Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2013. godina, II sjednica IV saziva Senata Univeriteta Crne Gore

predsjednik Senata, prof. dr Predrag Miranović, rektor

II sjednica IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore održaće se u četvrtak 13 juna 2013 godine, sa pocetkom u 10 casova

Mjesto održavanje sjednice: Sala Senata u zgradi Rektorata, Podgorica, Cetinjska br. 2

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red II sjednice IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Verifikacija mandata predstavnika Fakulteta političkih nauka u Strukovnom vijeću za društvene nauke  [download]
 Zapisnik sa I sjednice IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 
1. Razmatranje referata iz Biltena br. 301, Biltena br. 300 i ranije odloženih referata iz Biltena br. 298 i Biltena br. 296 
 Bilten br. 301 [download]
 Izvještaj-pristupno predavanja po Biltenu br. 301 [download]
 Predlozi po Biltenu br. 301 [download]
 Bilten br. 300 [download]
 Izvještaji-pristupna predavanja po Biltenu br. 300 [download]
 Predlozi po Biltenu br. 300 [download]
 Bilten br. 298 [download]
 Predlozi po Biltenu br. 298 [download]
 Bilten br. 296 [download]
 
2. Davanje saglasnosti na doktorske teme i imenovanje mentora i komisija (ispravka tehničke greške u odluci Senata Univerziteta br. 08-1032/1 od 23.05.2013. godine) [download]
 
3. Predlog Elaborata o opravdanosti osnivanja postdiplomskih akademskih magistarskih studija energetska efikasnost, obnovljivi izvori energije i uticaj na životnu sredinu (ENERESE) [download]
 Dopis Graðevinskog fakulteta u vezi sa Elaboratom o opravdanosti osnivanja akademskih postdiplomskih magistarskih studija „Energetska efikasnost, obnovljivi izvori energije i uticaj na životnu sredinu-ENERESE“ [download]