Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2013. godina, IV sjednica IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore

predsjednik Senata, prof. dr Predrag Miranović, rektor

IV sjednica IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore održaće se u četvrtak 11.07.2013. godine, sa početkom u 10 časova

Mjesto održavanja sjednice.Sala Senata u zgradi Rektorata, Podgorica, Cetinjska br. 2

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red IV sjednice IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa III sjednice IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Verifikacija mandata predstavnika Fakulteta političkih nauka u Senatu  [download]
 
1. Razmatranje ranije odloženih referata iz Biltena br. 304, Biltena br. 301 i Biltena br. 298 
 Bilten br. 304 [download]
 Predlog po Biltenu br. 304 i kompletan materijal po referatu za izbor nastavnika za predmete Gitara i Kamerna muzika na Muzičkoj akademiji [download]
 Bilten br. 301 [download]
 Predlog po Biltenu br. 301 [download]
 Bilten br. 298 [download]
 Predlog po Biltenu br. 298 [download]
 
2. Imenovanje komisija za pisanje izvještaja za izbor u akademska i naučna zvanja 
 Predlog Komisije-Fakultet za turizam i hotelijerstvo [download]
 Predlog komisija-Biotehnički fakultet [download]
 Predlog komisije-Prirodno-matematički fakultet [download]
 Predlog Komisija-Fakultet za pomorstvo [download]
 Predlog Komisije-Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 Predlog Komisija-Filozofski fakultet [download]
 Predlog Komisija-Elektrotehnički fakultet [download]
 
3. Davanje saglasnosti na doktorske teme i imenovanje mentora i komisija  
 Predlog teme i mentora-Fakultet za pomorstvo-Nada Marstijepović [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-PMF-Anðelka Šćepanović [download]
 Predlog komisije za ocjenu- doktorske disertacije-ETF-Tatjana Dlabač [download]
 
4. Informacija o broju upisanih studenata na osnovne studije Univerziteta Crne Gore za studijsku 2013/14 godine (I i II upisni rok) [download]
 Tabelanri pregled broja prijavljenih kandidata za studijsku 2013/14 godinu (I i II upisni rok) [download]
 Tabelarni pregled broja studenata za upis na osnovne studije za studijsku 2013/14 godinu (I i II upisni rok)-preliminarni podaci [download]
 Izvještaj Centralne komisije za upis [download]
 
5.  [download]Interni oglas Univerziteta od 28.06.2013. godine [download]
 Predlozi organizacionih jedinica po internom oglasu Univerziteta [download]
 
 
6. Amandmani na Mjerila za izbor u akademska i naučna zvanja [download]
 
7. Predlozi broja studenata za upis na postdiplomske magistarske i doktorske studije [download]
 
8. Predlozi jedinica za izdavanje diplome bachelor [download]
 
9. Predlog dodatnog broja studenata za upis na Arhitektonskom fakultetu [download]
 
10. Predlog Vijeća Mašinskog fakulteta za izmjene nastavnog plana i programa [download]
 
11. Utvrðivanje strukture Vijeća Fakulteta političkih nauka [download]
 
12. Pitanja i predlozi [download]