Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2015. godina, XXVIII sjednica IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore

Predsjednik Senata, prof Radmila Vojvodić, rektor

XXVIII sjednica IV sjednica zakazana je za četvrtak 30. april 2015 godine, sa počekom u 10 časova

Mjesto održavanja sjednice Sala Senata u zgradi Rektorata,  Podgorica, Cetinjska br. 2

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XXVIII sjednice IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa XXVII sjednice IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa elektronske sjednice Senata održane 22-23 aprila 2015. godine [download]
 -Verifikacija mandata predstavnika Istorijskog instituta u Senatu [download]
 
1. Imenovanje komisija 
 Prijedlog Komisije-Prirodno--matematički fakultet, za predmete: Hemija, Organska hemija II, Medicinska hemija i biohemija [download]
 Prijedlog Komisije-Prirodno--matematički fakultet, za predmete: Biocenologija, Laboratorijski praktikum, Biološke zbirke u nastavi, Ekofiziologija i Osnovi prirodnih nauka I [download]
 Predlog komisija-Fakultet za sport i fizičko vaspitanje za predmete:Košarka-Taktika,Borilački sportovi,Sportska gimnastika I, Sportska gimnastika II, Logorovanje i aktivnosti u prirodi [download]
 Predlog komisija-Fakultet za sport i fizičko vaspitanje za predmete: Korektivna gimnastika I, korektivna gimnastika II, Plesovi, Rukomet-tehnika i metodika i Metodika nastave fizičkog vaspitanja [download]
 Predlog komisija-Filozofski fakultet, za predmete: Likovna kultura IV, Uvod u lutkarstvo, Teorija likovne forme I i Teorija likovne forme II [download]
 Predlog komisija-Filozofski fakultet , za predmete:Metodika nastave srpskog jezika I, Metodika nastave srpskog jezika II [download]
 Predlog Komisije-Fakultet dramskih umjetnosti za predmete : Gluma I-IV, Rad sa glumcem I-II, Gluma-Sistemi [download]
 Predlog komisija-Filozofski fakultet, za predmete: Metodika nastave matematike 1, (teorijske osnove), Metodika nastave matematike [{ [download]
 Prijedlog komisija za inauguraciona predavanja [download]
 Prijedlog komisije za pristupno predavanje [download]
 
2. Prijedlog Etičkog kodeksa Univerziteta Crne Gore [download]
 
3. Prijedlog Pravilnika o uslovima, postupku dodjeljivanja zvanja i pravima profesora emeritusa [download]
 
4. Prijedlog Pravilnika o uslovima i načinu angažovanja gostujućeg profesora i istaknutog stručnjaka/istaknutog umjetnika na Univerzitetu Crne Gore [download]
 
5. Prijedlog Pravilnika o organizaciji i radu sistema za obezbjeðenje i unapreðenje kvaliteta na Univerzitetu crne Gore [download]
 
6. Prijedlog za imenovanje članova Odbora Centra za doktorske studije [download]
 
7. Elaborat za postdiplomske studije Medicinske elektronike (BioEMIS) na Elektrotehničkom fakultetu [download]
 Mišljenje Centra za studije i kontrolu kvaliteta o Elaboratu za postdiplomske studije Medicinske elektronike (BioEMIS) na Elektrotehničkom fakulteta [download]
 
8. Realizacija magistarskih studija na Istorijskom institutu [download]
 
9. Zahtjev Studentskog parlamenta [download]
 
10. Struktura vijeća organizacionih jedinica 
 Prijedlog strukture Vijeća Metalurško-tehnološkog fakulteta [download]
 Prijedlog strukture Vijeća Prirodno-matematičkog fakulteta [download]
 Prijedlog strukture vijeća Arhitektonskog fakulteta [download]
 
11. Predmeti disciplinske odgovornosti studenata 
 Predlog Disciplinske komisije Ekonomskog fakulteta [download]
 Mišljenje i predlog Radne grupe po predmetima disciplinske odgovrnosti studenata [download]