Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2013. godina, XXXVI SJEDNICA III SAZIVA UNIVERZITETA CRNE GORE

Predsjednik Senata, prof. dr Predrag Miranović, rektor

XXXVI sjednica III saziva Senata Univerziteta održaće se u četvrtak,  18 aprila 2013. godine,  sa početkom u 12 časova

Mjesto održavanja sjednice: .Sala Senata u zgradi Rektorata, Podgorica Cetinjska br. 2

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XXXVi sjednice III saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa XXXV sjednice III saziva Senata Univerziteta [download]
 
1. Imenovanje komisija za pisanje izvještaja za izbor u akademska i naučna zvanja 
 Predlog komisije-Prirodno-matematički fakultet [download]
 Predlog komisija-Ekonomski fakultet [download]
 
2. Davanje saglasnosti na doktorske teme i imenovanje mentora i komisije  
 Predlog teme i metora-Fakultet za pomorstvo-Dragan Radović [download]
 Predlog teme i metora-Fakultet za pomorstvo-Jelena Stijepčević [download]
 Predlog teme i mentora-Fakultet političkih nauka-Dritan Abazović [download]
 
3. Upisna politika za studijsku 2013/2014. godinu (broj studenata za upis na osnovne i postdiplomske specijalističke studije i razmjena mišljenja oko visine školarine) 
 Tabele-Uporedni predlog broja studenata za upis za studijsku 2013/14. godinu i konkursa za upis za prethodnu godinu  [download]
 Predlozi organizacionih jedinica o broju studenata za upis za studijsku 2013/14 godinu sa obrazloženjem  [download]
 Analiza odnosa ponude i tražnje na tržištu rada koja se zasniva na podacima dobijenim tokom realizacije programa Stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem kao osnov za kreiranje upisne politike na ustanovama visokog obrazovanja, koju je pripremio Savjet za unapreðenje poslovnog ambijenta, regulator [download]
 Dopis Savjeta za visoko obrazovanje [download]
 
4. Predlozi jedinica za izmjene u organizaciji nastave za ljetnji semestar studijske 2012/13 godine [download]
 
5. Predlog Elaborata o opravdanosti osnivanja akademskih postdiplomskih magistarskih studija „Energetska efikasnost, obnovljivi izvori energije i zaštita životne sredine-ENERESE“ multidisciplinarne studije Univerziteta Crne Gore [download]
 Dopis Metalurško-tehnološkog fakulteta [download]
 
6. Predlog odluke o dodjeli Plakete svršenim studentima osnovnih studija Univerziteta Crne Gore koji su studije završili studijske 2011/12 godinu. [download]
 
7. Zahtjev Studentskog parlamenata za odobravanje avgustovskog ispitnog roka [download]
 
8. Realizacija mjera iz Akcionog plana u vezi sa preporukama komisije za spoljašnju evaluaciju u postupku reakreditacije Univerziteta Crne Gore za period 2012-2017 godine [download]
 
9. Predlozi strukture vijeća organizacionih jedinica Univerziteta (Institut za strane jezike i Institut za biologiju mora) 
 Predlog-Institut za biologiju mora [download]
 Predlog-Institut za strane jezike [download]
 
10. Predmeti disciplinske odgovornosti studenata Ekonomskog fakulteta 
 Predlozi Vijeća Ekonomskog fakulteta i disciplinske komisije [download]
 Radna grupa Univerziteta po pitanju disciplinske odgovornosti studenata [download]
 
11. Predlozi jedinica za izdavanje diplome bachelor [download]
 
12. Pitanja i predlozi [download]