Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2012. godina, XXIV SJEDNICA III SAZIVA SENATA UNIVERZITETA

Predsjednik Senata, prof, dr Predrag Miranović, rektor

XXIV sjednica III saziva Senata održaće se u četvrtak 29. marta sa početkom u 1o časova

Mjesto održavanja sjednice : Sala Senata Univerziteta Crne Gore, Podgorica, Cetinjska br. 2

 

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XXIIV sjednice III saziva Senata Univerziteta [download]
 Zapisnik sa XXIII sjednice III saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa XXII sjednice III saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
  [download]Izvjestaj sa sjednice Vijeća za prirodne i tehnicke nauke [download]
  [download]Izvjestaj sa sjednice Vijeća za umjetnost [download]
  [download]Izvjestaj sa sjednice Vijeća za društvene nauke [download]
 
1. Razmatranje referata iz Biltena br. 281 i ranije odloženih referata iz Biltena br. 280 
 Bilten br. 281 [download]
 Predlozi po Biltenu br. 281 [download]
 Izvjestaji pristupna predavanja po Biltenu 281 [download]
  Bilten br. 280 [download]
 Predlozi po Biltenu 280 [download]
 
2.  [download]Predlog Komisije-Prirodno-matematički fakultet [download]
 Predlog Komisije-Filozofski fakultet [download]
 Predlog Komisije-Mašinski fakultet [download]
 Predlog Komisije-Metalurško-tehnološki fakultet [download]
 
 
3. Davanje saglasnosti na doktorske teme i imenovanje mentora i komisije 
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-Prirodno-matematički fakultet-Lidija Polović [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-Medicinski fakultet-Lidija Banjac [download]
 Predlog teme i mentora-Ekonomski fakultet-Igor Pejović [download]
 Predlog teme i mentora-Ekonomski fakultet-Damir Šehović [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-Ekonomski fakultet-Nikola Perović [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-Filozofski fakultet-Dragiša Vukotić [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-Filozofski fakultet-Neda-Donat Krivokapić [download]
 
4. Predlog izmjena Pravilnika o uslovima kriterijumima i postupku upisa na osnovne studije Univerziteta Crne Gore [download]
 
5. Razmatranje Elaborata o transformaciji studijskih programa za jezik i književnost u Filološki fakultet [download]
 Dopis Instituta za strane jezike [download]
 
6. Razmatranje Elaborata o opravdanosti osnivanja postdiplomskih magistarskih primijenjenih studija za predškolosko vaspitanje na Filozofskom fakultetu [download]
 
7. Predlog za angažovanje u nastavi za ljetnji semestar 2011/12 godine 
 Predlog Fakulteta političkih nauka [download]
 Predlog Fakultet za pomorstvo [download]
 Prigovor doc. dr Bogdana Pajovica na predlog za angažovanje na Fakultetu za pomorstvo [download]
 Prigovor doc. dr Bogdanke Andrić na predlog za angažovanje na Fakultetu za pomorstvo [download]
 
8.  [download]Zahtjev Aleksandra Nikčević-Batrićević [download]
 Zahtjev Vesna Vučinić [download]
 
 
9. Predlog za imenovanje rukovodioca Samostalnog studijskog programa Obrazovanje učitelja na albanskom jeziku [download]
 
10. Pitanja i predlozi 
 Izvještaj o sprovedenom anketiranju studenata -zimski semestar  [download]
 Predlog Ureðivačkog odbora za Sajam knjiga [download]