Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2015. godina, XXV sjednica IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore

Predsjednik Senata, prof. Radmila Vojvodić, rektor

XXV sjednica IV saziva Senata zakazana je  za četvrtak 29 januar 2015. godine, sa počekom u 10 časova.

Mjesto održavanja sjednice: Sala Senata u zgradi Rektorata, Podgorica, Cetinjska br. 2

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XXV sjednice IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa XXIV sjednice IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 
1. Refarati iz Biltena br. 333, Biltena br. 332 i Bilten br. 330 
 Bilten br. 333 [download]
 Izvjestaji-inauguraciona predavanja po Biltenu br. 333 [download]
 Izvještaji-pristupna predavanja po Biltenu br. 333 [download]
 Predlozi po Biltenu br. 333 [download]
 Konačno mišljenje naučnog odbora po Biltenu br. 333 [download]
 Bilten br. 332 [download]
 Izvjestaj-inauguraciono predavanje po Biltenu br. 332 [download]
 Predlog po Biltenu br. 332 [download]
 dopis prof. dr Dragoljuba Blečića  [download]
 Bilten br. 330 [download]
 Izvještaj-pristupno predavanje po Biltenu br. 330 [download]
 Predlog po Biltenu br. 330 [download]
 Prigovor dr Tatjane Perovic [download]
 Prigovor doc. dr Nedeljka Latinovića [download]
 Misljenje Naucnog odbora [download]
 
2. Imenovanje komisija  [download]
 Predlog Vijeća Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje o imenovanju recenzentske komisije [download]
 Predlog komisija za inauguraciona predavanja [download]
 Predlog komisije za pristupno predavanje [download]
 
3. Doktorske disertacije (imenovanje komisija,ocjena podobnosti doktorske teze kandidata, odreðivanje mentora, utvrðivanje ispunjenosti uslova i razmatranje izvještaja komisije za ocjenu doktorske disertacije) 
 OBRAZAC D3:Izvještaj o ocjeni doktorske disetracije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-mr Snežana Pantović-Medicinski fakultet [download]
 OBRAZAC D3:Izvještaj o ocjeni doktorske disetracije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-mr Snežana Mugoša-Medicinski fakultet [download]
 OBRAZAC D3:Izvještaj o ocjeni doktorske disetracije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Mr Gordana Nikčević-Ekonomski fakultet [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena ispunjenosti uslova i predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-mr Julija Cerovic-Ekonomski fakultet [download]
 OBRAZAC D2:Ocjena ispunjenosti uslova i predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-Mr Damir Šehović-Ekonomski fakultet [download]
 OBRAZAC D2:Ocjena ispunjenosti uslova i predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-mr Nebojša Čagorović-Fakultet polituičkih nauka [download]
 OBRAZAC D1: Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost teme i mentora-mr Nemanja Radojević- Medicinski fakultet [download]
 OBRAZAC D1: Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost teme i mentora-mr Katarina Mirković- Graðevinski fakultet [download]
 Predlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teme i kandidata mr Nataša Kopitović-Graðevinski fakultet [download]
 Predlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teme i kandidata mr Ivana Bošković-Prirodno-matematički fakultet [download]
 Predlog Vijeća Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje [download]
 
4. Zahtjev za odobravanje organizacije programa obrazovanja odraslih za učenje stranih jezika na Institutu za strane jezike [download]
 Mišljenje Centra za Studije i kontrolu kvaliteta na Univerzitetu Crne Gore u vezi Zahtjeva Instituta za odobravanje programa obrazovanja odraslih za učenje stranih jezika [download]
 
5. Predlog Fakulteta za pomorstvo za dopunu licence 
 Predlog Fakulteta za pomorstvo za dobijanje licence-Cetinje [download]
 Predlog Fakulteta za pomorstvo za dobijanje licence-Bar [download]
 
6. Organizacija nastave za ljetnji semestar studijske 2014/15 godine 
 Predlog Vijeća Fakulteta za sport i fitzičko vaspitanje [download]
 Predlog Vijeća Ekonomskog fakulteta [download]
 
7. Predlog broja studenata za upis na postdiplomske akademske magistarske studije Inkluzivno obrazovanje na Filozofskom fakultetu [download]
 
8. Struktura vijeća organizacionih jedinica 
 
 Predlog Vijeća Medicinskog fakulteta [download]
 Predlog Vijeća Fakulteta primijenjene fizioterapije [download]
 
9. Informacije i pitanja 
 Dopis Studentskog parlamenta [download]
 Zapisinik Prosvjetnog inspektora i Zapisnik sa sjednice Senata u vezi predmeta mr Isidore Damjanović [download]