Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2012. godina, XXVIII SJEDNICA III SAZIVA SENATA UNIVERZITETA CRNE GORE

Prof. dr Predrag Miranović, predsjednik Senata

XXVIII sjednica III saziva Senata Univerziteta Crne Gore održaće se u četvrtak 28 juna, sa početkom u 10 časova

Mjesto održavanja sjednice:Sala Senata u zgradi Rektorata, Podgorica, Cetinjska br. 2

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XXVIII sjednice III saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa XXVII sjednice III saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa XXVI sjednice III saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 
1. Razmatranje referata iz Biltena br. 284 i ranije odloženih referata iz Biltena br. 283  
 Bilten br. 284 [download]
 Izvjestaj-inauguracionA predavanje po Biltenu 284 [download]
 Predlozi po Biltenu br. 284 [download]
 Bilten br. 283 [download]
 Predlozi po Biltenu br. 283 [download]
 Kompletan materijal po referatu za izbor u akademsko zvanje za predmete: Konzervaciona biologija, Genetika populacija i Principi održivog razvoja na Prirodno matematičkom fakultetu  [download]
 Izvjestaji -inauguraciono predavanje po Biltenu 283 [download]
 
2. Imenovanje komisija za pisanje izvjestaja za izbor u akademska i naučna zvanje 
 Predlog Komisije-Arhitektonski fakultet [download]
 Predlog Komisije-Mašinski fakultet [download]
 Predlog Komisije-Pravni fakultet [download]
 Predlog Komisije-Muzička akademija [download]
 Predlog komisije-Graðevinski fakultet [download]
 Predlog Komisije-Muzicka akademija [download]
 Predlog Komisije-Fakultet dramskih umjetnosti [download]
 Predlog Komisija-Prirodno-matematički fakultet [download]
 Predlog Komisije-Elektrotehnički fakultet [download]
 Predlog Komisije-Institut za strane jezike [download]
 
3. Davanje saglasnosti na doktorske teme i imenovanje mentora i komisije 
 
 Predlog teme i mentora-Filozofski fakultet-Branka Živković [download]
 Predlog teme i mentora-Filozofski fakultet-Dragana Dedović [download]
 Predlog teme i mentora-Filozofski fakultet-Natasa Krivokapić [download]
 Predlog teme i mentora-Filozofski fakultet-Sonja Špadijer [download]
 Predlog teme i mentora-Ekonomski fakultet-Ana Gardašević [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-Ekonomski fakultet-Tatjana Janković [download]
 Predlog teme i mentora- Fakultet polituičkih nauka - Dritan Abazovic [download]
 Predlog teme i mentora- Fakultet polituičkih nauka - Jelisaveta Blagojević [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-FPN-Isidora Damjanović [download]
 
4. Akademski kalendar za studijsku 2012/13 godinu [download]
 
5. Organizacija nastave za studijsku 2012/13. godinu (sa informacijom o Eksternom oglasu) 
 Organizacija nastave nalazi se na sajtu UCG-Link: http://www.ucg.ac.me/cg/organizacija nastave 2012-13.htm [download]
 Informacija o predmetima za Eksterni oglas [download]
 
6. Predlog broja studenata za upis na: 
 a) postdiplomske magistarske studije na Metalurško-tehnološkom fakultetu [download]
 b)postdiplomske magistarske studije na Elektrotehničkom fakultetu [download]
 c) postdiplomske primijenjene specijalističke i magistarske studije na Ekonomskom fakultetu [download]
 d) postdiplomske magistarske studije na Biotehničkom fakultetu [download]
 e)postdiplomske magistarske studije na Prirodno-matematičkom fakultetu [download]
 f) doktorske studije na Prirodno-matematičkom fakultetu [download]
 g)postdiplomske magistarske i doktorske studije na Mašinskom fakultetu [download]
 h)postiplomske magistraske na Istorijskom institutu [download]
 
7. Predlog Centra za studije i kotrolu kvaliteta za realizaciju magistarskih studija na studijskom programu Geodezija [download]
 
8. Predmeti disciplinske odgovornosti studenata Ekonomskog fakulteta 
 Predlog Disciplinske Komisije i Vijeće Fakulteta  [download]
 Mišljenje radne grupe za pripremu mišljenja i davanje predloga o disciplinskoj odgovornosti studenata [download]