Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2014. godina, XXII sjednica IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore

Predsjednik Senata, prof. dr Radmila Vojvodić, rektor

XXII sjednica IV saziva Senata zakazana je za četvrtak 27. novembar 2014. godine, sa pocetkom u 10 časova.

Mjesto održavanja sjednice.Sala Senata u zgradi Rektorata, Podgorica Cetinjska broj 2

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XXIII sjednice IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa sjednice Senata od 13.11.-14.11.2014. godine [download]
 Zapisnik sa XXI sjednice IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Verifikacija mandata predstavnika Studentskog parlamenta u Senatu [download]
 Verifikacija mandata predstavnika Farmaceutskog fakulteta u Senatu i Strukovnom vijeću za prirodne i tehničke nauke  [download]
 
1. Referati iz Biltena br. 330 
 Bilten br. 330 [download]
 Izvještaji-inauguraciona predavanja po Biltenu br. 330 [download]
 Predlozi po Biltenu br. 330 [download]
 Prigovor Tatjana Perovic [download]
 
2. Imenovanje komisija za pisanje izvještaja za izbor u akademska i naučna zvanja 
 Predlog komisije -Fakultet za pomorstvo [download]
 Predlog komisije-Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 Predlog komisija-Fakultet likovnih umjetnosti [download]
 Predlog komisija-Graðevinski fakultet [download]
 Predlog za izmjenu člana komisije-Filozofski fakultet [download]
 
3. Doktorske disertacije (imenovanje komisija,ocjena podobnosti doktorske teze kandidata, odreðivanje mentora, utvrðivanje ispunjenosti uslova i razmatranje izvještaja komisije za ocjenu doktorske disertacije) 
 OBRAZAC D3:Izvještaj o ocjeni doktorske disetracije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Mr Marija Antunović-Medicinski fakultet [download]
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Mr Goran Šuković-Prirodno-matematički fakultet [download]
 OBRAZAC D3:Izvještaj o ocjeni doktorske disetracije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Mr Elvira Pupović-Ekonomskii fakultet [download]
 OBRAZAC D3:Izvještaj o ocjeni doktorske disetracije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Mr Ana Gardašević-Ekonomski fakultet [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena ispunjenosti uslova i predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-mr Tamara Backović-Vulić-Ekonomski fakultet  [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena ispunjenosti uslova i predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-mr Marija Mijušković-Filozofski fakultet [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena ispunjenosti uslova i predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-mr Sanja Ćetković-Filozofski fakultet [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena ispunjenosti uslova i predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-mr Milena Mrdak-Filozofski fakultet [download]
 OBRAZAC D2:Ocjena ispunjenosti uslova i predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-mr Mirjana Popović-Filozofski fakultet [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena ispunjenosti uslova i predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-mr Gordana Bojičić-Filozofski fakultet [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena ispunjenosti uslova i predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-mr Olga Vojičić-Filozofski fakultet [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena ispunjenosti uslova i predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-mr Ljiljana Mijanović-Filozofski fakultet [download]
 OBRAZAC D2:Ocjena ispunjenosti uslova i predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-mr Zlatko Ivanović-Fakultet političkih nauka [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena ispunjenosti uslova i predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-mr Snežana Pantović-Medicinski fakultet [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena ispunjenosti uslova i predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-mr SnežanaMugoša-Medicinski fakultet [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske teze i kandidata EsadaTombarevića-Mašinski fakultet [download]
 Predlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teme i kandidata mr Luke Filipovića-Elektrotehnički fakultet [download]
 Predlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teme i kandidata mr Besnik Morine-Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 Predlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teme i kandidata mr Katarine Mirković-Graðevinski fakultet [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske teze i kandidata Sanje Bogojević-Filozofski fakultet [download]
 Predlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teme i kandidata mr Maje Sekulović-Filozofski fakultet [download]
 Predlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teme i kandidata mr Obrada Samardžića-Filozofski fakultet [download]
 Predlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teme i kandidata mr Maje Miročević-Medicinski fakultet [download]
 Predlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teme i kandidata mr Nemanje Radojevića-Medicinski fakultet [download]
 Predlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teme i kandidata mr Ene Grbović-Fakultet političkih nauka  [download]
 Predlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teme i kandidata mr Nikole Rdunovića-Fakultet političkih nauka  [download]
 Predlog Vijeća Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje [download]
 Predlog Vijeća Prirodno-matematičkog fakulteta [download]
 Predlog Vijeca Medicinskog fakulteta [download]
 Preporuka Naučnog odbora za preciziranje uslova za imenovanje mentora na doktrorskim studijama [download]
 
4. Predlog Odluke o imenovanju Ureðivačkog odbora Univerziteta Crne Gore [download]
 
5. Predlog Odluke o obaveznom pohranjivanju doktorskih disertacija stečenih od osnivanja Univerziteta Crne Gore do 25. februara 2013. godine, od kada se primjenjuje Odluka o obaveznom pohranjivanju doktorskih disertacija u digitalni arhiv Univerziteta Crne Gore [download]
 
6. Organizacija nastave za studijsku 2014/15 godinu  
 Predlog Vijeća Fakulteta političkih nauka za izmjene u organizaciji nastave za studijsku 2014/15 godinu  [download]
 Predlog Vijeća Filozofskog fakulteta  [download]
 
7. Zahtjev za sabatsko odsustvo [download]
 
8. Dodatni broj studenata-Visoka medicinska škola Berane [download]
 
9. Predlog Studentskog parlamenta za izmjenu predstavnika studenata u Radnom tijelu Senata za pripremu mišljenja i davanje predloga o disciplinskoj odgovornosti studenata [download]
 
10. Predlozi jedinica za izdavanje diplome bachelor [download]
 
11. Prelazak samofinansirajućih studenata u status studenta koji se finansira iz Budžeta 
 Predlog Vijeća Pravnog fakulteta [download]
 Predlog Vijeća Fakulteta političkih nauka [download]
 
12. Komisije za inauguraciona i pristupna predavanja 
 Predlog komisija za inauguraciona predavanja [download]
 Predlog komisije za pristupna predavanja [download]
 
13. Informacije i pitanja 
 Izjašnjenje Filozofskog fakulteta po prigovorima dr Slobodana Radovića, dr Ðoka Markovića i mr Vidosave Ostojić [download]
 Tabelarni pregled kandidata za studentsku nagradu [download]
 Izvjestaj Centra za studije i kontrolu kvaliteta [download]