Materijal sa sjednica Senata

2012. godina, XXVIII SJEDNICA III SAZIVA SENATA UNIVERZITETA CRNE GORE

Prof. dr Predrag Miranović, predsjednik Senata

XXVIII sjednica III saziva Senata Univerziteta Crne Gore održaće se u četvrtak 28 juna, sa početkom u 10 časova

Mjesto održavanja sjednice:Sala Senata u zgradi Rektorata, Podgorica, Cetinjska br. 2

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XXVIII sjednice III saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa XXVII sjednice III saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa XXVI sjednice III saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 
1. Razmatranje referata iz Biltena br. 284 i ranije odloženih referata iz Biltena br. 283  
 Bilten br. 284 [download]
 Izvjestaj-inauguracionA predavanje po Biltenu 284 [download]
 Predlozi po Biltenu br. 284 [download]
 Bilten br. 283 [download]
 Predlozi po Biltenu br. 283 [download]
 Kompletan materijal po referatu za izbor u akademsko zvanje za predmete: Konzervaciona biologija, Genetika populacija i Principi održivog razvoja na Prirodno matematičkom fakultetu  [download]
 Izvjestaji -inauguraciono predavanje po Biltenu 283 [download]
 
2. Imenovanje komisija za pisanje izvjestaja za izbor u akademska i naučna zvanje 
 Predlog Komisije-Arhitektonski fakultet [download]
 Predlog Komisije-Mašinski fakultet [download]
 Predlog Komisije-Pravni fakultet [download]
 Predlog Komisije-Muzička akademija [download]
 Predlog komisije-Graðevinski fakultet [download]
 Predlog Komisije-Muzicka akademija [download]
 Predlog Komisije-Fakultet dramskih umjetnosti [download]
 Predlog Komisija-Prirodno-matematički fakultet [download]
 Predlog Komisije-Elektrotehnički fakultet [download]
 Predlog Komisije-Institut za strane jezike [download]
 
3. Davanje saglasnosti na doktorske teme i imenovanje mentora i komisije 
 
 Predlog teme i mentora-Filozofski fakultet-Branka Živković [download]
 Predlog teme i mentora-Filozofski fakultet-Dragana Dedović [download]
 Predlog teme i mentora-Filozofski fakultet-Natasa Krivokapić [download]
 Predlog teme i mentora-Filozofski fakultet-Sonja Špadijer [download]
 Predlog teme i mentora-Ekonomski fakultet-Ana Gardašević [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-Ekonomski fakultet-Tatjana Janković [download]
 Predlog teme i mentora- Fakultet polituičkih nauka - Dritan Abazovic [download]
 Predlog teme i mentora- Fakultet polituičkih nauka - Jelisaveta Blagojević [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-FPN-Isidora Damjanović [download]
 
4. Akademski kalendar za studijsku 2012/13 godinu [download]
 
5. Organizacija nastave za studijsku 2012/13. godinu (sa informacijom o Eksternom oglasu) 
 Organizacija nastave nalazi se na sajtu UCG-Link: http://www.ucg.ac.me/cg/organizacija nastave 2012-13.htm [download]
 Informacija o predmetima za Eksterni oglas [download]
 
6. Predlog broja studenata za upis na: 
 a) postdiplomske magistarske studije na Metalurško-tehnološkom fakultetu [download]
 b)postdiplomske magistarske studije na Elektrotehničkom fakultetu [download]
 c) postdiplomske primijenjene specijalističke i magistarske studije na Ekonomskom fakultetu [download]
 d) postdiplomske magistarske studije na Biotehničkom fakultetu [download]
 e)postdiplomske magistarske studije na Prirodno-matematičkom fakultetu [download]
 f) doktorske studije na Prirodno-matematičkom fakultetu [download]
 g)postdiplomske magistarske i doktorske studije na Mašinskom fakultetu [download]
 h)postiplomske magistraske na Istorijskom institutu [download]
 
7. Predlog Centra za studije i kotrolu kvaliteta za realizaciju magistarskih studija na studijskom programu Geodezija [download]
 
8. Predmeti disciplinske odgovornosti studenata Ekonomskog fakulteta 
 Predlog Disciplinske Komisije i Vijeće Fakulteta  [download]
 Mišljenje radne grupe za pripremu mišljenja i davanje predloga o disciplinskoj odgovornosti studenata [download]