Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2015. godina, XXXI sjednica IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore

Predsjednik Senata, prof. dr Radmila Vojvodić, rektor

XXXI sjednica iv saziva Senata planirana je za srijedu 24 jun sa počekom u 10 časova.

Mjesto održavanja sjednice:Sala Senata u zgradi Rektorata, Podgorica, Cetinjska br. 2

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XXXI sjednice IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore 
 Zapisnik sa XXVIII sjednice IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa elektronske sjednice Senata održane 13-14 maja 2015 godine [download]
 Zapisnik sa elektronske sjednice Senata održane 01.-02. juna 2015 godine [download]
 Zapisnik sa XXIX sjednice IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa XXX sjednice Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Verifikacija mandata predstavnika Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u Strukovnom vijeću za društvene nauke [download]
 
1. Izbor jednog predstavnika akademskog osoblja u Upravni odbor Univerziteta Crne Gore 
 Izvjestaj izborne komisije za sprovodjenje postupka izbora jednog člana akademskog osoblja u Upravni odbor UCG [download]
 
2. Referati za izbor u akademska zvanja po Biltenu br. 341, Biltena br. 342 i Biltena br. 345 
 1. BILTEN br. 341:Uvod u dizajn I i Grafičke komunikacije, I,II,III i IV na osnovnim studijama, Grafičke komunikacije I i II na Specijalističkim studijama na FLU [download]
 1. BILTEN BR.342: Referat za izbor nastavnika za predmete:Solfeđo i Metodika nastave solfedja na Muzičkoj akademiji [download]
 2.BILTEN BR.342: Referat za izbor nastavnika za predmete:Klavir na studijskom programu Klavir [download]
 3.BILTEN BR.342: Referat za izbor nastavnika za predmete Sociologija sela I, Sociologija sela II, Sociologija porodice I, Sociologija porodice II,na osnovnom akademskom studijskom programu Sociologija na Filozofskom fakultetu [download]
 4.BILTEN BR.342: Referat za izbor nastavnika za predmete::Istorija Balkana u srednjem vijeku I, Istorija Balkana u srednjem vijeku II, Balkana u srednjem vijeku I, Istorija Balkana u srednjem vijeku II, Opšta istorija srednjeg vijeka (Istorija Vizantije), na Studijskom programu Istorija na Filozofskom fakultetu [download]
 5.BILTEN BR.342: Referat za izbor nastavnika za predmete:Italijanski jezik I, Italijanski jezik I, Italijanski jezik II, Italijanski jezik V, Italijanski jezik VI na Studijskom programu za italijanski jezik i književnost, Filozofskog fakulteta u Nikšiću [download]
 6.BILTEN BR.342: Referat za izbor nastavnika za predmete: Osnove kliničke onkologije studijskom programu Medicina na Medicinskom fakultetu [download]
 7.BILTEN BR.342: Referat za izbor nastavnika za predmete:Preventivna stomatologija I, Preventivna stomatologija II, Dječija stomatologija i Menadžment u stomatologiji na osnovnom studijskom programu Stomatologija Medicinskog fakulteta [download]
 8.BILTEN BR.342: Referat za izbor nastavnika za predmete:Anatomija (predmeti: ANATOMIJA, na osnovnom akademskom studijskom programu Medicina, na Medicinskom fakultetu, ANATOMIJA, na osnovnom akademskom studijskom programu Stomatologija, na Medicinskom fakultetu, ANATOMIJA, na osnovnom akademskom studijskom programu Farmacija, na Farmaceutskom fakultetu, ANATOMIJA I i II, na osnovnom akademskom studijskom programu Fizička kultura, na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću). [download]
