Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2013. godina, XXXIV SJEDNICA III SAZIVA SENATA UNIVERZITETA CRNE GORE

predsjednik Senata, prof dr Predrag Miranović, rektor

Sjednica će se održati 21. februara 2013. godine,  sa početkom u 10 časova

Mjesto održavanja sjednice, Sala Senata u zgradi Rektorata, Podgorica, Cetinjska br. 2

 

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XXXIV sjednice III saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Verifikacija mandata predstavnika asocijacije saradnika i studenata postdiplomskih i doktorskih studija Univerziteta Crne Gore u Senatu [download]
 Zapisnik sa XXXIII sjednice III saziva Senata Univerziteta [download]
 
1. Razmatranje ranije odloženih referata iz Biltena br. 293 (Ekonomski i Pravni fakultet), Biltena br. 290 (Fakultet likovnih umjetnosti), Biltena br. 288 (Arhitektonski fakultet, Prirodno-matematički fakultet, Pravni fakultet i Institut za strane jezike) i Biltena br. 286 (Farmaceutski fakultet) 
 Bilten br. 293 [download]
 Izvještaj-inauguraciono predavanje po Biltenu br. 293 [download]
 Predlozi po Biltenu br. 293 [download]
 Bilten br. 290 [download]
 Izvještaji-pristupna predavanja po Biltenu br. 290 [download]
 Predlozi po Biltenu br. 290 [download]
 Bilten br. 288 [download]
 Izvještaji-pristupna predavanja po Biltenu br. 288 [download]
 Predlozi po Biltenu br. 288 [download]
 Kompletan materijal povodom referata objavljenog u Biltenu br. 288 za izbor u akademsko zvanje za predmete: Sistematika i uporedna anatomija kičmenjaka I,Sistematika i uporedna anatomija kičmenjaka II na PMF-u i Zoologija na Biotehničkom fakultetu  [download]
 Bilten br. 286 [download]
 Izvjestaj -pristupno predavanje po Billtenu br 286 [download]
 Predlog po Biltenu br. 286 [download]
 
2.  [download]Predlog komisije-Ekonomski fakultet [download]
 Predlog Komisije-Fakultet za turizam i hotelijerstvo [download]
 Predlog Komisije-Fakultet primijenjene fizioterapije [download]
 
 Predlog Komisija-Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 Predlog Komisije-Fakultet za pomorstvo [download]
 Predlog za izmjenu člana Komisije-Filozofski fakultet [download]
 Predlog komisije-Pravni fakultet [download]
 Predlog Komisija-Medicinski fakultet [download]
 Predlog Komisije-Mašinski fakultet [download]
 
3. Davanje saglasnosti na doktorske teme i imenovanje mentora i komisije 
 Predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Prirodno-matematički fakultet fakultet-Gordana Kasom [download]
 Predlog teme i mentora-Fakultet za sport i fizičko vaspitanje-Aldijana Muratović [download]
 Predlog teme i mentora-Filozofski fakultet-Marija Mijušković [download]
 Predlog teme i mentora-Filozofski fakultet-Predrag Živković [download]
 Predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Filozofski fakultet-Milica Vuković [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-Filozofski fakultet-Marija Krstajić [download]
 Predlog komisije za ocjenu doktorske disertacije-ETF-Marko Simeunović [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-Ekonomski fakultet-Tatjana Janković [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-Ekonomski fakultet-Nikola Perović [download]
 Predlog teme i mentora-Medicinski fakultet-Maloku Halit [download]
 Predlog teme i mentora-Medicinski fakultet-Arsim Kurti [download]
 Predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Medicinski fakultet-Brigita Smolović [download]
 Verifikacija odluke o upisu na doktorske studije na Prirodno-matematičkom fakultetu [download]
 
4. Razmatranje Elaborata o opravdanosti osnivanja postdiplomskog specijalističkog primijenjenog studijskog programa Sportski menadžment na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje [download]
 
5. Razmatranje Elaborata o opravdanosti osnivanja postdiplomskog akademskog magistarskog studijskog programa Kniževno prevoðenje na Filozofskom fakultetu [download]
 
6. Razmatranje Elaborata o opravdanosti osnivanja postdiplomskog specijalističkog akademskog studijskog programa Pedagoško-didaktičko-psihološkog obrazovanja predmetnih nastavnika na Filozofskom fakultetu [download]
 
7. Predlog Centra za kontrolu i kvalitet studija Univerziteta Crne Gore za realizaciju magistarskih studija na studijskom programu Geodezija [download]
 
8. Predlozi jedinica za izmjene u organizaciji nastave za ljetnji semestar studijske 2012/13 godine [download]
 
9. Zahtjevi za angažovanje na drugim visokoobrazovnim ustanovama van Univerziteta Crne Gore [download]
 
10. Predmeti disciplinske odgovornosti studenata Ekonomskog fakulteta 
 Mišljenje i predlog Radne grupe Univerziteta [download]
 Predlozi Vijeća Ekonomskog fakulteta i disciplinske komisije [download]