Materijal sa sjednica Senata

2012. godina, XXX SJEDNICA III SAZIVA SENATA UNIVERZITETA CRNE GORE

Predsjednik Senata, prof. dr Predrag Miranović, rektor

nastavak XXX sjednica III saziva Senata Univerziteta  održaće se u četvrtak 11 oktobra 2012 godine u 10 časova.

Mjesto održavanja sjednice: Sala Senata u zgradi Rektorata, Podgorica, Cetinjska br. 2

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XXX sjednice III saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa XXIX sjednice III saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
  [download]-Izvještaj sa sjednice Strukovnog vijeća za prirodne i tehničke nauke 25.09.2012 [download]
  [download]-Izvještaj sa sjednice Strukovnog vijeća za društvene nauke 21.09.2012 [download]
 
1. Razmatranje referata iz Biltena br. 287 i ranije odloženih referata iz Biltena br. 286 i Biltena br. 283 (Filozofski fakultet)  
 Bilten br. 287 [download]
 Izvjestaji -pristupna predavanja po Biltenu br. 287 [download]
 Izvjestaj -inauguraciono predavanje po Biltenu br. 287 [download]
 Predlozi po Biltenu br. 287 [download]
 Bilten br. 286 [download]
 Izvjestaji-pristupna predavanja po Biltenu br. 286 [download]
 Predlozi po Biltenu br. 286 [download]
 Kompletan materijal po referatu za izbor u akademsko zvanje za predmete: Osnovi hotelskog menadžmenta, Meðukulturni menadžment, Menadžment animacija i Upravljanje kvalitetom u turizmu na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo [download]
 Bilten br. 283 [download]
 Predlozi po Biltenu br. 283 [download]
 Izvjestaji -inauguraciono predavanje po Biltenu 283 [download]
 
2. Imenovanje komisija za pisanje izvjestaja za izbor u akademska i naučna zvanje 
 Predlog Komisija-Prirodno-matematički fakultet [download]
 Predlog Komisije-Fakultet primijenjene fizioterapije [download]
 Predlog Komisije-Pravni fakultet [download]
 Predlog Komisija-Filozofski fakultet [download]
 Predlog Komisija-Medicinski fakultet [download]
 
3. Davanje saglasnosti na doktorske teme i imenovanje mentora i komisije 
 Predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Prirodno-matematički fakultet -Lidija Polović [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-Prirodno-matematički fakultet-Gordana Kasom [download]
 Predlog teme i mentora-Elektrotehnički fakultet-Tomo Popović [download]
 Predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Filozofski fakultet-Neda-Donat Krivokapić [download]
 Predlog teme i mentora- Fakultet polituičkih nauka - Jelisaveta Blagojević [download]
 
4. Verifikacija upisa u I godinu osnovnih studija na Univerzitetu Grne Gore za st. 2012/13 godinu  
 -Izvještaj Centralne komisije za upis [download]
 Tabelarni pregled broja upisanih studenata po rokovima [download]
 
5. Predlog Arhitektonskog fakulteta za izmjenu Pravilnika o uslovima, kriterijumima i postupku upisa na osnovne studije Univerziteta Crne Gore [download]
 
6. Donošenje odluke o angažovanju u nastavi u studijskoj 2012/13 godini 
 Tabelarni pregled prijavljenih i predloženih kandidata za angažovanje u nastavi po Eksternom konkursu Univerziteta [download]
 Predlozi jedinica i izvještaji stručnih komisija po Eksternom oglasu Univerziteta [download]
 Predlozi jedinica za angazovanje po internom oglasu [download]
 
7. Organizacija Programa cjeloživotnog učenja na Univerzitetu Crne Gore 
 Nacrt Strategije cjeloživotnog učenja na Univerzitetu Crne Gore za period 2012-2014 godina [download]
 Predlog Odluke o programima cjeloživotnog učenja na Univerzitetu Crne Gore [download]
 
8. Predlozi Centra za studije i kontrolu kvaliteta  
 a)Predlozi za realizaciju magistarskih studija na studijskom programu Geodezija [download]
 b) Predlog za evidenciju predmeta koji studenti polažu kroz programe mobilnosti [download]
 c)Inicijativa za pripremu uvoðenja prevencije plagijata radova [download]
 
9. Predlog broja studenata za upis na: 
 a)postdiplomske magistarske studije na Arhitektonskom fakultetu  [download]
 b)postdiplomske magistarske studije na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo [download]
 c)postdiplomske specijalističke studije Bezbijednost i kriminalistika na Pravnom fakultetu [download]
 
10. Dopuna u organizaciji nastave na Metalurško-tehnološkom fakultetu [download]
 
11. Predlog Medicinskog fakulteta za utvrðivanje roka za završetak postdiplomskih magistarskih studija na Medicinskom fakultetu [download]
 
12.  [download]- Dopis rektora Univerziteta Mediteran [download]
 Zahtjev predstavnika studenata Filozofskog fakulteta [download]
 -Ponovni postupak u predmetu inspekcijskog nadzora Prosvjetnog inspektora [download]