Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2012. godina, XXXII SJEDNICA III SAZIVA SENATA UNIVERZITETA CRNE GORE

Predsjednik Senata, prof. dr Predrag Miranović, rektor

XXXII Sjednica III saziva Senata Univerziteta održaće se u četvrtak, 29 novembra 2012 godine, sa početkom u 10 časova.

Mjesto održavanja sjednice:Sala Senata u zgradi Rektorata Univerziteta, Podgorica, Cetinjska br. 2

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XXXII sjednice III saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 - Zapisnik sa XXXI sjednice III saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Verifikacija mandata predstavnika Studentskog parlamenta u Senatu  [download]
 
1. Razmatranje referata iz Biltena br. 290 (Mašinski fakultet, Graðevinski fakultet, Fakultet dramskih umjetnosti i Elektrotehnički fakultet) i ranije odloženih referata iz Biltena br. 288 (Biotehnički fakultet i Istorijski institut) 
 Zaključak Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore [download]
 Bilten br. 290 [download]
 Izvjestaj -inauguraciono predavanje po Biltenu br. 290 [download]
 Predlozi po Biltenu br. 290 [download]
 Bilten br. 288 [download]
 Izvještaj-inauguraciono predavanje po Biltenu br. 288 [download]
 Predlozi po Biltenu 288 [download]
 
2. Imenovanje komisija za pisanje izvjestaja za izbor u akademska i naučna zvanje 
 Predlog Komisija-Fakultet političkih nauka [download]
 
3. Davanje saglasnosti na doktorske teme i imenovanje mentora i komisije 
 Predlog teme i mentora-Filozofski fakultet-Dragana Dedović [download]
 Predlog teme i mentora-Filozofski fakultet-Marija Mijušković [download]
 Predlog teme i mentora-Filozofski fakultet-Predrag Živković [download]
 Predlog teme i mentora-Filozofski fakultet-Sonja Špadijer [download]
 Predlog teme i mentora-Filozofski fakultet-Branka Živković [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-Filozofski fakultet-Milica Vuković [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-Filozofski fakultet-Vladimir Vojinović [download]
 Prigovor na proceduru formiranja Komisije za ocjenu doktorske disertacije Status usmenoga u crnogorskoj pripovijeci od 1990-2006, kanadidata Vladimira Vojinovića [download]
 Predlog teme i mentora-Fakultet za pomorstvo- Aleksandar Nikolić [download]
 Predlog teme i mentora-Graðevinski fakultet-Marijana Lazarevska [download]
 Predlog teme i mentora- Fakultet polituičkih nauka - Jelisaveta Blagojević [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-FPN-Isidora Damjanović [download]
 Predlog komisije za ocjenu doktorske disertacije-Medicinski fakultet-Brigita Smolović [download]
 
4. Usvajanje Pravila za realizaciju programa cjeloživotnog učenja 
 -Pravila za realizaciju programa cjeloživotnog učenja [download]
 -Pilot modul "preventivna fizioterapija" na Fakultetu primijenjene fizooterapije [download]
 -Pilot modul "Turistički animator i organizator dogaðaja" na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo [download]
 
5. Izmjene i dopune nastavnog plana i programa na primijenjenom postdiplomskom specijalističkom studijskom programu Računarstvo i informacione tehnologije na Prirodno-matematičkom fakultetu [download]
 
 
6. Donošenje odluke o angažovanju u nastavi u studijskoj 2012/13 godini na Metalurško-tehnološkom fakultetu [download]
 Predlog za izmjenu za angažovanje na FDU [download]
 
7. Zahtjevi za angažovanje na drugim visokoobrazovnim ustanovama van Univerziteta Crne Gore 
 Zahtjev-Arhitektonski fakultet-dr Goran Radović i dr Ilija Lalošević [download]
 
8. Predlozi jedinica za izdavanje diploma bachelor [download]
 
9. Molba studenata Pravnog fakulteta [download]