Materijal sa sjednica Senata

2013. godina, VI sjednica IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore

Predsjednik Senata, prof dr Predrag Miranović, rektor

VI sjednica IV saziva Senata  održaće se u četvrtak 26 septembra 2013 godine,  sa početkom u 10 časova

Mjesto održavanja sjednice: Sala Senata u zgradi Rektorata, Podgorica, Cetuinjska br. 2

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red VI sjednice IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa V sjednice IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 
1. Razmatranje referata iz Biltena br. 307 i Biltena br. 306 
 Bilten br. 307 [download]
 Izvještaji-pristupna predavanja po Biltenu br. 307 [download]
 Izvještaji-inauguracionA predavanje po Biltenu br. 307 [download]
 Predlozi po Biltenu br. 307 [download]
 Bilten br. 306 [download]
 Izvještaji-pristupna predavanja po Biltenu br. 306 [download]
 Predlozi po Biltenu br. 306 [download]
 Realizacija konkursa za izbor u akademsko zvanje - Pravni fakultet [download]
 Realizacija konkursa za izbor u akademsko zvanje-Graðevinski fakultet [download]
 
2. Imenovanje komisija za pisanje izvještaja za izbor u akademska i naučna zvanja 
 Predlog Komisija-Medicinski fakultet [download]
 Predlog komisije-Prirodno-matematički fakultet [download]
 Predlog komisija-Mašinski fakultet [download]
 Predlog Komisije-Graðevinski fakultet [download]
 Predlog Komisije-Istorijski institut [download]
 Predlog Komisije-Fakultet za pomorstvo [download]
 Predlog Komisije-Fakultet dramskih umjetnosti [download]
 Predlog komisija-Institut za biologiju mora [download]
 
3. Davanje saglasnosti na doktorske teme i imenovanje mentora i komisija  
 Predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-PMF-Vlatko Kastratović [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-PMF-Miloje Šundić [download]
 Predlog teme i mentora-ETF-Žarko Zečević [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-Fakultet političkih nauka-Nenad Koprivica [download]
 Predlog teme i mentora-Fakultet Političkih nauka-Vladimir Ðurović [download]
 
4. Realizacija Eksternog oglasa Univerziteta od 27.08.2013. godine [download]
 tabelarni pregled prijavljenih i predloženih kandidata po Eksternog oglasu Univerziteta [download]
 Predlozi jedinica po Eksternom oglasu [download]
 
5. Struktura Vijeća organizacionih jedinica 
 Istorijski institut [download]
 Fakultet političkih nauka [download]
 
6. Predlog Centra za kontrolu i kvalitet studija Univerziteta Crne Gore za realizaciju magistarskih studija na studijskom programu Geodezija [download]
 
7. Zahtjevi za angažovanje na drugim visokoobrazovnim ustanovama van Univerziteta Crne Gore 
 Zahtjev prof. mr Ane Matić [download]
 
8. Pitanja i predlozi [download]