Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2015. godina, XXVII sjednica IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore

Predsjednik Senata, prof. Radmila Vojvodić, rektor

XXVII sjednica IV saziva Senata zakazana je za cetvrtak 26 mart 2015. godine, sa pocetkom u 10 casova.

Mjesto odrzavanja sjednice:Sala Senata u zgradi Rektorata, Podgorica Cetinjska br. 2.

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XXXVII sjednice IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa XXVI sjednice IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 
1. ReferatI iz Biltena br. 335 
 1. BILTEN BR. 335:Referat za izbor u akademsko zvanje na Filozofskom fakultetu za predmete:Savremeni srpski jezik (sintaksa padeža), Savremeni srpski jezik (sintaksa glagola), na Studijskom programu za srpski jezik i južnoslovenske književnosti, Srpski jezik III (sintaksa rečenice), Srpski jezik IV (sintaksa padeža i g [download]
 2.BILTEN BR. 335:Referat za izbor u akademsko zvanje na Filozofskom fakultetu za predmete:Opšta istorija novog vijeka od XV vijeka do 1789, Opšta istoriija novog vijeka od 1789. do 1918. i Kultura modernog doba I i II na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. [download]
 3. BILTEN BR. 335:Referat za izbor u akademsko zvanje na Filozofskom fakultetu za predmete:Savremeni srpski jezik (Sintaksa proste rečenice), Savremeni srpski jezik (Sintaksa složene rečenice) na Studijskom programu za srpski jezik i južnoslovenske književnosti, Srpski jezik I (Fonetika i fonologija) i Srpski jezik II  [download]
 4. BILTEN BR. 335:Referat za izbor u akademsko zvanje na Filozofskom fakultetu za predmete:Američka književnost I, Američka književnost II, na Studijskom programu za engleski jezik i književnost (Filozofski fakultet u Nikšiću), i Engleski jezik I, Engleski jezik II, na Studijskom programu za istoriju [download]
 5.BILTEN BR. 335:Referat za izbor u akademsko zvanje na Filozofskom fakultetu za predmete:Uvod u francusku književnost I, Pregled francuske književnosti renesanse i baroka, Pregled francuske književnosti XIX vijeka i Pregled francuske književnosti XX vijeka (osnovne studije) na Studijskom programu - Francuski jezik i k [download]
 6. BILTEN BR. 335:Referat za izbor u akademsko zvanje na Filozofskom fakultetu za predmete:Ruska filozofija, Filozofija kod Slovena na Studijskom programu filozofija, Uvod u filozofiju na Studjskom programu za pedagogija i Uvod u filozofiju na Studijskom programu za sociologiju na Filozofskom fakultetu [download]
 7.BILTEN BR. 335:Referat za izbor u akademsko zvanje na Filozofskom fakultetu za predmete:Istorija Crne Gore od kraja XV do kraja XVIII vijeka; Istorija Balkana od kraja XV do kraja XVIII vijeka, Istorija Balkana od kraja XVIII vijeka do 1918. godine i Istorija Crne Gore od 1796. do 1918. godine na Studijskom programu [download]
 8.BILTEN BR. 335:Referat za izbor u akademsko zvanje na Filozofskom fakultetu za predmeteUvod u logiku, Tradicionalna logika, Moderna i matematička logika i Opšta metodologija na Studijskom programu za filozofiju na Filozofskom fakultetu u Nikšiću.: [download]
 9.BILTEN BR. 335:Referat za izbor u akademsko zvanje na Pravnom fakultetu za predmete: Poslovno-pravne klinike, na Pravnom fakultetu, Osnovi prava, Meðunarodno poslovno pravo i Medijsko pravo na Fakultetu političkih nauka [download]
 10.BILTEN BR. 335:Referat za izbor u akademsko zvanje na Fakultetu političkih nauka za predmete Istorija političkih teorija, Etnicitet i etnički odnosi, Politička kultura i Globalizacija, na Fakultetu političkih nauka. [download]
 11.BILTEN BR. 335:Referat za izbor u akademsko zvanje na Graðevinskom fakultetu za predmete: Mehanika tla i stena, Fundiranje, Tuneli i podzemne konstrukcije na osnovnom akademskom studijskom programu Graðevinarstvo [download]
 12.BILTEN BR. 335:Referat za izbor u akademsko zvanje na Fakultetu za pomorstvo za predmete Elektronsko poslovanje u pomorstvu, Brodske električne mašine i pogoni i Osnovi elektrotehnike i elektronike [download]
 13.BILTEN BR. 335:Referat za izbor u akademsko zvanje na Fakultetu za primijenjenu fizioterapiju za predmet Hirurgija sa traumatologijom , [download]
 14.BILTEN BR. 335:Referat za izbor u akademsko zvanje na Medicinskom fakultetu za predmet:predmet Oftalmologija [download]
 15.BILTEN BR. 335:Referat za izbor u akademsko zvanje na Medicinskom fakultetu za predmet Infektivne bolesti [download]
 
