Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2012. godina, XXX SJEDNICA III SAZIVA SENATA UNIVERZITETA CRNE GORE

Predsjednik Senata, prof. dr Predrag Miranović, rektor

nastavak XXX sjednica III saziva Senata Univerziteta  održaće se u četvrtak 11 oktobra 2012 godine u 10 časova.

Mjesto održavanja sjednice: Sala Senata u zgradi Rektorata, Podgorica, Cetinjska br. 2

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XXX sjednice III saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa XXIX sjednice III saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
  [download]-Izvještaj sa sjednice Strukovnog vijeća za prirodne i tehničke nauke 25.09.2012 [download]
  [download]-Izvještaj sa sjednice Strukovnog vijeća za društvene nauke 21.09.2012 [download]
 
1. Razmatranje referata iz Biltena br. 287 i ranije odloženih referata iz Biltena br. 286 i Biltena br. 283 (Filozofski fakultet)  
 Bilten br. 287 [download]
 Izvjestaji -pristupna predavanja po Biltenu br. 287 [download]
 Izvjestaj -inauguraciono predavanje po Biltenu br. 287 [download]
 Predlozi po Biltenu br. 287 [download]
 Bilten br. 286 [download]
 Izvjestaji-pristupna predavanja po Biltenu br. 286 [download]
 Predlozi po Biltenu br. 286 [download]
 Kompletan materijal po referatu za izbor u akademsko zvanje za predmete: Osnovi hotelskog menadžmenta, Meðukulturni menadžment, Menadžment animacija i Upravljanje kvalitetom u turizmu na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo [download]
 Bilten br. 283 [download]
 Predlozi po Biltenu br. 283 [download]
 Izvjestaji -inauguraciono predavanje po Biltenu 283 [download]
 
2. Imenovanje komisija za pisanje izvjestaja za izbor u akademska i naučna zvanje 
 Predlog Komisija-Prirodno-matematički fakultet [download]
 Predlog Komisije-Fakultet primijenjene fizioterapije [download]
 Predlog Komisije-Pravni fakultet [download]
 Predlog Komisija-Filozofski fakultet [download]
 Predlog Komisija-Medicinski fakultet [download]
 
3. Davanje saglasnosti na doktorske teme i imenovanje mentora i komisije 
 Predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Prirodno-matematički fakultet -Lidija Polović [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-Prirodno-matematički fakultet-Gordana Kasom [download]
 Predlog teme i mentora-Elektrotehnički fakultet-Tomo Popović [download]
 Predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Filozofski fakultet-Neda-Donat Krivokapić [download]
 Predlog teme i mentora- Fakultet polituičkih nauka - Jelisaveta Blagojević [download]
 
4. Verifikacija upisa u I godinu osnovnih studija na Univerzitetu Grne Gore za st. 2012/13 godinu  
 -Izvještaj Centralne komisije za upis [download]
 Tabelarni pregled broja upisanih studenata po rokovima [download]
 
5. Predlog Arhitektonskog fakulteta za izmjenu Pravilnika o uslovima, kriterijumima i postupku upisa na osnovne studije Univerziteta Crne Gore [download]
 
6. Donošenje odluke o angažovanju u nastavi u studijskoj 2012/13 godini 
 Tabelarni pregled prijavljenih i predloženih kandidata za angažovanje u nastavi po Eksternom konkursu Univerziteta [download]
 Predlozi jedinica i izvještaji stručnih komisija po Eksternom oglasu Univerziteta [download]
 Predlozi jedinica za angazovanje po internom oglasu [download]
 
7. Organizacija Programa cjeloživotnog učenja na Univerzitetu Crne Gore 
 Nacrt Strategije cjeloživotnog učenja na Univerzitetu Crne Gore za period 2012-2014 godina [download]
 Predlog Odluke o programima cjeloživotnog učenja na Univerzitetu Crne Gore [download]
 
8. Predlozi Centra za studije i kontrolu kvaliteta  
 a)Predlozi za realizaciju magistarskih studija na studijskom programu Geodezija [download]
 b) Predlog za evidenciju predmeta koji studenti polažu kroz programe mobilnosti [download]
 c)Inicijativa za pripremu uvoðenja prevencije plagijata radova [download]
 
9. Predlog broja studenata za upis na: 
 a)postdiplomske magistarske studije na Arhitektonskom fakultetu  [download]
 b)postdiplomske magistarske studije na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo [download]
 c)postdiplomske specijalističke studije Bezbijednost i kriminalistika na Pravnom fakultetu [download]
 
10. Dopuna u organizaciji nastave na Metalurško-tehnološkom fakultetu [download]
 
11. Predlog Medicinskog fakulteta za utvrðivanje roka za završetak postdiplomskih magistarskih studija na Medicinskom fakultetu [download]
 
12.  [download]- Dopis rektora Univerziteta Mediteran [download]
 Zahtjev predstavnika studenata Filozofskog fakulteta [download]
 -Ponovni postupak u predmetu inspekcijskog nadzora Prosvjetnog inspektora [download]