Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2013. godina, III sjednica IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore

predsjednik Senata, prof. dr Predrag Miranović, rektor

III sjednica IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore održaće se u četvrtak 27 juna, sa početkom u 10 časova

Mjesto održavanja sjednice : Sala Senata u zgradi Rektorata, Podgorica, Cetinjska br. 2

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red III sjednice IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa II sjednice IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Verifikacija mandata predstavnika Biotehničkog fakulteta u Senatu i Strukovnom vijeću za prirodne i tehničke nauke  [download]
 
1. Razmatranje referata iz Biltena br. 304 i ranije odloženih referata iz Biltena br. 301 i Biltena br 298  
 Bilten br. 304 [download]
 Izvještaji-inauguraciona predavanje po Biltenu br. 304 [download]
 Predlozi po Biltenu br. 304 [download]
 Izvještaji-pristupnao predavanja po Biltenu br. 304 [download]
 Bilten br. 301 [download]
 Izvještaji-inauguraciono predavanje po Biltenu br. 301 [download]
 Predlozi po Biltenu br. 301 [download]
 Materijal povodom referata za izbor nastavnika za predmete:Istorija srednjevjekovne i renesansne filozofije i Istorija novovjekovne filolofije na studijskom programu Filozofija na Filozofskom fakultetu [download]
 Bilten br. 298 [download]
 Predlozi po Biltenu br. 298 [download]
 
2.  [download]Predlog Komisije-Fakultet za turizam i hotelijerstvo [download]
 
 Predlog Komisije-Prirodno-matematički fakultet [download]
 
3. Davanje saglasnosti na doktorske teme i imenovanje mentora i komisija  
 Predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-PMF-Aleksandar Popović [download]
 Predlog teme i mentora-Elektrotehnički fakultet-Sidita Duli [download]
 Predlog teme i mentora-Filozofski fakultet-Milun Lutovac [download]
 Predlog teme i mentora-Filozofski fakultet-Dragana Dedović [download]
 Predlog teme i mentora-Filozofski fakultet-Predrag Živković [download]
 Predlog teme i mentora-Filozofski fakultet-Vasilj Jovović [download]
 Predlog teme i mentora-Filozofski fakultet-Željko Rutović [download]
 Predlog teme i mentora-Filozofski fakultet-Zoran Jovović [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-Filozofski fakultet-Deja Piletić [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-Filozofski fakultet-Vanja Vukićević [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-Filozofski fakultet-Marina Krstajić [download]
 Predlog teme i mentora-Ekonomski fakultet-Ljiljana Pjerotić [download]
 Predlog teme i mentora-Ekonomski fakultet-Bojana Femić [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-Ekonomski fakultet-Marija Janković [download]
 Predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Ekonomski fakultet-Nikola Perović [download]
 Predlog teme i mentora-fFakultet za sport i fizičko vaspitanje-Gabriela Doina Tanase [download]
 
4. Predlog Mjerila za izbor u akademska i naučna zvanja [download]
 
5. Akademski kalendar za studijsku 2013/14 godinu [download]
 
6. Imenovanje Centralne komisije za upis [download]
 
7. Organizacija nastave za studijsku 2013/14 godinu (sa informacijom o Eksternom oglasu) 
 Organizacija nastave za studijsku 2013/14 godinu nalazi se na linku-http://www.ucg.ac.me/cg/nastava/2013-2014.php [download]
 Informacija o predmetima za Eksterni oglas Univerziteta [download]
 Dopis Farmaceutskog fakulteta [download]
 Dopis Prirodno-matematičkog fakulteta [download]
 
8. Predlog izmjena strukture i sadržine (nastavnog plana i programa-ECTS kataloga) osnovnog i postdiplomskog specijalističkog studijskog programa Drumski saobraćaj na Mašinskom fakultetu [download]
 
9. Predlog strukture vijeća Muzičke akademije [download]
 Mišljenje u vezi strukture Vijeća Ekonomskog fakulteta [download]
 
10. Predlozi broja studenata za upis na postdiplomske magistarske i doktorske studije [download]
 
11. Predlozi organizacionih jedinica za povećanje broja studenata za upis [download]
 
12. Predlog Elaborata o opravdanosti osnivanja akademskih postdiplomskih magistarskih studija „Energetska efikasnost, obnovljivi izvori energije i uticaj na životnu sredinu-ENERESE“  [download]
 
13. Zahtjev Studentskog parlamenta [download]
 
14. Ispravka strukture postdiplomskog studijskog programa Prevodilaštvo na Institutu za strane jezike [download]