Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2014. godina, XX sjednica IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore

Predsjednik Senata, prof. Radmila Vojvodić, rektor

XX sjednica IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore zakazana je za četvrtak 18 septembar 2014. godine, sa početkom u 10 časova.

Mjesto održavanja sjednice: Sala Senata u zgradi Rektorata Univerziteta Crne Gore, Podgorica Cetinjska br. 2

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XX sjednice IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Verifikacija mandata predstavnika asocijacije saradnika i studenata postdiplomskih i doktorskih studija Univerziteta Crne Gore u Senatu [download]
 
1. Analiza problema u organizaciji i realizaciji nastave za studijsku 2014/15. godinu 
 
2. Angažovanje u nastavi za studijsku 2014/15 godinu  
 Tabelarni pregled prijavljenih i predloženih kandidata za angažovanje u nastavi za studijsku 2014/15 godinu po Eksternom oglasu Univerziteta od 12.07.2014. godine [download]
 Tabelarni prikaz prijavljenih i predložih kandidata po eksternomo0glasu od 06.09.2014. godine [download]
 Predlozi Vijeća Filozofskog fakulteta po Eksternom oglasu od 06.09.2014. godine [download]
 Predlozi Vijeća Filozofskog fakulteta po Eksternom oglasu od 12.07.2014. godine [download]
 Predlozi Vijeća Ekonomskog fakulteta po Eksternom oglasu od 12.07.2014. godine [download]
 Predlog Vijeća Muzičke akademije po Eksternom oglasu od 06.09.2014. godine [download]
 
3. Kratkoročni (jednogodišnji) i srednjoročni (trogodišnji) aspekti plana reorganizacije i intergracije Univerziteta Crne Gore 
 Izvještaj o o evaluaciji Univerziteta Crne Gore od 26. avguusta 2014. godine koji je pripremio Evaluacioni tim Programa institucionalne evaluacije (IEP) EUA [download]
 Predlozi u vezi smjjernica i preporuka iz Evaluacionog izvješzaja [download]
 
4. Predstavka doc. dr Anete Spajić [download]
 
5. Predlozi organizacionih jedinica za povećanje broja studenata za upis [download]
 
6. Predlozi komisija za inauguraciona predavanja  [download]
 
7. Informacije i pitanja