Materijal sa sjednica Senata

2012. godina, XXXI SJEDNICA III SAZIVA SENATA UNIVERZITETA CRNE GORE

Predsjednik Senata, prof. dr Predrag Miranović, rektor

XXXI Sjednice III Saziva Senata Univerziteta održaće se u četvrtak 25 oktobra 2012 godine, sa početkom u 10 časova.

Mjesto održavanje sjednice: Sala Senata Univerziteta Crne Gore, Podgorica, Cetinjska br. 2

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XXXI sjednice III saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa XXX sjednice III saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
  [download]Izvjestaj sa sjednice Strukovnog vijeća za drustvene nauke od 23.10.2012. godine [download]
  [download]Izvjestaj sa sjednice Strukovnog vijeća za prirodne i tehničke nauke od 23.10.2012. godine [download]
 
1. Razmatranje referata iz Biltena br. 288 i ranije odloženih referata iz Biltena br. 287  
 Bilten br. 288 [download]
 Izvještaji -inauguracionoa predavanje po Biltenu br. 288 [download]
 Izvjestaji -pristupna predavanja po Biltenu br. 288 [download]
 Kompletan materijal povodom referata objavljenog u Biltenu br. 288 za izbor u akademsko zvanje za predmete: Sistematika i uporedna anatomija kičmenjaka I,Sistematika i uporedna anatomija kičmenjaka II na PMF-u i Zoologija na Biotehničkom fakultetu  [download]
 Predlozi po Biltenu br. 288 [download]
 Bilten br. 287 [download]
 Predlozi po Biltenu br. 287 [download]
 
2. Imenovanje komisija za pisanje izvjestaja za izbor u akademska i naučna zvanja 
 Predlog Komisija-Ekonomski fakultet [download]
 Predlog Komisije-Fakultet primijenjene fizioterapije [download]
 
3. Davanje saglasnosti na doktorske teme i imenovanje mentora i komisije 
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-Prirodno-matematički fakultet-Gordana Kasom [download]
 Predlog teme i mentora- Fakultet političkih nauka - Jelisaveta Blagojević [download]
 Predlog teme i mentora-Ekonomski fakultet-Ana Gardašević [download]
 Predlog teme i mentora-Ekonomski fakultet-Milos Bigović [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-ETF-Zoran Miljanic [download]
 
4. Izmjene u organizaciji nastave za studijsku 2012/13 godinu na odjeljenju Mašinskog fakuloteta u Pljevljima [download]
 
5. Predmeti disciplinske odgovornosti studenata Ekonomskog fakulteta 
 Mišljenje radne grupe za pripremu mišljenja i davanje predloga o disciplinskoj odgovornosti studenata [download]
 Predlog Disciplinske Komisije i Vijeće Fakulteta  [download]
 
6. Predlog Arhitektonskog fakulteta za izmjenu Pravilnika o uslovima, kriterijumima i postupku upisa na osnovne studije Univerziteta Crne Gore [download]
 
7. Plan izdavačke djelatnosti za 2012 godinu [download]
 
8. Predlog broja studenata za upis na doktorske studije na Elektrotehničkom fakultetu [download]