Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2012. godina, XXV SJEDNICA III SAZIVA SENATA UNIVERZITETA CRNE GORE

Predsjednik Senata prof. dr Predrag Miranović, rektor

Sjednica će se održati u četvrtak  03. maja 2012 godine,  sa početkom u 10 časova

Mjesto održavanja sjednice: Sala Senata u zgradi Rektorata, Podgorica, Cetinjska br. 2

 

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XXV sjednice III saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa XXIV sjednice III saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Verifikacija mandata predstavnika Farmaceutskog fakulteta u Senatu [download]
 
1. Razmatranje referata iz Biltena br. 282 i ranije odloženih referata iz Biltena 281 (Ekonomski fakultet) i referata iz Biltena 279 (Fakultet za turizam i hotelijerstvo 
 Bilten br. 282 [download]
 Izvjestaji pristupna predavanja po Biltenu 282 [download]
 Predlozi po Biltenu br. 282 [download]
 Odluka Vijeća Pravnog fakulteta, prigovor kandidata i mišljenje recenzenata po referatu za izbor nastavnika za predmete: Krivično pravo -opšti dio,Penologija i Krivično-pravne klinike na Pravnom fakultetu [download]
 Odluka Vijeća Pravnog fakulteta, prigovor kandidata i mišljenje recenzenata po referatu za izbor nastavnika za predmete: Krivično pravo-posebni dio,Kriminalistika i Kriminologija na Pravnom fakultetu i Socijalna patologija i Kriminologija sa penologijom na Fakultetu političkih nauka  [download]
 Bilten br. 281 [download]
 Izvjestaji pristupna predavanja po Biltenu 281 [download]
 Predlozi po Biltenu br. 281 [download]
 Bilten br. 279 [download]
 Predlozi po Biltenu br. 279 [download]
 
2. Imenovanje komisija za pisanje izvjestaja za izbor u akademska i naučna zvanja 
 Predlog Komisija-Medicinski fakultet [download]
 Predlog Komisija-Institut za biologiju mora [download]
 Predlog Komisije-Institut za strane jezike [download]
 Predlog Komisije-Pravni fakultet [download]
 Predlog Komisije-Fakultet političkih nauka [download]
 Predlog komisija-Elektrotehnički fakultet [download]
 Predlog Komisija-Biotehnički fakultet [download]
 
3. Davanje saglasnosti na doktorske teme i imenovanje mentora i komisije 
 Predlog teme i mentora-Medicinski fakultet-Jelena Šćekić [download]
 Predlog teme i mentora-Pravni fakultet-Velibor Korać [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-Ekonomski fakultet-Tajana Janković [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-Ekonomski fakultet-Nikola Perovic [download]
 
 
4. Donošenje odluke o dodjeli počasnog zvanja profesor emeritus 
 Izvještaj Stručne komisije objavljen u Biltenu UCG br. 283 [download]
 
5. Donošenje odluke o pokretanju postupka izbora akademskog osoblja u Upravni odbor Univerziteta Crne Gore (informacija Upravnog odbora br. 07-537 od 18.04.2012 godine)  [download]
 
6. Predlog odluke o dodjeli Plakete svršenim studentima osnovnih studija Univerziteta Crne Gore koji su studije završili studijske 2010/11 godine [download]
 
7. Predlog izmjena Pravilnika o uslovima kriterijumima i postupku upisa na osnovne studije Univerziteta Crne Gore [download]
 
8. Predlog broja studenata za upis na : 
 a) postdiplomske magistarske studije na Institutu za strane jezike [download]
 b)postdiplomske magistarske studije na Fakultetu likovnih umjetnosti [download]
 c) postdiplomske magistarske studije na Ekonomskom fakultetu [download]
 d) doktorske studije na Medicinskom fakultetu [download]
 
9. Izmjene u organizaciji nastave na Metalurško-tehnološkom fakultetu za ljetnji semestar studijsku 2011/12 godinu [download]
 
10. Pitanja i predlozi 
 - Inicijativa za izmjenu Statuta Univerziteta Crne Gore [download]
 - Predlog Mjerila za izbor u akademska i naučna zvanja [download]