Elaborata o opravdanosti osnivanja studijskog programa Meehatronika na postdiplomskim magistarskim studijama na Mašinskom fakultetu [download]
 
9. Predmeti disciplinske odgovornosti studenata Ekonomskog fakulteta 
 Predlog Disciplinske Komisije i Vijeće Fakulteta  [download]
 Mišljenje radne grupe za pripremu mišljenja i davanje predloga o disciplinskoj odgovornosti studenata [download]
 
10. Zahtjevi za angažovanje na drugim visokoobrazovnim ustanovama van Univerziteta Crne Gore 
 Zahtjev-prof. dr Nikola Mijanović [download]
 Zahtjev-prof. dr Jelica Stojanović [download]
 
11. Predlozi jedinica za izdavanje diploma bachelor [download]
 
12. Zahtjevi Studentskog parlamenta [download]
 
13. Pitanja i predlozi [download]