 9.BILTEN BR.342: Referat za izbor nastavnika za predmeteInformacioni sistemi, na specijalističkom akademskom studijskom programu Elektronika, telekomunikacije i računari, smjer Računari, na Elektrotehničkom fakultetu, Multimedijalni sistemi u pomorstvu, na osnovnom akademskom studijskom programu Pomorske nauke, na Pomorskom fakultetu u Kotoru, Osnovi turističkog informacionog sistema, na osnovnom akademskom studijskom programu Turizam, na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo u Kotoru i Internet tehnologije i servisi, na specijalističkom akademskom studijskom programu Turizam, na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo u Kotoru: [download]
 10.BILTEN BR.342: Referat za izbor nastavnika za predmete: Osnovi računarstva II na osnovnom akademskom studijskom programu Elektronika, telekomunikacije i računari, na Elektrotehničkom fakultetu, Baze podataka na specijalističkom akademskom studijskom programu Elektronika, telekomunikacije i računari, na Elektrotehničkom fakultetu, Ekspertni sistemi na specijalističkom akademskom studijskom programu Elektronika, telekomunikacije i računari, na Elektrotehničkom fakultetu [download]
 11.BILTEN BR.342: Referat za izbor nastavnika za predmete:Sistematika i filogenija viših biljaka I i II, na akademskom studijskom programu Biologija i Botanika, na akademskom studijskom programu Biljna proizvodnja na Biotehničkom fakultetu. [download]
 12.BILTEN BR.342: Referat za izbor nastavnika za predmete: KRIPTOGRAFIJA na postidplomskom akademskom specijalističkom studijskom Računarske nauke, na Prirodno-matematičkom fakultetu i ANALIZA I na studijskom programu Fizika na PMF-U [download]
 1.BILTEN BR.345: Referat za izbor nastavnika za predmete: Metodika nastaveduvačkih instrumenata i Istorijski razvoj duvačkih instrumenata nastudijskom programu Duvački instrumenti kao i Metodologijaizrade naučnog rada sa izradom stručnog rada na svim studijskim programima na Muzičkoj akademiji [download]
 2.BILTEN BR.345: Referat za izbor nastavnika za predmete:Osnovi metodike nastave francuskog jezika, Metodika nastave francuskog jezika, Specijalni kurs iz francuske književnosti: Šarl Bodler i moderna francuska poezija, Specijalni kurs iz francuske književnosti: Marsel Prust i francuski roman na Studijskom programu za francuski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. [download]
 3.BILTEN BR.345:Referat za izbor nastavnika za predmete:Hemijska termodinamika, Tehnološke operacije II, Elektrohemija, Hemijskiizvori struje i Zaštitne prevlake (studijski program Hemijska tehnologija), na Metalurško-tehnološkom fakultetu. [download]
 4.BILTEN BR.345: Referat za izbor nastavnika za predmete: Medicinskafiziologija, na osnovnom akademskom studijskom programu Medicina, Opšta i oralna fiziologija, na osnovnom akademskom studijskom programu Stomatologija, Fiziologija I i II na osnovnom akademskom studijskom programu na Farmaceutskom fakultetu i Fiziologija, na primijenjenom akademskom studijskom programu Fizioterapija, na Fakultetu primijenjene fizioterapije [download]
 5.BILTEN BR.345: Referat za izbor nastavnika za predmete:Interna medicina na osnovnim akademskim studijama studijskog programa Medicina, Klinička propedevtika na osnovnom akademskom studijskom programu Medicina, Opšta medicina na osnovnom akademskom programu Stomatologija na Medicinskom fakultetu, [download]
 6.BILTEN BR.345: Referat za izbor nastavnika za predmete: Mikrobiologija i Imunologija na Medicinskom fakultetu [download]
 7.BILTEN BR.345: Referat za izbor nastavnika za predmete:Turističko ugostiteljskiPrivredni objekti, Sintezni projekat II, Sintezniprojekat III i Istorija arhitekture Crne Gore (osnovni studijski program Arhitektura) i Sintezni projekat VI-završni rad,(specijalistički studijski program Arhitektura) na Arhitektonskom fakultetu. [download]
 BILTEN BR.345: Referat za izbor nastavnika za predmete: Arhitektonika, oblika, Arhitektonika prostora, Javni objekti I, Kolektivne stambenezgrade, Sintezni projekat I i Sintezni projekat IV na osnovnom studijskom programu Arhitektura na Arhitektonskom fakultetu [download]
 
