Materijal sa sjednica Senata

2013. godina, VII sjednica IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore

Predsjednik Senata, prof. dr Predrag Miranović, rektor

VII sjednica IV saziva Senata održaće se u četvrtak 31.oktobra  2013 godine, sa početkom u 10 časova

Mjesto održavanja sjednice:Sala Senata u zgradi Rektorata,Podgorica, Cetinjska br. 2

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red VII sjednice IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa V sjednice IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa VI sjednice IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 
1. Imenovanje komisija za pisanje izvještaja za izbor u akademska i naučna zvanja 
 Predlog Komisije-Metalurško-tehnološki fakultet [download]
 Predlog komisija-Medicinski fakultet [download]
 Predlog komisija-Ekonomski fakultet [download]
 
2. Davanje saglasnosti na doktorske teme i imenovanje mentora i komisija  
 Predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-PMF-Nikola Svrkota [download]
 Predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-PMF-Anðelka Šćepanović [download]
 Predlog teme i mentora-PMF-Sonja Ivanović [download]
 Predlog komisije za ocjenu doktorske disertacije-Medicinski fakultet-Marija Antunović [download]
 Predlog teme i mentora-Ekonomski fakultet-Vladan Martić [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-Ekonomski fakultet-Željka Asanović [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-Ekonomski fakultet-Igor Pejović [download]
 Predlog komisije za odbranu doktorske disertacije-ETF-Tatjana Dlabač [download]
 Predlog teme i mentora-Filozofski fakultet-Zoran Jovović [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-Filozofski fakultet-Jelena Bašanović-Čečović [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-Filozofski fakultet-Goran Ćeranić [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-Filozofski fakultet-Mihaela Lalić [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-Filozofski fakultet-Sanja Crnogorac [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-Filozofski fakultet-Danijela Ristić [download]
 Predlog teme i mentora-Filozofski fakultet-Obrad Samardžić [download]
 Verifikacija odluke o upisu na doktorske studije na Prirodno-matematičkom fakultetu  [download]
 Verifikacija odluke o upisu na doktorske studije na Medicinskom fakultetu [download]
 
3. Razmatranje Elaborata o opravdanosti osnivanja postdiplomskih primijenjenih specijalisitičkih studija na Visokoj medicinskoj školi u Beranama [download]
 
4. Razmatranje Elaborata o opravdanosti osnivanja postdiplomskih magistarskih studija inkluzivna pedagogija na Filozofskom fakultetu  [download]
 
5. Realizacija Eksternog oglasa od 27.08.2013. godine i Internog oglasa Univerziteta od 12.jula 2013. godine za angažovanje u nastavi za studijsku 2013/14 godinu 
 Realizacija Eksternog oglasa [download]
 Realizacija Internog oglasa [download]
 
6. Imenovanje Radne grupe za davanje mišljenja i predloga po pitanjima disciplinske odgovornosti studenata iz nadležnosti Senata 
 
7. Predlog broja studenata za upis na doktorske studije na Elektrotehničkom fakultetu [download]
 Predlog Vijeća Fakulteta političkih nauka za upis dodatnog broja studenata na postdiplomske magistarske studije [download]
 
8. Predlog Centra za kontrolu i kvalitet studija Univerziteta Crne Gore za realizaciju magistarskih studija na studijskom programu Geodezija [download]
 
9. Zahtjevi za angažovanje na drugim visokoobrazovnim ustanovama van Univerziteta Crne Gore 
 Zahtjev prof. Prof. dr Borko Vujičić [download]
 
10. Predlozi jedinica za izdavanje diplome bachelor [download]
 
11. Pitanja i predlozi [download]