Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2014. godina, XIX sjednica IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore

Predsjednik Senata, prof. Radmila Vojvodić, rektor

XIX sjednica IV saziva Senata zakazana je za četvrtak 04. septembar 2014. godine, sa početkom u 10 časova.

Mjesto održavanja sjednice: Sala Senata u zgradi Rektorata, Podgorica, Cetinjska br. 2

 

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XIX sjednice IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa XVIII sjednice IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 - Konstatovanje prestanka mandata članovima Senata izabranim na funkciju prorektora Univerziteta Gore Gore [download]
 -Verifikacija mandata novih članova Senata [download]
 - Konstatovanje prestanka mandata članu Upravnog odbora Univerziteta Crne izabranog od strane Senata [download]
 
1. Pokretanje procedure za izbor jednog predstavnika akademskog osoblja u Upravni odbor Univerziteta Crne Gore 
 
2. Organizacija nastave za studijsku 2014/15 godinu  
 Tabelarni pregled prijavljenih i predloženih kandidata za angažovanje u nastavi za studijsku 2014/15 godinu po Eksternom oglasu Univerziteta od 12.07.2014. godine [download]
 Predlozi vijeća organizacionih jedinica po Eksternom oglasu Univerziteta od 12.07.2014. godine i izvjestaji stručnih komisija [download]
 Predlozi vijeca organizacionih jedinica u vezi organizacije nastave [download]
 Predlog predmeta za koje je potrebno raspisati novi eksterni oglas Univerziteta [download]
 
3. Predlog Pravila postupka izbora u akademska i naučna zvanja  [download]
 
4. Informacija o broju upisanih studenata na osnovne studije Univerziteta Crne Gore za studijsku 2014/15 godinu (I,II i III upisni rok) 
 Preliminarni tabelarni pregled prijavljenih i upisanih studenata za sva tri upisna roka na osnovne studije Univerziteta Crne Gore [download]
 Predlozi organizacionih jedinica u vezi sa dodatnim brojem studenata za upis  [download]
 
5. Zahtjev za odobravanje sabatskog odsustva 
 Zahtjev za odobravanje sabatskog odsustva-prof. dr Vjera Begović [download]
 Zahtjev za odobravanje sabatskog odsustva-prof. dr Filip Kovačević [download]
 
6. Predlozi jedinica za izdavanje diplome bachelor [download]
 
7. Pitanja i predlozi [download]
 
8. Zahtjevi za angažovanje na drugim visokoobrazovnim ustanovama van Univerziteta Crne Gore 
 Zahtjev za angazovanje-Ekonomski fakultet [download]
 Zahtjev za angažovanje-Biotehnički fakultet-Snježana Hrnčić [download]
 Zahtjev za angažovanje-Mašinski fakultet [download]
 
9. Predlog broja studenata za upis na postdiplomske magistarske studije za studijsku 2014/15 godinu [download]