3. Imenovanje komisija 
 Prijedlog komisije za razmatranje materijala po konkursu za predmete: Urbane funkcije i strukture, Morfologija grada, Prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje, Istorija urbanizma Crne Gore i Sintezni urbanistički projekat II na Arhitektonskom fakultetu [download]
 8.Prijedlog komisije za razmatranje materijala po konkursu za predmete: Matematiičke metode u fizici na osnovnom akademskom studijskom programu Fizika na PMF-u. Fizika na osnovnom akademskom studijskom programu Enegretika na Elektrotehnidkom fakultetu i Tehnička fizika na osnovnom akademskom studijskom programu Gradevinarstvo na Gradevinskom fakultetu [download]
 Prijedlog Komisije-Prirodno--matematički fakultet, za predmete: Biocenologija,Laboratorijski praktikum,Biološke zbirke u nastavi,Ekofiziologija i Osnovi prirodnih nauka I [download]
 Predlog komisija-Fakultet az sport i fizičko vaspitanje za predmete:Korektivna gimnastika I,korektivna gimnastika II,Plesovi,Rukomet-tehnika i metodika i Metodika nastave fizičkog vaspitanja [download]
 Prijedlog komisije za inauguraciono predavanje [download]
 Prijedlog komisije za pristupno predavanje [download]
 
4. Doktorske disertacije (imenovanje komisija,ocjena podobnosti doktorske teze kandidata, određivanje mentora, utvrđivanje ispunjenosti uslova i razmatranje izvještaja komisije za ocjenu doktorske disertacije) 
 OBRAZAC D2: Ocjena ispunjenosti uslova i predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-mr Milvoje Rogač-Građevinski fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost teme i mentora-mr Predrag Raković- Elektrotehnički fakultet [download]
 
5. Realizacija Internog oglasa Univerziteta Crne Gore od 04.06. 2015. godine i utvrđivanje predloga za Eksterni oglas 
 Tabelarni prikaz realizacije Internog oglasa po predlozima jedinica [download]
 Predlozi organizacionih jedinica i izvjestaji po Internom oglasu [download]
 Prigovor doc. dr Vesne Bratic na predlog za angazovanje na Filozofskom fakultetu [download]
 
6. Predlog broja studenata za upis na postdiplomske specijalisticke studije Univerziteta Crne Gore za studijsku 2015/16 godinu [download]
 
7. Prijedlog broja studenata za upis na postdiplomske magistarske i doktorske studijske programe Univerziteta Crne Gore za studijsku 2015/16 godinu 
 
8. Imenovanje Centrale komisije za upis za studijsku 2015/16 godinu 
 
9. Prijedlog za imenovanje članova Uređivačkog odbora Univerziteta Crne Gore 
 
10. Prijedlog za imenovanje jednog člana Naučnog odbora Univerziteta Crne Gore 
 
11. Prijedlog za imenovanje jednog člana Odbora za upravljanje sistemom kvaliteta na Univerzitetu Crne Gore 
 
12. Zahtjevi za angažovanje na drugim visokoobrazovnim ustanovama van Univerziteta Crne Gore 
 Zahtjevi Filozofski fakultet [download]
 Zahtjev prof. dr Vesna Kilibarda [download]
 Zahtjev prof. dr Jelena Knezević [download]
 Zahtjev prof. dr Dragana Čukić [download]
 Zahtjev prof dr Velimir Rakocevic [download]
 
13. Predmeti disciplinske odgovornosti studenata 
 Prijedlog Disciplinske komisije Fakulteta političkih nauka [download]
 Mišljenje i predlog Radne grupe po predmetima disciplinske odgovrnosti studenata [download]
 
14. Prijedlozi jedinica za izdavanje diplome bachelor [download]