2. Zahtjevi Studentskog parlamenta [download]
 
3. Imenovanje komisija 
 Predlog komisije-Fakultet likovnih umjetnosti. za predmete:Crtanje I,Crtanje II,Slikanje sa crtanjem I,Slikanje sa crtanjem II,Modelovanje sa crtanjem I i Modelovanje sa crtanjem II [download]
 Predlog komisije-Fakultet likovnih umjetnosti. za predmete:Grafika I,GrafikaII, GrafikaIII,Grafička tehnologija I,Grafička tehnologija II, i Grafička tehnologija IV [download]
 Predlog Komisije-Fakultet dramskih umjetnosti za predmete:Filmska režija I-VI,Filmska režija I-II,Uvod u TV režiju I-II,Televizijska režija I-II,Osnovi filmske i TV režije I-II, Osnovi filmske režije,Osnovi TV režije, Filmska i TV režija I-II i Osnove FTV režije I-II [download]
 Predlog komisija-Filozofski fakultet , za predmete:Likovna kultura IV,Uvod u lutkarstvo,Teorija likovne forme I i Teorija likovne forme II, [download]
 Predlog komisija-Prirodno-matematički fakultet, za predmete:Biohemija I, Biohemija II i Opšta biohemija [download]
 Predlog komisija-Fakultet az sport i fizičko vaspitanje za predmete:Košarka-Taktika,Borilački sportovi,Sportska gimnastika I, Sportska gimnastikai, Sportska gimnastika II, Logorovanje i aktivnosti u prirodi [download]
 Predlog komisija za inauguraciona predavanja [download]
 Predlog komisije za pristupno predavanje [download]
 
4. Doktorske disertacije (imenovanje komisija,ocjena podobnosti doktorske teze kandidata, odreðivanje mentora, utvrðivanje ispunjenosti uslova i razmatranje izvještaja komisije za ocjenu doktorske disertacije) 
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Mr Aleksandar Nikolić-Fakultet za pomorstvo [download]
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-mr Dušan Djurovic-Mašinski fakultet [download]
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-mr Tanja Laković-Ekonomski fakultet [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena ispunjenosti uslova i predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-mr Branka Živković-Filozofski fakultet [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena ispunjenosti uslova i predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-mr Nebojša Čagorović-Fakultet političkih nauka [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena ispunjenosti uslova i predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-mr Olivera Popović-Filozofski fakultet [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena ispunjenosti uslova i predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-mr Žarko Zečević-Elektroethnički fakultet [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena ispunjenosti uslova i predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-mr Damir Šehović-Ekonomski fakultet [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena ispunjenosti uslova i predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-mr Cvijeta Brajicic-Filozofski fakultet [download]
 OBRAZAC D1: Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost teme i mentora-mr Danijela Radojević-Filozofski fakultet [download]
 OBRAZAC D1: Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost teme i mentora-mr Obrad Samardžić Filozofski fakultet [download]
 OBRAZAC D1: Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost teme i mentora-mr Omer Koljenović- Filozofski fakultet [download]
 OBRAZAC D1: Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost teme i mentora-mr Sanja Bogojević- Filozofski fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost teme i mentora-mr Luka Filipović- Elektrotehnički fakultet [download]
 Predlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teme i kandidata mr Armanda Imeriya-Elektrotehnički fakultet [download]
 Predlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teme i kandidata mr Gordana Kustudić-Filozofski fakultet [download]
 Predlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teme i kandidata mr Predrag Rakovic-Elektortehnički fakultet [download]
 Predlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teme i kandidata Ðorðe Ðurićić-Graðevinski fakultet [download]
 Predlog za imenovanje mentora-mr Maja Sekulović-Filozofski fakultet [download]
 Predlog Vijeća Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje [download]
 Predlog Vijeća Ekonomskog fakulteta [download]
 
5. Zahtjev za akreditaciju osnovnog akademskog studijskog programa Arhitektura [download]
 Mišljenje Centra za studije i kontrolu kvaliteta o zahtjevu za akreditaciju studijskog programa Arhitektura [download]
 
6. Zahjtev za reakreditaciju postdiplomskog primijenjenog specijalističkog studijskog programa Politehnika u pomorstvu na Fakultetu za pomorstvo [download]
 Mišljenje Centra za studije i kontrolu kvaliteta o zahtjevu za reakreditaciju studijskog programa Politehnika u pomorstvu [download]
 
7. Prijedlog Pravilnika o nagraðivanju najboljih studenata [download]
 
8. Organizacija nastave za ljetnji semestar studijske 2014/15 godine [download]