Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2012. godina, XXXI SJEDNICA III SAZIVA SENATA UNIVERZITETA CRNE GORE

Predsjednik Senata, prof. dr Predrag Miranović, rektor

XXXI Sjednice III Saziva Senata Univerziteta održaće se u četvrtak 25 oktobra 2012 godine, sa početkom u 10 časova.

Mjesto održavanje sjednice: Sala Senata Univerziteta Crne Gore, Podgorica, Cetinjska br. 2

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XXXI sjednice III saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa XXX sjednice III saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
  [download]Izvjestaj sa sjednice Strukovnog vijeća za drustvene nauke od 23.10.2012. godine [download]
  [download]Izvjestaj sa sjednice Strukovnog vijeća za prirodne i tehničke nauke od 23.10.2012. godine [download]
 
1. Razmatranje referata iz Biltena br. 288 i ranije odloženih referata iz Biltena br. 287  
 Bilten br. 288 [download]
 Izvještaji -inauguracionoa predavanje po Biltenu br. 288 [download]
 Izvjestaji -pristupna predavanja po Biltenu br. 288 [download]
 Kompletan materijal povodom referata objavljenog u Biltenu br. 288 za izbor u akademsko zvanje za predmete: Sistematika i uporedna anatomija kičmenjaka I,Sistematika i uporedna anatomija kičmenjaka II na PMF-u i Zoologija na Biotehničkom fakultetu  [download]
 Predlozi po Biltenu br. 288 [download]
 Bilten br. 287 [download]
 Predlozi po Biltenu br. 287 [download]
 
2. Imenovanje komisija za pisanje izvjestaja za izbor u akademska i naučna zvanja 
 Predlog Komisija-Ekonomski fakultet [download]
 Predlog Komisije-Fakultet primijenjene fizioterapije [download]
 
3. Davanje saglasnosti na doktorske teme i imenovanje mentora i komisije 
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-Prirodno-matematički fakultet-Gordana Kasom [download]
 Predlog teme i mentora- Fakultet političkih nauka - Jelisaveta Blagojević [download]
 Predlog teme i mentora-Ekonomski fakultet-Ana Gardašević [download]
 Predlog teme i mentora-Ekonomski fakultet-Milos Bigović [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-ETF-Zoran Miljanic [download]
 
4. Izmjene u organizaciji nastave za studijsku 2012/13 godinu na odjeljenju Mašinskog fakuloteta u Pljevljima [download]
 
5. Predmeti disciplinske odgovornosti studenata Ekonomskog fakulteta 
 Mišljenje radne grupe za pripremu mišljenja i davanje predloga o disciplinskoj odgovornosti studenata [download]
 Predlog Disciplinske Komisije i Vijeće Fakulteta  [download]
 
6. Predlog Arhitektonskog fakulteta za izmjenu Pravilnika o uslovima, kriterijumima i postupku upisa na osnovne studije Univerziteta Crne Gore [download]
 
7. Plan izdavačke djelatnosti za 2012 godinu [download]
 
8. Predlog broja studenata za upis na doktorske studije na Elektrotehničkom fakultetu [download]