Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2013. godina, VI sjednica IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore

Predsjednik Senata, prof dr Predrag Miranović, rektor

VI sjednica IV saziva Senata  održaće se u četvrtak 26 septembra 2013 godine,  sa početkom u 10 časova

Mjesto održavanja sjednice: Sala Senata u zgradi Rektorata, Podgorica, Cetuinjska br. 2

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red VI sjednice IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa V sjednice IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 
1. Razmatranje referata iz Biltena br. 307 i Biltena br. 306 
 Bilten br. 307 [download]
 Izvještaji-pristupna predavanja po Biltenu br. 307 [download]
 Izvještaji-inauguracionA predavanje po Biltenu br. 307 [download]
 Predlozi po Biltenu br. 307 [download]
 Bilten br. 306 [download]
 Izvještaji-pristupna predavanja po Biltenu br. 306 [download]
 Predlozi po Biltenu br. 306 [download]
 Realizacija konkursa za izbor u akademsko zvanje - Pravni fakultet [download]
 Realizacija konkursa za izbor u akademsko zvanje-Graðevinski fakultet [download]
 
2. Imenovanje komisija za pisanje izvještaja za izbor u akademska i naučna zvanja 
 Predlog Komisija-Medicinski fakultet [download]
 Predlog komisije-Prirodno-matematički fakultet [download]
 Predlog komisija-Mašinski fakultet [download]
 Predlog Komisije-Graðevinski fakultet [download]
 Predlog Komisije-Istorijski institut [download]
 Predlog Komisije-Fakultet za pomorstvo [download]
 Predlog Komisije-Fakultet dramskih umjetnosti [download]
 Predlog komisija-Institut za biologiju mora [download]
 
3. Davanje saglasnosti na doktorske teme i imenovanje mentora i komisija  
 Predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-PMF-Vlatko Kastratović [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-PMF-Miloje Šundić [download]
 Predlog teme i mentora-ETF-Žarko Zečević [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-Fakultet političkih nauka-Nenad Koprivica [download]
 Predlog teme i mentora-Fakultet Političkih nauka-Vladimir Ðurović [download]
 
4. Realizacija Eksternog oglasa Univerziteta od 27.08.2013. godine [download]
 tabelarni pregled prijavljenih i predloženih kandidata po Eksternog oglasu Univerziteta [download]
 Predlozi jedinica po Eksternom oglasu [download]
 
5. Struktura Vijeća organizacionih jedinica 
 Istorijski institut [download]
 Fakultet političkih nauka [download]
 
6. Predlog Centra za kontrolu i kvalitet studija Univerziteta Crne Gore za realizaciju magistarskih studija na studijskom programu Geodezija [download]
 
7. Zahtjevi za angažovanje na drugim visokoobrazovnim ustanovama van Univerziteta Crne Gore 
 Zahtjev prof. mr Ane Matić [download]
 
8. Pitanja i predlozi [download]