Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2013. godina, VII sjednica IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore

Predsjednik Senata, prof. dr Predrag Miranović, rektor

VII sjednica IV saziva Senata održaće se u četvrtak 31.oktobra  2013 godine, sa početkom u 10 časova

Mjesto održavanja sjednice:Sala Senata u zgradi Rektorata,Podgorica, Cetinjska br. 2

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red VII sjednice IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa V sjednice IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa VI sjednice IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 
1. Imenovanje komisija za pisanje izvještaja za izbor u akademska i naučna zvanja 
 Predlog Komisije-Metalurško-tehnološki fakultet [download]
 Predlog komisija-Medicinski fakultet [download]
 Predlog komisija-Ekonomski fakultet [download]
 
2. Davanje saglasnosti na doktorske teme i imenovanje mentora i komisija  
 Predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-PMF-Nikola Svrkota [download]
 Predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-PMF-Anðelka Šćepanović [download]
 Predlog teme i mentora-PMF-Sonja Ivanović [download]
 Predlog komisije za ocjenu doktorske disertacije-Medicinski fakultet-Marija Antunović [download]
 Predlog teme i mentora-Ekonomski fakultet-Vladan Martić [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-Ekonomski fakultet-Željka Asanović [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-Ekonomski fakultet-Igor Pejović [download]
 Predlog komisije za odbranu doktorske disertacije-ETF-Tatjana Dlabač [download]
 Predlog teme i mentora-Filozofski fakultet-Zoran Jovović [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-Filozofski fakultet-Jelena Bašanović-Čečović [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-Filozofski fakultet-Goran Ćeranić [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-Filozofski fakultet-Mihaela Lalić [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-Filozofski fakultet-Sanja Crnogorac [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-Filozofski fakultet-Danijela Ristić [download]
 Predlog teme i mentora-Filozofski fakultet-Obrad Samardžić [download]
 Verifikacija odluke o upisu na doktorske studije na Prirodno-matematičkom fakultetu  [download]
 Verifikacija odluke o upisu na doktorske studije na Medicinskom fakultetu [download]
 
3. Razmatranje Elaborata o opravdanosti osnivanja postdiplomskih primijenjenih specijalisitičkih studija na Visokoj medicinskoj školi u Beranama [download]
 
4. Razmatranje Elaborata o opravdanosti osnivanja postdiplomskih magistarskih studija inkluzivna pedagogija na Filozofskom fakultetu  [download]
 
5. Realizacija Eksternog oglasa od 27.08.2013. godine i Internog oglasa Univerziteta od 12.jula 2013. godine za angažovanje u nastavi za studijsku 2013/14 godinu 
 Realizacija Eksternog oglasa [download]
 Realizacija Internog oglasa [download]
 
6. Imenovanje Radne grupe za davanje mišljenja i predloga po pitanjima disciplinske odgovornosti studenata iz nadležnosti Senata 
 
7. Predlog broja studenata za upis na doktorske studije na Elektrotehničkom fakultetu [download]
 Predlog Vijeća Fakulteta političkih nauka za upis dodatnog broja studenata na postdiplomske magistarske studije [download]
 
8. Predlog Centra za kontrolu i kvalitet studija Univerziteta Crne Gore za realizaciju magistarskih studija na studijskom programu Geodezija [download]
 
9. Zahtjevi za angažovanje na drugim visokoobrazovnim ustanovama van Univerziteta Crne Gore 
 Zahtjev prof. Prof. dr Borko Vujičić [download]
 
10. Predlozi jedinica za izdavanje diplome bachelor [download]
 
11. Pitanja i predlozi [download]